Brexit z pohledu DPH – dopady vystoupení Spojeného království z EU na Vaši společnost.

V souvislosti s blížícím se termínem možného odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské Unie bychom Vám rádi představili několik témat v oblasti DPH a cel, které mohou mít zásadní vliv na Vaše podnikání, a kterým proto doporučujeme věnovat Vaši pozornost.

V případě, že se některé z uvedených témat týká Vaší společnosti nebo máte zájem s námi dopady Brexitu pro Vaši společnost blíže prodiskutovat, kontaktujte naše DPH specialisty.

Lhůta pro odchod Spojeného království z Evropské unie byla stanovena na 29. března 2019.
S ohledem na skutečnost, že 15. ledna 2019 Britský parlament nepřijal Dohodu o vystoupení
Spojeného království z EU (dále jen „Dohoda”), je další osud Brexitu těžko předvídatelný. Ve velmi
obecné rovině je možné počítat s následujícími třemi základními scénáři budoucího vývoje Brexitu:

 •  Spojené království vyjedná požadované úpravy Dohody (zejména tzv. „Irské pojistky“) a současně Britský parlament upravenou Dohodu schválí před 29. březnem 2019. V takovém případě by bylo aktivováno přechodné období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020 (nebude-li délka přechodného období upravena), během kterého bude z hlediska celních předpisů a DPH legislativy zachován současný stav, např. obchod mezi Spojeným královstvím a zbytkem EU bude považován za vnitro-unijní obchod;
 •  Spojené království vyjedná odložení termínu Brexitu, což může být podmíněno například příslibem uzavření Dohody do určitého data;
 •  Nebude-li uzavřena Dohoda a současně, nebude-li vyjednáno odložení Brexitu, bude ode dne 30. března 2019 Spojené království považováno za třetí zemi (tj. zemi mimo Evropskou unii) se všemi z toho vyplývajícími celními a daňovými důsledky. S ohledem na to, že další vývoj je těžko předvídatelný, nezbývá než se připravit na skutečnost, že 29. března 2019, případně o několik měsíců později, dojde k Brexitu bez uzavřené Dohody, což může mít celou řadu nepříznivých DPH následků. Uvedené platí obzvláště v případě, je-li nutné zachovat plynulý tok Vašeho zboží či poskytovaných služeb do / ze Spojeného království. 

V první fázi doporučujeme blíže diskutovat zejména níže uvedená témata:

 • EORI registrace

Číslo EORI je identifikační číslo, kterým se subjekt prokazuje při dovozu zboží do Evropské
unie a vývozu zboží z Evropské unie. Bude-li Vaše společnost vyvážet či dovážet zboží ze
Spojeného království po Brexitu bez Dohody, bude nutné zajistit registraci k EORI. Celní
úřady budou v nejbližších týdnech EORI registracemi zahlceny a předpokládají, že vyřízení
registrace může v některých případech trvat i tři týdny. Z uvedeného důvodu doporučujeme
požádat o registraci co nejdříve (a to i v případě, že by byl Brexit odložen). Včasná EORI
registrace Vás preventivně ochrání před případnými ekonomickými ztrátami způsobenými
dočasnou ztrátou možnosti vyvážet zboží do Spojeného království či dovážet zboží ze
Spojeného království.

 • Změny nastavení podmínek INCOTERMS

Dojde-li k Brexitu bez uzavřené Dohody budou dodávky zboží z / do Spojeného království
podléhat celnímu odbavení. Sjednané podmínky INCOTERMS tak mohou mít zcela zásadní
celní a DPH dopady. V případě Vašeho zájmu s Vámi případné dopady v této oblasti rádi
prodiskutujeme a případně navrhneme alternativní řešení pro případ Brexitu bez Dohody.

