Mazars for good: Zpráva o udržitelnosti 2022

Historie společnosti Mazars se nese ve znamení udržitelného a inkluzivního růstu a jsme hrdí na to, že již čtvrtým rokem po sobě můžeme vydat zprávu o udržitelnosti, která odráží naše základní hodnoty a sdílí náš veřejný závazek v praxi. Jako zodpovědná firma jsme zajistili, aby obsah zveřejňovaných informací byl transparentní, komplexní a konzistentní v oblasti nefinančních metrik, které věrně představují naše výsledky ve všech klíčových tématech udržitelnosti.

Několik slov od Hervé Hélias, CEO & Chairman, Mazars Group

"Jsme věrní našim hodnotám a neseme odpovědnost za naše závazky v oblasti udržitelnosti a náš mandát sloužit veřejnému zájmu. Snažíme se položit základy bezpečnější, ekologičtější a odolnější ekonomiky a jsme odhodláni využít objevujících se příležitostí a řídit systémovou transformaci za účelem maximalizace dlouhodobých výkonů."

Naše korporátní strategie udržitelnosti

Udržitelnost je v jádru našeho podnikání a hodnotového řetězce. Je základní složkou našich výkonnostních kritérií a určuje, jak vytváříme a sdílíme hodnoty v rámci našeho globálního partnerství, abychom dlouhodobě prosperovali. Ve spolupráci s našimi klíčovými zúčastněnými stranami jsme vyvinuli podrobnou strategii na podporu inkluzivního, spravedlivého a udržitelného ekonomického rozvoje a zároveň usnadňujeme sociální pokrok a pečujeme o životní prostředí.

Naše korporátní strategie udržitelnosti se skládá z pěti hlavních pilířů:

 1. Zachovat naše hodnoty a zodpovědnost
 2. Lidé jsou středem našeho rozvoje
 3. Přispívat místním komunitám
 4. Snížit náš dopad na životní prostředí
 5. Podporovat firmy na jejich cestě k udržitelnosti

Náš cíl

Ve všem, co děláme, se řídíme naším pevným cílem: chceme pomáhat budovat ekonomické základy spravedlivého a prosperujícího světa tím, že se staráme o úspěch našich lidí a klientů, zdraví finančních trhů, udržení důvěry ve společnosti a obnovu životního prostředí.

Transparentní podávání zpráv o našem pokroku

Zpráva o udržitelnosti za rok 2022 popisuje náš pokrok v poskytování environmentální, sociální a ekonomické hodnoty našim stakeholderům. Každoročně se snažíme zlepšovat kvalitu našich dat a předkládat naše zprávy co nejtransparentnějším způsobem. Zveřejněné informace v této zprávě jsou sladěny s vykazovaným obdobím našeho finančního roku 2021-2022 probíhajícím od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 a jsou připraveny na konsolidovaném základě v 93 zemích a teritoriích, ve kterých jsme v témže období působili.

Naše klíčové ukazatele výkonnosti:

 • 100 % našich zemí zahájilo vzdělávací programy o našem globálním kodexu chování
 • 12 zemí s ESG ratingem nebo certifikací ESG
 • v průměru 40 hodin školení na jednoho zaměstnance
 • 53 % našich zaměstnanců globálně tvoří ženy
 • 43 % našich vedoucích a řídících orgánů tvoří ženy
 • Více než 3 700 zaměstnanců je zapojených do dobrovolnických a pro bono iniciativ ve 46 zemích
 • Více než 31 500 odpracovaných hodin v rámci dobrovolnických a pro bono iniciativ
 • Intenzita emisí skleníkových plynů u zaměstnanců 3,6 tCO2e (na základě trhu)
 • Závazky v souladu s iniciativou Science Based Targets (Cíle založené na vědeckých poznatcích)

Do budoucna budeme pečlivě sledovat nová pravidla směrnice EU CSRD a v nadcházejících letech se budeme snažit dále zlepšovat správu a vykazování nefinančních informací. Jsme přesvědčeni, že tento pevný legislativní rámec bude představovat významný krok vpřed při prosazování celosvětového úsilí o konzistentnější a srovnatelnější zveřejňování informací prostřednictvím standardizace formátů reportů.

Utváření budoucnosti: Jednejme nyní a připravme se na to, co bude následovat

Véronique Ryckaert, Partner, Group Executive Board:

"My v Mazars si uvědomujeme, že rozhodnutí, která dnes učiníme, ovlivní náš úspěch v urychlení přechodu k odolné, udržitelné a inkluzivní budoucnosti. Je to zakotveno v našich hodnotách a odpovědnosti a je to ještě důležitější v době, kdy se zvyšuje počet i složitost výzev, kterým čelíme. Jak uvedla Organizace spojených národů, toto je "desetiletí činů". Jsme odhodláni plnit své sliby a přispívat k rozvoji udržitelného světa pro budoucí generace."