Mazars Tax Alert: Převodní ceny v době energetické krize

V reakci na skokový růst cen energií vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) před Vánocemi vyjádření týkající se způsobu zohlednění mimořádně zvýšených nákladů při stanovení převodních cen.

Publikované vyjádření se specificky zaměřuje na otázku, jakým způsobem zohlednit růst energetických nákladů v případě nízkorizikových entit při vyhodnocování jejich ziskovosti (mezi které patří například smluvní či zakázkový výrobce, které obvykle stanovují převodní ceny vůči ostatním podnikům ve skupině na základě nákladů a přirážky). Náklady na energie jsou podle GFŘ nepochybně jedním z nákladů, které vstupují (měly by vstupovat) do výpočtu posuzovaného ukazatele ziskovosti, a nehraje přitom roli fakt, zda došlo k jejich mimořádnému navýšení v důsledku energetické krize. Jinými slovy tedy GFŘ uvádí, že nárůst nákladů na energie nebude postačovat ke zdůvodnění dosažení nižší než tržní ziskovosti či dokonce ztráty.

GFŘ zároveň dodává, že v případě, kdy je nárůst cen energií v určitém odvětví natolik markantní, že jej není možné plně promítnout do cen výrobků, projeví se v poklesu tržního rozmezí ziskovosti, které je dosahováno srovnatelnými nezávislými podniky, neboť i tyto nezávislé podniky jsou zatíženy fluktuací cen energií. Dle názoru GFŘ není proto důvod ke změně způsobu stanovení cen mezi spojenými podniky v důsledku mimořádného růstu cen energií, neboť v jeho důsledku dojde k poklesu tržní míry ziskovosti, od níž je odvozována zisková přirážka používaná při stanovení převodních cen mezi podniky ve skupině. Pravidelně aktualizované srovnávací analýzy (benchmarky) zpracovávané za účelem odvození tržní ziskovosti budou tedy v kontextu prezentovaných názorů GFŘ hrát klíčovou roli při stanovení i následném zdokumentování dodržení principu tržního odstupu.

V kontextu názorů prezentovaných GFŘ v rámci tohoto vyjádření lze tedy v budoucnu očekávat zvýšené množství kontrol týkajících se let ovlivněných energetickou krizí (počínaje rokem 2022) zaměřených právě na nízkorizikové entity vykazující ztrátu či významný pokles ziskovosti. Doporučujeme proto věnovat tématu převodních cen zvýšenou pozornost a včas ověřit, zda převodní ceny uplatňované v roce 2022 obstojí v kontextu prezentovaných názorů.

Přestože je vyjádření GFŘ zaměřeno specificky na skokový růst cen energií, upozorňujeme, že GFŘ v rámci tohoto vyjádření konstatuje, že je na problematiku zvyšujících se nákladů v souvislosti se zvyšujícími se cenami energií nahlíženo obdobně jako na růst jakýchkoliv nákladů vzniklý v důsledku pandemie COVID-19. Lze tedy vyvozovat, že dle GFŘ není růst nákladů vlivem pandemie COVID-19 (stejně jako energetické krize) sám o sobě důvodem pro odklon od dosavadní praxe a ke změnám v nastavování cen mezi spojenými podniky.

V případě Vašeho zájmu o jakékoliv podrobnosti k tomuto tématu neváhejte kontaktovat naše přední odborníky na oblast převodních cen.​​​​​​​