Koalice pro transparentní podnikání

Mazars se jako jeden z vedoucích aktérů transparence trhu v roce 2010 připojil k iniciativě Koalice pro transparentní podnikání. Mazars používá pro hodnocení svých aktivit stejně striktní standardy, jejichž dodržování požadujeme od vlastních kótovaných klientů.

Transparentní podnikání

  • Mazars je dlouhodobým průkopníkem transparentnosti. Skupina Mazars na základě svého přístupu k prospěšnosti transparentního podávání finančních informací již od finančního roku 2004/2005 veřejně vydává a publikuje Výroční zprávu skupiny včetně konsolidované účetní závěrky, ověřované nezávislými auditory. S touto iniciativou přicházíme jako první organizace v rámci mezinárodních poradenských společností. Jednáme v souladu s Evropskou směrnicí statutárního auditu o zákonem vyžadované kontrole roční konsolidované závěrky (od jejího zavedení v roce 2006). Mazars České republika vydává samostatnou Zprávu o průhlednosti od roku 2009. V rámci tohoto kontextu se snažíme aktivně přispívat ke všem regulačním diskusím, týkajícím se právního prostředí, včetně debat o standardech a regulačních pravidlech vlastní podnikatelské činnosti. Mazars byl v roce 2009 Evropskou komisí pověřen zpracováním výzkumu hodnocení fungování a přínosu směrnice o průhlednosti (tzv. Transparency Directive) klíčovými hráči.
  • Náš přístup k problematice transparentnosti je také důvodem, proč jako jeden z korporátních členů Americké obchodní komory v České republice silně podporujeme Platformu pro transparentní veřejné zakázky a připojujeme se k ní. Domníváme se, že zavedení „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky týkající se zpřístupňování informací“ do praxe může hrát důležitou úlohu ve znovunabytí dlouhodobě chybějící důvěry v české právní a celkové podnikatelské prostředí všemi právními osobami.

Koalice pro transparentní podnikání

  • Mazars je jedním z iniciátorů a zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2010 a v současnosti sdružuje přes třicet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek. Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílí se na přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.

Transparentní veřejné zakázky

  • Mazars je veden v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů. Mazars tak splňuje kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložil ministerstvu příslušnými doklady a zaplatil správní poplatek.
  • Mazars v současné době nerealizuje veřejné zakázky a není obchodním dodavatelem pro veřejný sektor.