Ocenění vyžadované dle zákona o obchodních korporacích

V této oblasti poskytujeme znalecké služby zaměřené zejména na:
  • Ocenění při úplatném nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti.
  • Ocenění v souvislosti se snížením základního kapitálu akciové společnosti prostřednictvím vzetí akcií z oběhu. Posudkem znalce je dokládána přiměřenost úplaty za akcie.
  • Vyhotovení znaleckého posudku dokládajícího přiměřenost protiplnění při povinném veřejném návrhu smlouvy na odkup účastnických cenných papírů.
  • Ocenění nepeněžitého vkladu
  • Přezkoumání zprávy o vztazích
  • Přezkoumání zprávy o finanční asistenci

Žádost o nabídku