Tax Alert: EU zařadila Rusko na seznam tzv. daňových rájů - daňové dopady v České republice

Rada EU zařadila v polovině února letošního roku Rusko na seznam zemí nespolupracujících s úřady EU v daňových otázkách. Kromě Ruska byly na tento seznam nově zařazeny i Kostarika, Marshallovy ostrovy a Britské Panenské ostrovy. Celkový počet států na tomto seznamu EU je tak nyní 16.

Z hlediska české daňové legislativy může mít zařazení Ruska na seznam nespolupracujících zemí zejména dopad na:

  • uplatnění fikce aplikace tzv. CFC pravidel na zdanění ovládaných společností (například ruských dceřiných společností držených českými mateřskými společnostmi) – příjmy ovládané ruské společnosti by měly podléhat zdanění v České republice i bez výplaty podílu do České republiky a bude např. irelevantní, zda ruská společnost vykonává podstatnou ekonomickou činnost či nikoliv, apod.
  • oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání s ruskými přidruženými osobami podle DAC 6 –  např. pokud česká společnost realizuje daňově odčitatelnou platbu ruské přidružené osobě, měla by tato transakce být oznámena finančnímu úřadu (týká se jen nových uspořádání vzniklých od 14. února 2023)
  • uplatnění výhod stanovených smlouvou o zamezení dvojího zdanění s Ruskem může být obtížnější - podle našeho názoru nelze sice automaticky předpokládat např. uplatnění 35% sazby srážkové daně na platby do Ruska, může být však obtížnější z Ruska získat dokumenty nezbytné pro uplatnění nižší sazby daně.

Seznam zemí nespolupracujících v daňové oblasti s EU je pravidelně, a to dvakrát do roka revidován. Další revize je očekávána v říjnu 2023. Minimálně do té doby je nutné věnovat transakcím s ruskými subjekty zvýšenou pozornost, která jim bude pravděpodobně věnována i ze strany finanční správy.

Autorka: Olga Těhlová, Senior daňová konzultantka