ESG seznámení - Mazars on-line meet" se Zuzanou Rozsívalovou, 19. 10. 2023

„Správně a včas připravený nefinanční reporting může pozitivně ovlivnit život a úspěch obchodních společností. Kdo nezaspí a bude připraven dřív než konkurence, má velkou šanci se lépe prosadit ve světě businessu, obchodních řetězcích nebo lépe zapůsobit na banky, investory či potenciální uchazeče o pracovní pozici,“ říká manažerka oddělení ESG Zuzana Rozsívalová.

ESG

Zkratka, kterou dnes často vídáme. Tři písmena, se kterými se budeme potkávat více a více. Co se pod nimi skrývá? Tři pilíře (nejen) nefinančního reportingu v oblasti udržitelnosti:

E = Environmental

Životní prostředí a dopad společnosti na něj. Hlavními tématy jsou klimatické změny, znečištění a odpady, recyklace a principy cirkulární ekonomiky či biodiverzita.

S = Social

Sociální oblast, kam spadají lidská práva, péče o zaměstnance, rovné příležitosti, vzdělávání, ochrana spotřebitelů, ale i zabezpečení osobních údajů

G = Governance

Řízení a management, firemní kultura, nezávislost vedení, obchodní etika a etický kodex, řízení rizik, interní kontroly a audit či práva akcionářů.

Proč začít s reportingem už nyní?

Nefinanční reporting se bude povinně týkat všech velkých podniků.

Ve velmi blízké budoucnosti dopadne povinnost reportovat i na malé a střední firmy.

Mnoho velkých společností požaduje po svých dodavatelích nefinanční reporting už nyní.

Banky a investoři stále častěji podmiňují svá rozhodnutí pro poskytování úvěru a investic zpracováním nefinančního reportingu na straně žadatelů.

Průzkumy ukazují, že zaměstnanci se stále více zajímají o to, kde pracují, jaká je firemní kultura na pracovišti nebo jak jejich zaměstnavatel působí na své okolí a planetu.

Složitost nefinančního reportingu může firmy zaskočit. Bez důsledné přípravy se může stát sestavení reportingu na poslední chvíli noční můrou s negativními dopady na jméno či konkurenceschopnost společnosti.

Finanční podpora Evropské unie – projekty udržitelnosti jsou jednou z oblastí, na kterou Evropská unie vyčlenila velký objem finančních prostředků a počítá s jejich podporou i do budoucna, ať už jde o zvýhodněné úvěry, nebo například dotace prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

 

Připojte se na ESG seznámení - Mazars on-line meet" se Zuzanou Rozsívalovou, 19. 10. 2023, 11:00

REGISTRACE ZDE

 

Regulace Evropské Unie

V listopadu 2022 byla Evropským parlamentem schválena a 5. ledna 2023 nabyla účinnosti Směrnice Evropského Parlamentu a Rady, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, dále jen „CSRD“). Hlavním cílem je, aby co nejširší spektrum společností zveřejňovalo relevantní informace o rizicích, příležitostech a dopadech své činnosti na životní prostředí. 

Koho se CSRD povinně týká?

V roce 2025 musejí podniky, na něž se již vztahuje povinnost vykazování nefinančních informací (směrnice NFRD z roku 2014), zveřejnit report pro fiskální rok 2024 dle nových pravidel CSRD. V zásadě se jedná o velké společnosti, které mají více než 500 zaměstnanců, veřejně obchodované společnosti, banky a pojišťovny. 

roce 2026 budou muset zveřejnit nefinanční report za rok 2025 společnosti, které splňují alespoň 2 z následujících kritérií:

-          více než 250 zaměstnanců

-          obrat 40 milionů EUR a výše

-          bilanční suma 20 milionů EUR a výše

roce 2027 budou muset zveřejnit nefinanční report za rok 2026 všechny kotované malé a střední podniky, které splňují alespoň 2 z následujících kritérií:

-          průměrný počet zaměstnanců vyšší než 10

-          výše obratu nad 40 milionů EUR

-          výše bilanční sumy nad 20 milionů EUR 

Koho se CSRD dotkne zprostředkovaně?

Dodavatelské firmy – firmy, na které dopadá povinnost reportovat přímo, přenesou tyto požadavky na  své dodavatele. Vykazování v oblasti ESG se tedy nevyhne téměř žádnému subjektu.

Žadatelé o financování – každá banka i investor již nyní posuzují, jak odpovědně se žadatelé o úvěr či jiný způsob financování chovají. Ignorování standardů ESG povede ke zvýšení úrokových sazeb či přímo k odmítnutí poskytnutí financování. 

Chováte se zodpovědně?

Důraz na nefinanční aspekty podnikání ukazuje, že společnost bere vážně svou sociální a environmentální odpovědnost. Firmy, které se v oblasti ESG rychle zorientují, mohou zvýšit důvěru zákazníků, investičních partnerů i veřejnosti. Porozuměním a zlepšením procesů ve firmě lze dosáhnout efektivnějšího využívání zdrojů a zvýšení produktivity, což má pozitivní vliv na hospodaření firmy. Nefinanční reporting není jenom povinností, ale také strategickým nástrojem pro udržení pozice na trhu ve stále dynamičtějším prostředí. 

V případě zájmu se na nás obraťte, řekneme Vám více.

Document

ESG Reporting
ESG Reporting