 • Zjednodušený postup třístranného obchodu

Zjednodušený postup třístranného obchodu představuje velmi často využívaný systém dvou
navazujících dodávek, který umožňuje prostřední osobě (distributor) vyhnout se DPH
registraci a vykazovacím povinnostem v zemi konečného zákazníka. Dojde-li k Brexitu bez
Dohody, nebude v celé řadě případů možné zjednodušený postup třístranného obchodu
využít za předpokladu, bude-li alespoň jeden z účastníků třístranného obchodu společnost
ze Spojeného království, případně budou-li uvedené dodávky spojeny s dopravou zboží z /
do Spojeného království. Je vhodné se připravit na všechny související praktické dopady a
případně hledat alternativní řešení distribuce zboží.

 • Zjednodušený postup pro konsignační sklady

Máte-li ve Spojeném království skladové kapacity nebo si je tam pronajímáte, může Brexit
bez Dohody pro Vaši společnost znamenat změnu v uplatňování DPH u dodávek
realizovaných přes tyto sklady, neboť nebude možné využívat zjednodušený postup v oblasti
DPH vyplývající z EU legislativy. Obdobně, je-li v České republice v současnosti využíván
DPH koncept tzv. call-off stocku, do kterého je zboží přemísťováno z území Spojeného
království, nebude nadále možné toto DPH zjednodušení využívat. I v tomto případě
doporučujeme včas nastavit obchodní vztahy tak, aby na Vaši společnost neměl případný
Brexit bez Dohody negativní DPH dopady.

 • Vrácení DPH zaplaceného ve Spojeném království (VAT refund)

Jakékoliv britské DPH, které jste dosud zaplatili v ceně zboží / služby nakoupené ve
Spojeném království, mohlo být nárokováno prostřednictvím institutu vrácení DPH (VAT
refund). Je pravděpodobné, že z důvodu chybějící dohody o reciprocitě nebude dočasně
možné žádat o vrácení britské DPH. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme urychleně
požádat o vrácení DPH ještě před Brexitem, je-li to možné.

 • Poskytování služeb a určení místa jejich plnění

Budete-li poskytovat služby odběratelům ze Spojeného království po Brexitu bez Dohody,
bude velmi důležité ověřit, že stávající pravidla stanovení místa plnění budou nadále u
konkrétního odběratele aplikovatelná, neboť přednost může mít tzv. pravidlo „skutečného
užití“ služby. Další změny stanovení místa plnění se Vás mohou týkat v případě,
poskytujete-li služby osobám nepovinným k dani (tj. nepodnikatelům). Doporučujeme, co
nejdříve ověřit DPH režim u Vámi poskytovaných služeb po Brexitu, tak abyste se vyhnuli
případnému doměření daně a souvisejícího penále.

 • Zasílání zboží

Dodání zboží nepodnikatelům (zasílání zboží) na území Spojeného království bude mít po
Brexitu odlišné DPH dopady než dosud. To stejné bude platit i v případě, budou-li britské
společnosti zasílat zboží do České republiky. Pokud podnikáte v oblasti zasílání zboží (např.
provozujete e-shop), doporučujeme se této oblasti věnovat přednostně.

 • Změna vykazovacích povinností

Až na určité výjimky, budou transakce se společnostmi ze Spojeného království po Brexitu
bez Dohody vykazovány odlišně než doposud. Brexit bude mít vliv nejen na vykazování
transakcí v DPH přiznání, souhrnném a kontrolním hlášení, ale i v Intrastatu. Opomenout
nelze ani odlišné požadavky na náležitosti daňových dokladů.

 • Změna způsobu podávání přiznání

Nad rámec dopadů přímo souvisejících s Brexitem bychom rádi upozornili na změnu
způsobu podávání DPH výkazů ve Spojeném království, která se týká všech subjektů
registrovaných k DPH ve Spojeném království s obratem přesahujícím £85 000. Účinnost
uvedené změny nastane k 1. dubnu 2019 (pro subjekty usazené mimo území Spojeného
království k 1. říjnu 2019). V případě zájmu o bližší informace Vám rádi zprostředkujeme
kontakt na naše britské kolegy, kteří se touto problematikou zabývají.