Změny v uplatňování DPH od ledna 2020

Rádi bychom Vás upozornili na to, že od ledna 2020 můžete být dotčeni změnami v oblasti uplatňování DPH nazývanými jako tzv. „rychlé záplaty“ (nebo také quick fixes), jež budou doplněny o další důležité změny.

Pro běžnou obchodní praxi je zcela zásadní pochopení vzájemné provázanosti jednotlivých změn v oblasti DPH, které je navíc nutné vykládat i v kontextu judikatury Soudního dvora EU. Doporučujeme věnovat pozornost následujícím tématům:

 • Přeshraniční prodej zboží – nová pravidla „přiřazování přepravy zboží“ spolu s novými hmotněprávními a formálními podmínkami pro uplatnění osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu mohou nově vyvolat řadu neočekávaných daňových dopadů, zvláště při nevhodné volbě INCOTERMS podmínek. Níže uvádíme některé oblasti, kterým bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost:
  • důsledky opožděného předání DIČ Vaším dodavatelům či opožděném předání DIČ Vašimi odběrateli v jiných členských státech EU;
  • nové zákonné požadavky při prokazování dopravy do jiného členského státu EU dle nové kombinace povinných „důkazů“ a související vliv nových pravidel přiřazování dopravy (první praktické zkušenosti při individuálním nastavení);
  • dopady možného nového výkladu vzniku stálé provozovny pro účely DPH na daňový režim při dodání zboží v jiných členských státech (např. za DPH provozovnu bude v určitých případech možné považovat sklad zboží v jiném státě);
  • vztah mezi osvobozením od DPH při dodání zboží do jiného členského státu a institutem „vrácení DPH“;
  • otázka účinnosti registrace obchodních partnerů k DPH;
  • přemístění vlastního zboží mezi dvěma členskými státy EU (z praktického pohledu dozná tato oblast značného zpřísnění podmínek).
 • Držení skladových zásob v zahraničí – daná oblast projde zcela revolučními změnami účinnými v celé EU. Nový režim tzv. call-off stock bude při splnění všech parametrů povinný. Neměl by tedy ujít pozornosti ani těm, kteří o uplatnění zjednodušených postupů primárně nestojí. Za klíčové oblasti k řešení / úpravě považujeme následující:
  • zcela zásadní bude textace obchodních smluv s dodavateli a odběrateli zboží (stávající dohody o dodání zboží prostřednictvím konsignačních skladů bude nutné až na výjimky výrazně upravit);
  • určení okamžiku reálně možnosti disponovat se zbožím jako vlastník (různá míra omezení), může mít zásadní vliv na správnou aplikaci DPH;
  • vliv případného nového výkladu stálé provozovny na režim call-off stock;
  • vliv mank či inventarizačních rozdílů na zjednodušené postupy.
 • Využívání INCOTERMS CPT, CIP, CFR nebo CIF - nejen u těchto podmínek je vhodné posoudit vliv výkladu převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník dle rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Arex a následně vliv nových pravidel „přiřazování přepravy zboží“ pro určení správné kvalifikace jednotlivých dodávek zboží.
 • Plošný reverse charge - Evropská komise již schválila českou žádost o použití tzv. plošného reverse charge, kterému by podléhala veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě nad 17,500 euro. Nyní bude o žádosti rozhodovat Rada EU. Zavedení tohoto režimu se předpokládá na měsíc červenec 2020.
 • Další témata, která již jsou nebo budou v průběhu dalšího roku ovlivněna (v některých případech vlivem rozhodnutí Soudního dvora EU):
  • sazby DPH,
  • vývoz zboží do zemí mimo EU,
  • okamžik vykazování dodání zboží do EU,
  • pořízení zboží z EU,
  • používání nákupních poukazů z hlediska DPH,
  • přeúčtování ubytování,
  • nedobytné pohledávky,
  • zvláštní režim pro cestovní služby.

Výše uvedená témata s Vámi naši DPH odborníci rádi blíže prodiskutují, alternativně je možné jednotlivé změny přehledným způsobem probrat v rámci individualizovaného semináře připraveného výlučně pro potřeby Vaší obchodní korporace.

V případě dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.