Focus on: Vykazování informací o udržitelnosti podniků (CSRD)

V dubnu 2021 Evropská komise přijala návrh směrnice o vykazování informací o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), která značně zpřísňuje aktuální požadavky na vykazování o udržitelnosti uvedené ve směrnici o nefinančním vykazování (NFRD) a rozšiřuje okruh společností, jichž se regulace týká.

 V praxi je cílem CSRD přijmout normativní standardy vykazování informací o udržitelnosti, které budou povinné pro všechny společnosti v oblasti působnosti směrnice, přičemž i firmy, které do rozsahu nespadají, budou nabádány dodržovat tyto standardy. Tak jako směrnice IFRS poskytuje přísný rámec pro finanční vykazování, tyto budoucí standardy vykazování informací o udržitelnosti poskytnou přesná pravidla o tom, jaké obsahové informace musí být poskytnuty a jakým způsobem. 

Stáhnout dokument

Proč nová směrnice?

Umožnit šíření spolehlivých, relevantních a srovnatelných informací o udržitelnosti mezi všemi hospodářskými a finančními subjekty je základní ambicí Evropy v oblasti udržitelného rozvoje. Skutečně nelze dosáhnout významného pokroku při plnění těchto společných cílů, pokud nejsou pochopeny základní problémy, a tyto problémy se neřídí a nesdílejí jednotně. Rámec vymezený NFRD ponechával značný prostor pro plnění oznamovacích povinností. Výsledkem je velká různorodost dostupných informací, jejichž získávání je nákladné a v konečném důsledku nepříliš užitečné.

Cílem CSRD je proto především definovat společný, standardizovaný jazyk pro reporting o udržitelnosti, který musí být i předmětem auditu.

Díky jasnějším standardům bude směrnice přínosem pro všechny hospodářské a finanční subjekty, a zejména pro samotné společnosti. 

Kterých společností se to týká?

CSRD výrazně rozšiřuje okruh dotčených společností. Směrnice se bez ohledu na jejich právní postavení vztahuje na tyto společnosti: 

  • Všechny společnosti kótované na evropském trhu (včetně neevropských společností a SME, ale s výjimkou mikropodniků s méně než 10 zaměstnanci)
  • Všechny velké nekotované společnosti definované jako společnosti, které splňují dvě z následujících tří kritérií: více než 250 zaměstnanců, rozvaha 20 milionů EUR nebo obrat 40 milionů EUR 

Nekótované SME budou podporovány v tom, aby zveřejňovaly zjednodušené informace podle standardů přiměřených jejich potřebám a možnostem.