Standardy ESRS představují významný krok ve zrovnoprávnění důležitosti finančních a nefinančních informací o firmě

Standardy ESRS představují významný krok k tomu, aby nefinanční reportování bylo pro firmy stejně důležité jako reportování finanční.

Evropské standardy pro zprávy o udržitelnosti, Sada 1

Dne 31. července 2023 Evropská komise (dále „EK“) zveřejnila finální akt v přenesené pravomoci týkající se první sady („Sada 1“) Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) ve všech jazycích Evropské unie (EU). Tím položila základ pro řešení otázek udržitelnosti v celé Evropě. Současně EK zveřejnila otázky a odpovědi týkající se přijetí ESRS. Tyto standardy vycházejí ze Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD), zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) dne 16. prosince 2022, která musí být nejpozději do 6. července 2024 začleněna do vnitrostátního práva všech členských států EU.

Převzatý akt z července 2023 je založen především na dřívější práci EFRAGu (Evropské poradní skupiny pro finanční výkaznictví). V listopadu 2022 EFRAG předložila EK 12 návrhů obecných (sektorově neutrálních) standardů. EK provedla řadu změn v technických radách poskytnutých EFRAGem jako odpověď na očekávané obavy vyjádřené společnostmi ohledně implementace ESRS, a to například rozšíření rozsahu těchto standardů a informací o udržitelnosti podléhajících posouzení významnosti, posílení přechodných ustanovení a úlev pro určité požadavky na zveřejňování.

Celkový obsah Sady 1 byl schválen, obsahuje 12 standardů pokrývajících celé spektrum témat ESG (environmentální, sociální a správní), spolu s 82 požadavky na zveřejnění. Konečné znění ESRS bylo publikováno v OJEU a nabývá účinnosti od 1. ledna 2024, platící pro velké společnosti (nebo skupiny) s více než 500 zaměstnanci, které jsou subjekty veřejného zájmu (PIE), včetně společností kótovaných na regulovaném trhu EU, ať jsou umístěny uvnitř nebo vně EU. 

Zajímá vás, jak identifikovat informace o udržitelnosti, které by společnosti měly reportovat? A jak tyto informace prezentovat? Vše se dočtete v naší publikaci Evropské standardy pro zprávy o udržitelnosti“.

Žádost o nabídku:

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

Document

Evropské standardy pro zprávy o udržitelnosti