EQUAL-SALARY certifikace (rovné odměňování žen a mužů)

Rovné odměňování je lidským právem a strategickou otázkou pro společnost. Nyní je na pořadu dne většiny vedoucích manažerů společností. Získání certifikace EQUAL-SALARY umožňuje organizacím prokázat, že své zaměstnance, ženy i muže, odměňují stejně, a přináší jim značnou přidanou hodnotu.

Certifikát EQUAL-SALARY vydává Nadace EQUAL-SALARY, nezávislá nezisková organizace, která prosazuje rovné odměňování – a tím i rovné příležitosti – žen a mužů ve firmách po celém světě. Tato certifikace je založena na důkladném vědeckém přístupu a byla vyvinuta ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a finančně podpořena Švýcarskou konfederací.

O tuto certifikaci se může ucházet každá organizace, která má alespoň 50 zaměstnanců, z toho alespoň 10 žen.

Stejný plat: jaké jsou výhody pro zaměstnavatele?

  • Tím, že se stanete společností s certifikací EQUAL-SALARY, prokážete svůj závazek k rovnému odměňování žen a mužů.
  • Certifikace vám dává klíčovou výhodu při získávání a udržení talentů. Zlepšuje také vaši image u zákazníků, investorů a dodavatelů.
  • Tím, že svou organizaci stavíte do pozice průkopníka v oblasti rozmanitosti a inkluze, se zavazujete ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu.
Equal salary_CZ1.jpg

Certifikace zdaleka přesahuje rámec analýzy platů. Vyžaduje jasný a trvalý závazek vedení a existenci účinných personálních procesů, které umožňují neustálé zlepšování rovnosti žen a mužů ve společnosti.

Naše služby v oblasti certifikace EQUAL-SALARY

V posledních několika letech vybudovala společnost Mazars ve Švýcarsku multidisciplinární tým konzultantů, kteří se specializují na různé certifikační audity CSR (Corporate Social Responsibility).

Jako akreditovaný partner Nadace EQUAL-SALARY jsme oprávněni provádět audity vedoucí k certifikaci EQUAL-SALARY.

Jaké jsou fáze certifikace EQUAL-SALARY?

EQUAL-SALARY je mezinárodně uznávaná švýcarská certifikace založená na čtyřfázové metodice vycházející z norem kvality ISO 9000.

Equal salary_CZ.jpg
  • Statistickou analýzu provádí Nadace EQUAL-SALARY na základě metodiky vyvinuté ve spolupráci s Ženevskou univerzitou. Nadace EQUAL-SALARY shromažďuje údaje o platech všech zaměstnanců anonymním a důvěrným způsobem. Tyto údaje jsou následně analyzovány s cílem určit, zda je rozdíl v odměňování žen a mužů menší nebo roven 5 %, a upozornit na seznam konkrétních případů, které bude třeba v případě potřeby vysvětlit nebo řešit.
  • Po provedení analýzy a v případě, že společnost dosáhne uspokojivého výsledku, je společnost Mazars požádána o provedení kvalitativních auditů vedoucích k získání certifikátu EQUAL-SALARY. Tato fáze zahrnuje přezkum dokumentů a audity na místě prováděné akreditovanými auditory. Auditoři mimo jiné kontrolují zavedené personální procesy a závazek vedení k rovnému odměňování, také provádějí rozhovory, aby zjistili názory zaměstnanců.
  • Na základě zprávy společnosti Mazars rozhodne Nadace EQUAL-SALARY o vydání certifikátu. Organizace pak má právo používat logo „EQUAL-SALARY certified“ po dobu tříleté platnosti.
  • Během tohoto období musí společnost absolvovat dvě kontrolní prověrky. Poté začíná proces obnovení certifikátu znovu.

Chcete se dozvědět víc?