Přistupování ke standardům pro zveřejňování informací o udržitelnosti podle IFRS

Dne 26. června 2023 zveřejnila Rada pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB) první dva standardy pro zveřejňování informací o udržitelnosti podle IFRS: IFRS S1 – Obecné požadavky pro zveřejňování finančních informací týkajících se udržitelnosti a IFRS S2 – Zveřejňování informací týkajících se klimatu.

První standardy pro zveřejňování informací o udržitelnosti IFRS – IFRS S1 a IFRS S2 – vydané Radou pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB) položily základ celosvětové úrovně pro zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti.

Vycházejí z řady široce uznávaných standardů a rámců, včetně integrovaného rámce pro výkaznictví, doporučení Operační skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD/Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) a standardů SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Jejich interoperabilita s povinnými rámci pro vykazování, včetně evropských standardů pro vykazování udržitelnosti (ESRS), bude klíčová, aby se společnosti vyhnuly vícenásobnému vykazování. ISSB se rovněž zavázala spolupracovat s Globální iniciativou pro výkaznictví (GRI), aby zajistila, že její standardy budou doplňovat stávající standardy GRI a budou s nimi kompatibilní.

Standardy ISSB byly navrženy tak, aby doplňovaly účetní standardy IFRS používané ve více než 140 jurisdikcích po celém světě. ISSB nemá právo nařizovat jejich používání. Společnosti je však mohou uplatňovat dobrovolně a jurisdikční orgány mohou rozhodnout, zda je mají společnosti uplatňovat. Některé jurisdikce již oznámily své záměry stát se prvotními osvojiteli, zejména z řad vznikajících a rozvíjejících se trhů (např. Mexiko, Nigérie a Zimbabwe), a jiné dokonce již stanovily plány na začlenění standardů ISSB do svých nadcházejících požadavků (Velká Británie a Japonsko).

IFRS S1

Požadavky stanovené IFRS S1 vycházejí z principu, že informace o udržitelnosti jsou užitečné pro primární uživatele (např. investory, věřitele, ostatní poskytovatele), aby pochopili dynamiku mezi společností a jejími zainteresovanými stranami, společností, ekonomikou a životním prostředím a jejich vazby na schopnost společnosti vytvářet hodnotu. IFRS S1 proto vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly informace o rizicích a příležitostech souvisejících s udržitelností, u nichž lze důvodně předpokládat, že mohou ovlivnit vyhlídky společnosti.

IFRS S1 stanoví jak obecné požadavky na zajištění souladu se standardy ISSB, tak základní prvky úplného souboru finančních informací týkajících se udržitelnosti. Tento standard je podobný "koncepčnímu rámci" a musí být aplikován ve spojení s ostatními standardy IFRS pro zveřejňování informací o udržitelnosti. Uvádí praktické zdroje vedení a obsahuje také konkrétní požadavky na související informace.

IFRS S2

IFRS S2 je prvním tematickým standardem ISSB, přičemž další témata by měla být zahrnuta do dalších standardů v následujících letech. Tento standard se konkrétně zaměřuje na fyzická rizika (rizika klimatické změny v důsledku události nebo dlouhodobého posunu) a rizika přechodu související s klimatem (související s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství). Cílem některých klíčových informací zveřejňovaných v rámci IFRS S2 je poskytnout porozumění těmto aspektům:

  • Strategie společnosti pro řízení rizik a příležitostí souvisejících s klimatem, zejména prostřednictvím hodnocení odolnosti společnosti vůči klimatu s využitím analýzy scénářů souvisejících s klimatem. 
  • Výkonnost společnosti ve vztahu k těmto rizikům a příležitostem, včetně pokroku při plnění cílů, které si společnost stanovila a/nebo které musí splnit. Za tímto účelem bylo stanoveno několik metrických kategorií, jako jsou například emise skleníkových plynů (Scope 1, Scope 2 a Scope 3) a finanční metriky (včetně výše kapitálových výdajů, financování nebo investic vynaložených na tato rizika a příležitosti). 

IFRS S2 rovněž zahrnuje požadavky na zveřejnění současných a očekávaných finančních dopadů rizik a příležitostí souvisejících s klimatem na finanční výkonnost, finanční pozici a cash flows společnosti.

Datum účinnosti

FRS S1 a IFRS S2 jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2024 (dřívější použití je povoleno, pokud budou dříve osvojeny i oba standardy). V praxi bude datum prvního použití záviset na schválení místními jurisdikcemi nebo na rozhodnutí společnosti, zda se rozhodne tyto standardy dobrovolně uplatňovat. ISSB rovněž stanovila některé přechodné úlevy.