Standardy ESRS představují významný krok ve zrovnoprávnění důležitosti finančních a nefinančních informací o firmě

Standardy ESRS představují významný krok k tomu, aby nefinanční reportování bylo pro firmy stejně důležité jako reportování finanční.

Stáhněte si ESRS factsheet

Podobu nefinančního reportu o udržitelných aktivitách budou určovat Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti (ESRS). Záměrem bylo vytvořit standardizovaný rámec reportu a společný jazyk související s udržitelností firem a organizací v celé Evropě.

Standardy ESRS jsou založeny na požadavcích směrnice o nefinančním reportování (CSRD). Tyto standardy, které připravila EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), v níž má Mazars své zastoupení, předepisují firmám, jaký obsah a formát by měly mít reporty o udržitelnosti, které každoročně musí zveřejnit. Ambicí těchto standardů je podávat vysoce kvalitní, srovnatelné a relevantní informace o tom, jak udržitelně firmy podnikají, a tak uspokojit potřeby jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Standardy ESRS staví reportování o udržitelnosti na stejnou úroveň jako finanční reportování a specifikují kvalitativní a kvantitativní informace, které mají být zveřejňovány. Na reportované informace se pohlíží jak retrospektivně, tak i výhledově. V některých případech budou muset být zveřejňované informace založeny na přesvědčivých vědeckých důkazech, zejména v oblasti změn klimatu.

Jaké jsou největší výzvy pro společnosti?

ESRS představují významný posun, protože vytvářejí nové náročné povinnosti transparentnosti týkající se závazku společností k udržitelnosti, a to tím spíše, že prohlášení o udržitelnosti budou podléhat auditu. Na začátku bude vyžadováno omezené ujištění o souladu s ESRS, s možným posunem k přiměřenému ujištění.

Jako první krok by měly společnosti posoudit, zda vůbec spadají do oblasti působnosti CSRD a kdy budou muset poprvé zveřejnit zprávu o udržitelnosti podle ESRS.

Náročnost implementace ESRS se odvíjí od skutečnosti, zda se na danou společnost již vztahovaly požadavky směrnice o Zveřejňování nefinančních informací (NFRD), a ve kterém členském státě je společnost registrována, jelikož tato směrnice ponechala členským státům značnou flexibilitu při transpozici do vnitrostátního práva. Ve všech případech bude použití první sady ESRS vyžadovat posouzení a přehodnocení významnosti hodnot, a to s ohledem na celý hodnotový řetězec. Toto přehodnocení je důležité, aby firma věděla, které jsou její prioritní oblasti, a u kterých je povinna informace předkládat, aby informovala o významných vlivech, rizicích a příležitostech, které společnost identifikovala v souvislosti se záležitostmi udržitelnosti.

Jaké jsou klíčové vlastnosti ESRS?

V rámci ESRS se u informací týkajících se udržitelnosti uplatňuje dvojí významný přístup k celému spektru environmentálních, sociálních a řídících (ESG) témat. Společnosti budou muset podávat zprávy o vlivu svých činností na lidi a životní prostředí, jakož i o tom, jak jejich firmu ovlivňují různé otázky udržitelnosti.

Zatímco tento první základní návrh ESRS zahrnuje všechny informace, které budou pravděpodobně podstatné bez ohledu na odvětví, ve kterém společnosti působí, později EFRAG připraví standardy specifické pro jednotlivá odvětví, která je doplní. To představuje další významný krok, neboť mnoho dalších témat souvisejících s udržitelností je relevantních pouze u jednotlivých odvětví.

Struktura vykazování podle ESRS je harmonizována s doporučeními pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD). ESRS vyžaduje informace o správě řízení, strategii, řízení dopadů, rizik a příležitosti, jakož i ukazatelů výkonnosti a cílů.

V praxi první soubor ESRS obsahuje 12 návrhů odvětvově-neutrálních standardů, a to dva průřezové standardy a deset tematických (pět pokrývajících záležitosti životního prostředí, čtyři věnované sociálním otázkám a jeden standard věnovaný správě a řízení).

Při vypracovávání ESRS skupina EFRAG zajistila, aby její návrhy byly v souladu s jinými právními předpisy EU, jako je nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) týkající se ukazatelů "hlavních nepříznivých dopadů" nebo informace požadované regulačními technickými předpisy vypracovanými Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) v souvislosti se sektorově neutrálním zveřejňováním informací v rámci pilíře III.

Prohlášení o udržitelnosti budou muset být prezentována v jasně identifikovatelné zvláštní části zprávy o hospodaření. Budou prezentovány v digitálním formátu s použitím jednotného evropského elektronického formátu (ESEF) založeného na taxonomii XBRL, který ještě nebyl připraven.

