Brexit - významné změny v DPH od 1. ledna 2021

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) přestalo být členem EU dne 31. ledna 2020. Od 1. února 2020 do 31. prosince 2020 probíhá tzv. přechodné období, kdy zůstaly postupy v oblasti daní a cel stejné, jako kdyby Spojené království bylo nadále členem EU.

Díky přechodnému období nemusely subjekty obchodující se Spojeným královstvím měnit své postupy ve vztahu k daním ani celním předpisům.

Po konci přechodného období, tj. od 1. ledna 2021 je nutné se připravit na významné změny. V případě, že by došlo k uzavření dohody mezi Spojeným královstvím a EU ohledně uspořádání budoucích vztahů (dále jen „Dohoda“) mohou být některé dopady níže korigovány. S ohledem na současný vývoj jednání se dá předpokládat, že k uzavření Dohody nedojde včas. Bez ohledu na Dohodu lze počítat s tím, že pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU bude nově považován za dovoz a vývoz zboží a bude podléhat celnímu dohledu. Dále dojde ke změně ve správě DPH a spotřebních daní.

Podle protokolu budou v případě Severního Irska platit stejné podmínky jako doposud, neboť se bude jednat o území, které bude z hlediska celních a DPH předpisů součástí vnitřního trhu EU. Níže uvedené informace se tedy vztahují výhradně k transakcím s Velkou Británií a naopak se nevztahují k transakcím se Severním Irskem.

 

NA CO JE NUTNÉ SE ZAMĚŘIT

1.    EORI registrace

Číslo EORI je identifikační číslo, kterým se subjekt prokazuje při dovozu zboží do EU a vývozu zboží z EU. Bude-li Vaše společnost vyvážet či dovážet zboží do / z Velké Británie po konci přechodného období, budete potřebovat evropské číslo EORI (tj. EORI číslo vydané Spojeným královstvím již nebude dostatečné). Pokud evropské číslo EORI dosud nemáte a současně obchodujete s Velkou Británií, doporučujeme Vám požádat o EORI registraci co nejdříve.

2.    Změna v DPH a Intrastat reportingu

Konec přechodného období bude mít vliv nejen na vykazování transakcí v DPH přiznání, souhrnném a kontrolním hlášení, ale i v hlášení Intrastat. Opomenout nelze ani případné nové / odlišné požadavky na náležitosti daňových dokladů vystavovaných pro zákazníky z Velké Británie.

3.    Důkazní prostředky prokazující dovoz a vývoz

V návaznosti změnu, kdy se pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU bude nově považovat za dovoz / vývoz zboží, bude nutné se rovněž zaměřit na zajištění dostatečných důkazních prostředků prokazující dovoz / vývoz.

4.    Zjednodušený postup třístranného obchodu, call-off stock

Zjednodušený postup třístranného obchodu představuje často využívané zjednodušení při realizaci dvou po sobě navazujících dodávek, které za určitých podmínek umožňuje prostřední osobě (distributorovi) vyhnout se DPH registraci a vykazovacím povinnostem v zemi konečného zákazníka. Zjednodušený postup třístranného obchodu nebude již možno využít pro dodávky do / z Velké Británie realizované po konci přechodného období.

S koncem přechodného období zároveň skončí možnost využití zjednodušeného postupu call‑off stock, který se využívá, má-li daňový subjekt ve Velké Británii skladové kapacity.

5.    Změny nastavení podmínek INCOTERMS

Dodávky zboží z / do Velké Británie budou po ukončení přechodného období podléhat celnímu odbavení (případně také clu). Vaše aktuálně sjednané podmínky INCOTERMS tak mohou mít zcela zásadní celní a DPH dopady.

6.    Poskytování služeb a určení místa jejich plnění

Po konci přechodného období bude velmi důležité ověřit, zda stávající pravidla pro stanovení místa plnění u služeb budou nadále u konkrétního odběratele aplikovatelná, neboť může mít u zákazníků z Velké Británie přednost tzv. pravidlo „skutečného užití“ služby. Změna místa plnění nastane i u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani (tj. nepodnikatelům). Doporučujeme Vám tedy prověřit, zda u Vámi poskytovaných služeb dochází ke změně, abyste se vyhnuli případnému doměření DPH a související penalizace.

7.    Zasílání zboží

Dodání zboží zákazníkům do Velké Británie v rámci e-commerce bude mít po konci přechodného období odlišné DPH dopady, neboť se na dotčené subjekty přestanou vztahovat pravidla pro zasílání zboží.

Většina daňových subjektů zasílající zboží do Velké Británie (bez využití tzv. online tržiště) budou mít povinnost se registrovat k britské DPH a současně budou povinny odvádět britskou DPH k datu prodeje.

Doporučujeme dále ověřit možnosti správné aplikace DPH v případě, bude-li Vaše zboží zasíláno z Velké Británie do České republiky (např. provozujete e-shop).

8.    Vrácení DPH zaplaceného ve Spojeném království (VAT refund)

Jakékoliv britské DPH, které zaplatíte v ceně zboží / služby nakoupené ve Velké Británii do konce přechodného období, by mělo být nárokováno prostřednictvím institutu vrácení DPH (VAT refund). Očekávalo se, že metodika vracení britské DPH bude součástí Dohody, která je zatím v nedohlednu. S ohledem na nejisté budoucí podmínky doporučujeme požádat o vrácení britské DPH ještě v rámci přechodného období.

9.    Zvláštní režim jednotného správního místa (MOSS)

Zvláštní režim jednotného správního místa (MOSS) představuje specifický systém vykazování a výběru daně u zákonem definovaných elektronických služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaným osobám nepovinným k dani. MOSS umožňuje poskytovatelům uvedených služeb plnit povinnosti ve vztahu k DPH pouze v jednom členském státě EU, tj. poskytované těchto plnění se nemusí registrovat k DPH ve všech členských státech EU, ve kterých je místo plnění poskytovaných služeb.

V současné době rozlišujeme dva režimy MOSS, a to pro subjekty usazené v EU a  subjekty neusazené v EU. Výstup Velké Británie z EU tak bude mít dopady na všechny subjekty, jež obchodují s Velkou Británií a využívají při tom MOSS.

S ohledem na rozsáhlé dopady Brexitu doporučujeme posoudit praktické dopady na Vaše obchodní transakce a hledat alternativní řešení distribuce zboží / poskytování služeb.

V konkrétním případě může být pro subjekty ze Spojeného království výhodné či dokonce nutné se registrovat k české DPH, pokud se tyto subjekty rozhodnou využít Českou republiku jako jedno ze svých distribučních center na území EU.