Odpovědné podnikání a udržitelnost

V Mazars věříme, že generování zisku může jít ruku v ruce s udržitelným podnikáním. Pomůžeme vám nastavit strategii společensky odpovědného podnikání, provedeme vás od jejího návrhu po zavedení do praxe až po vydání zprávy o trvalé udržitelnosti a její audit.

Udržitelné a odpovědné obchodní postupy, známé jako ESG (Environmental, Social and Governance), pomáhají organizacím efektivně řídit rizika, zvyšovat zisk, snižovat náklady a zlepšovat jejich pověst a značku.

Klíčové zainteresované strany v podnikání, včetně klientů, zaměstnanců, dodavatelů a investorů, věnují těmto parametrům stále větší pozornost a rozhodují se podle toho, jak vaše firma přistupuje k otázkám ESG.

Náš přístup

Ve společnosti Mazars věříme, že tvorba zisku a udržitelné podnikání nejsou v rozporu. Můžeme vám pomoci s vaší strategií společenské odpovědnosti od jejího návrhu a realizace až po vydání zprávy o udržitelném rozvoji a její audit.

Na základě vašich potřeb sestavíme tým odborníků na ESG specializovaných na projekty týkající se:

 • odpovědností za výrobek;
 • oběhovým hospodářstvím;
 • hodnocení rizik spojených se změnou klimatu;
 • rozmanitostí a pracovní etikou;
 • zelenými kancelářemi a dalšími oblastmi CSR.

Na začátku procesu vám pomůžeme definovat klíčové zainteresované strany a vést dialog se zainteresovanými stranami, abychom identifikovali podstatné otázky ESG, které jsou pro vaši společnost relevantní. Stanovíme cíle a systémy pro jejich řízení a monitorování.

Naše služby

Tvorba CSR strategie a pravidel v oblasti řízení odpovědnosti vůči:

 • životnímu prostředí (zelená kancelář, adaptace na klimatickou změnu, dekarbonizace, environmentální management, příprava environmentální politiky),
 • zaměstnancům (podpora diverzity na pracovišti, vzdělávání a zapojení zaměstnanců do budování udržitelné podnikové kultury),
 • zákazníkům (produktová odpovědnost, ekologické a sociální inovace produktů a služeb),
 • dodavatelům (dodržování lidských a pracovních práv, due diligence, environmentální management dodavatelského řetězce, kodex chování dodavatelů společnosti),
 • obchodním partnerům (tvorba etického kodexu, protikorupční programy) 

Implementace odpovědného podnikání

 • Školení – orientace v české a mezinárodní legislativě, analytická řešení v oblasti ESG
 • Analýza současného stavu – identifikace silných a slabých stránek
 • Posouzení věcnosti – dvojí materialita, hodnocení rizik a příležitostí pro udržitelný rozvoj
 • Strategie udržitelnosti – posouzení současných politik a cílů, vytyčení cílů a tvorba strategie
 • Zpráva o udržitelnosti/ Nefinanční reporting – konzultace, sestavení/ příprava zprávy či reportu
 • Ověření/ ujištění správnosti – ověření sestaveného reportu, zda je v souladu s legislativou
 • Equal salary analysis – analýza rovnosti odměňování 

Reportování podle ESRS standardů

Zajistíme zprostředkování rozhovoru s klíčovými zúčastněnými stranami s cílem zjistit potřeby partnerů, zajistit podklady pro rozhodování a zvýšit důvěryhodnost a transparentnost.

Uvažuji o službách ESG. Chci vyplnit úvodní dotazník.

Document

Mazars - Nabídka ESG poradenství