Co se změnilo ve srovnání s poslední verzí ESRS? 

S ohledem na zpětnou vazbu získanou od zúčastněných stran během veřejné konzultace, která se konala v první polovině roku, skupina EFRAG zjednodušila standardy ESRS.

Omezila rozsah požadavků na zveřejňování údajů a odstranila zbytečnou složitost. Kromě toho se objasnil a zjednodušil přístup relevance, zejména se odstranila tolik kritizovaná "vyvratitelná domněnka", podle které bylo pro firmu relevantní všechno, jedinou výjimkou bylo pokud firma dokázala vysvětlit, proč daná oblast a téma není pro ni z hlediska udržitelnosti relevantní. Povinné zůstaly jen některé vybrané informace, které nepodléhají přístupu relevance.

Týká se to zejména ESRS 2 o obecných požadavcích, ESRS E1 o změně klimatu a informací o udržitelnosti, které jsou vyžadovány v jiných právních předpisech EU, než jsou zveřejňování informací v rámci SFDR nebo pilíře III. Pokud jde o prověrky a audity, standard navrhuje silnější sladění s mezinárodními pokyny jako jsou Evropská směrnice o povinnosti due diligence v oblasti udržitelnosti podniků (European Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) – zahrnující péči o lidská práva a životní prostředí, jejíž návrh znění byl zveřejněn v únoru 2022.

V neposlední řadě a v souladu s požadavkem CSRD byly ESRS dále sladěny se stávajícími mezinárodními a globálními iniciativami pro vykazování informací o udržitelnosti, a to zejména s mezinárodními standardy, které připravuje nová Mezinárodní rada pro standardy udržitelnosti (ISSB) zejména o zveřejňování informací souvisejících s klimatem, které budou zveřejněny v roce 2023. Návrh ESRS v co největší míře zahrnuje i obsah GRI standardů, což jsou nejstarší a momentálně podniky nejvíce používané standardy pro zveřejňování informací o udržitelnosti.

Odkdy se CSRD bude vztahovat na vaši organizaci?

Rok reportingu

Publikace

Koho se týká

2024

2025

Velké a kótované společnosti spadající pod NFRD

2025

2026

Velké a kótované společnosti, které NEPATŘÍ pod NFRD

2026

2027

Kótované MSP (zveřejněno v roce 2025) – dvouletá tolerovaná lhůta

2028

2029

Společnosti mimo EU s pobočkami/dceřinými společnostmi

Říjen 2026

 

Limited assurance standard

Říjen 2028

 

Reasonable assurance standard

Další kroky

EK přijme první sadu ESRS do 30. června 2023 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci (což znamená, že není nutná transpozice do vnitrostátního práva, jak je tomu u CSRD směrnice), po kterých bude následovat kontrolní období Evropského parlamentu a Rady. Předtím bude EK konzultovat s různými skupinami, výbory a agenturami včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) s cílem zajistit, aby ESRS zohledňovaly názory členských států a aby byly v souladu s politikami a právními předpisy EU. Což může vést k následným změnám ve standardech.

Následně, do 30. června 2023, bude evropský rámec pro vykazování informací o udržitelnosti doplněn o odvětvové standardy, ty budou zpočátku povinné pro velké společnosti v deseti odvětvích. Přičemž standardy pro zbývajících 31 odvětví se budou připravovat během následujících dvou let. Kromě toho budou vydány i normy pro kotované malé a střední podniky (MSP), podnikové normy ze zemí mimo EU a dobrovolné pokyny pro nekotované MSP.

Pokud jde o přechodná ustanovení, společnost, která uplatňuje ESRS poprvé, může odložit předložení srovnatelných informací o jeden rok. Kromě toho bylo rozhodnuto o postupném zavádění přístupu k méně vyspělým tématům, zejména s tříletým osvobozením od informací týkajících se hodnotového řetězce a zveřejňování informací o potenciálních finančních dopadech významných environmentálních rizik a příležitostí.

Jelikož myslíme na budoucnost, ESRS jsou nastaveny tak, aby poskytly solidní základ pro vykazování informací o udržitelnosti. Společnosti by se měly co nejdříve připravit na to, aby mohly plnit požadavky a začít toto plnění využívat ke strategické podpoře svého směřování v oblasti udržitelného podnikání.

Stáhněte si náš ESRS factsheet s více detailními informacemi týkající se této regulace v oblasti udržitelnosti a jejích dopadů.

 

Žádost o nabídku:

* povinná pole

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Mazars v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je požadované pole nevyplněno, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vašeho požadavku.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání svých údajů a právo vznést námitku nebo omezit zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytovat pokyny ohledně toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.