Znalecký ústav

Jsme držiteli oprávnění k provádění znalecké činnosti v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v platném znění. Znalecký ústav společnosti Mazars Consulting, s.r.o. je zapsán do seznamu znaleckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Máme také hluboké zkušenosti s nezávislým tržním oceňováním vyžadovaným IFRS. Naše znalecké posudky jsou akceptovány českými soudy.

Jsme držiteli znaleckého oprávnění v oboru ekonomika: 

  • oceňování podniků, a to včetně oceňování jednotlivých složek majetku, oceňování práv, pohledávek a závazků, nehmotného majetku a jiných majetkových hodnot, oceňování služeb, oceňování majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování vypořádacího podílu;
  • přezkum zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, stanovení výše vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění, přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů, stanovování a posuzování přiměřené ceny;
  • ceny a odhady nemovitostí;
  • ceny a odhady motorových vozidel, zemědělských strojů;
  • účetní evidence - stanovení reálné hodnoty pro účetní účely;
  • způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely.  

Chcete se dozvědět víc?

Zajímá Vás ...

Ocenění pořízených nehmotných aktiv

Realizovat akvizice je klíčovým prvkem rozvojové strategie mnoha firem. Před realizací transakce je třeba posoudit velké množství aspektů podnikání. Řešení účetních a oceňovacích otázek souvisejících s transakcí se zdá jednodušší a celkově výhodnější odložit na později.

Download pdf 1,35 MB

Znalecký ústav

Náš znalecký ústav se především zaměřuje na ocenění vztahující se k podnikovým transformacím. Jsme schopni vyhotovit nejenom znalecké posudky k těmto transakcím, ale také komplexně pomoci s přeměnou firem (právní, finanční a daňové poradenství).

Download pdf 956,93 kB