Znalecká kancelář

Jsme držiteli oprávnění k provádění znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění. Znalecká kancelář společnosti Mazars Consulting, s.r.o. je zapsána do seznamu znaleckých kanceláří vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Máme také hluboké zkušenosti s nezávislým tržním oceňováním vyžadovaným IFRS. Naše znalecké posudky jsou akceptovány českými soudy.

Jsme držiteli znaleckého oprávnění v oboru ekonomika: 

  • oceňování podniků, a to včetně oceňování jednotlivých složek majetku, oceňování práv, pohledávek a závazků, nehmotného majetku a jiných majetkových hodnot, oceňování služeb, oceňování majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu;
  • přezkum zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, stanovení výše vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění, přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů, stanovování a posuzování přiměřené ceny;
  • ceny a odhady nemovitostí;
  • ceny a odhady motorových vozidel, zemědělských strojů;
  • účetní evidence - stanovení reálné hodnoty pro účetní účely;
  • způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely.  

Žádost o nabídku

Zajímá Vás ...