„Rychlé záplaty“ změní DPH praxi v příštím roce

Rádi bychom Vás informovali, že v současné době se připomínkuje návrh novely zákona o DPH, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2020 (dále jen „Novela“).

Cílem Novely je implementace tzv. „rychlých záplat“ (quick fixes), které podstatným způsobem změní praxi uplatnění DPH u zbožových operací (např. nákup materiálu, prodej konečných výrobků apod.). Níže uvádíme výčet změn, které je Česká republika zavázána promítnout v Novele, a na které je dle našeho názoru nezbytné se připravit.

  • Prokazování dopravy při dodání zboží do EU – Jednou z nejdůležitějších změn je vymezení důkazních prostředků, kterými se bude ve formě „vyvratitelné domněnky“ prokazovat doprava zboží dodaného do jiného členského státu EU. Novela se ve věci důkazních prostředků odkáže na požadavky uvedené v Nařízení Rady EU, které bude nutné naplnit, což bude často velmi obtížné. Jak již bylo avizováno, Mazars připravil právní rozbor, který Vám umožní se s jednotlivými podmínkami a praktickými dopady blíže seznámit. V každém případě doporučujeme individuální opatření ve Vaší společnosti osobně probrat.
  • Přeshraniční řetězové dodávky zboží – Téměř každý nákup či prodej zboží je součástí určitého mezinárodního distribučního řetězce, u kterého je vždy nutné kvalifikovat povahu konkrétního plnění v řetězci (např. přeshraniční či lokální operace v konkrétním státě). V tomto ohledu bude nadále klíčové nastavení podmínek INCOTERMS. Jejich nastavení ale bude nutné vnímat v kontextu nového pravidla „přiřazování dopravy“, které částečně modifikuje současnou praxi zavedenou Soudním dvorem EU. Chybná aplikace DPH vyplývající z nesprávného nastavení dodacích podmínek je v současnosti předmětem značných doměrků DPH.
  • Zpřísnění podmínek při dodání zboží do jiného členského státu – Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu EU nebude možné uplatnit, nebude-li ve vymezeném okamžiku získáno potřebné DIČ odběratele a nebude-li operace řádně vyplněna v souhrnném hlášení. Jakkoliv se uvedené opatření nemusí zdát jako převratné, opak je pravdou, a bude nutné se přizpůsobit některým praktickým důsledkům tohoto nového opatření.
  • Zavedení evropského režimu „call-off stock“ – Příležitost může pro některé české plátce DPH představovat evropský režim „call-off stock“, který při splnění daných podmínek umožní v libovolném členském státě EU distribuovat zboží, aniž by se v daném státě museli registrovat k DPH a nést dodatečné náklady s tím spojené. Není vyloučeno, že aplikaci uvedeného režimu bude v souvislosti se zavedením jednotných pravidel požadovat Váš zahraniční dodavatel zboží. Nejen z tohoto důvodu pro Vás může být zajímavé se s tímto novým režimem blíže seznámit.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace, školení, zpracovaný materiál a / nebo asistenci s implementací výše uvedených změn nás prosím kontaktujte.