Právní revoluci po roce hodnotí kladně tři čtvrtiny manažerů, vítají smluvní svobodu, 27.4.2015

S revoluční proměnou soukromého práva v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích souhlasí po roce od jejich účinnosti 75 % manažerů předních českých firem. Většina z nich vítá větší smluvní svobodu. Rekodifikace se v praxi projevila například změnami konkrétních smluv i obchodních podmínek. Při přechodu na nové kodexy si na pomoc manažeři předních českých firem zvali odborníky, zejména externí či interní právníky, ale i daňové poradce. Tyto a další závěry přinesl průzkum, který v prvních měsících letošního roku uskutečnily společnosti Mazars a PRK Partners. Reprezentativní vzorek tvořilo 122 top manažerů firem, které působí v Česku.

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014, předcházely tomu dlouhé roky příprav a diskuzí.  Spolu s civilním kodexem vstoupil v platnost také nový zákon o obchodních korporacích. Jasný nesouhlas s oběma novými normami vyjádřily v průzkumu jen 4 % respondentů. Naopak tři čtvrtiny s rekodifikací souhlasí zcela nebo s dílčími výhradami. Přibližně stejný počet respondentů, konkrétně 74 %, přivítal větší smluvní svobodu, kterou nová právní úprava přinesla.

Postupnou aplikaci obou norem v praxi pochopitelně provázely také komplikace. „Vznikaly zejména kvůli nové terminologii a značnému celkovému rozsahu úprav. Rekodifikace si tak ve firmách vyžádala čas a interní zdroje na zapracování změn, čímž se často zvýšilo celkové administrativní zatížení na úkor vlastního podnikání,“ řekl Pavel Klein, vedoucí partner daňového oddělení Mazars. Z konkrétních opatření, která nové zákony přinesly, se firem podle manažerů nejvíce dotkly změny společenských smluv, změny v oblasti obchodních podmínek, smluvních vztahů a novinky v záležitostech statutárních orgánů a souběhu funkcí.

I když velká část respondentů v průzkumu zdůrazňuje náročnost změn souvisejících s rekodifikací, v praxi se nakonec zjevně podařilo obtíže zvládnout. „Výrazná většina manažerů, konkrétně 94 %, se totiž domnívá, že jejich společnost řádně provedla všechny potřebné změny, včetně například úpravy smluvních vztahů a revize zakladatelských dokumentů,“ uvedl Robert Němec, řídící partner advokátní kanceláře PRK Partners.

Informace o nutných změnách čerpaly firmy z různých zdrojů, nejčastěji od interních i externích právníků, dále z odborného tisku a dalších médií. Vítaným zdrojem informací byly také semináře organizované poradci, profesními sdruženími, obchodními komorami a různými asociacemi. Při následném zapracování změn se na externího poradce obrátilo 37 % firem. Ve 22 % firem provedlo systematickou kontrolu všech dokumentů interní oddělení, 18 % firem uspořádalo externí či interní školení pro zaměstnance, mnohé podniky spojily více různých variant, aby se na novou právní úpravu co nejlépe připravily.

Změny v soukromém právu provázely také některé zásahy v daňové oblasti. Proto nepřekvapí, že 8 % firem před zaváděním změn čerpalo informace také od externího daňového poradce. Dopad na většinu společností však nakonec nebyl markantní. V průzkumu společností Mazars a PRK Partners 73 % manažerů uvedlo, že se daňové změny na jejich podnikání a daňových odvodech neprojevily vůbec, případně se projevily v zanedbatelné míře.

Document

TZ Právní revoluci po roce hodnít kladně tři čtvrtiny manažerů
TZ Právní revoluci po roce hodnít kladně tři čtvrtiny manažerů