Hodnotící zpráva Mazars ke směrnici EK o průhlednosti

V květnu 2009 pověřila Evropská komise firmu Mazars zpracováním výzkumu hodnocení funkčnosti určitých požadavků, jejichž dodržování ze strany kotovaných společností vyžaduje směrnice o průhlednosti (Transparency Directive).

 

Cílem této studie bylo shromáždit a analyzovat názory klíčových aktérů na účinnost direktivy v 15 členských státech EU a na 6 velkých finančních trzích mimo rámec EU. Bylo tak osloveno více než 3 500 tržních akterů, a uskutečnilo se zhruba 90 rozhovorů.

 

V kompletní verzi Hlavní hodnotící zprávy i její zkrácené verzi (Executive Summary) najdete klíčové závěry a doporučení, předložené Evropské komisi, které by měly přispět ke zlepšení směrnice o průhlednosti v praxi.

 

Jedná se zejména o následující body :

 

  • Není třeba zavádět dodatečné požadavky na zveřejňování informací o kótovaných společnostech nad rámec již v praxí využívaných.
  • Každodenní plnění směrnice lze usnadnit sladěním jejích ustanovení v rámce EU a vytvořením zvláštního režimu pro malé a střední podniky.
  • Lhůta pro zveřejnění půlročních předběžných finančních zpráv by měla být prodloužena na 3 měsíce.
  • Důraz je kladen na zpřehlednění a sjednocení pravidel : harmonizace upozornění na překročení prahových hodnot; zprůhlednění pronájmu a půjčování hlasovacích práv; omezení praktik « prázdného hlasování »; zveřejnění informací o vypořádání podílových swapů v hotovosti ; zavedení rozšířené informační povinnosti v případě významných investic ; a konečně vytvoření jednotného internetového oznamovacího formuláře.
  • Přístup přeshraničních investorů k regulovaným informacím by se měl rozšířit.

 

 

 

 

 

 

Pro další informace: transparency.directive@mazars.com

 

Pro více informací o směrnici o průhlednosti: Odkaz na stránky Evropské komise.