Tax alert: Kontrolní hlášení (10/2015)

Od 1. ledna 2016 dojde v České republice k významnému rozšíření administrativních povinností v oblasti DPH. Plátcům DPH vznikne povinnost podávat spolu s DPH přiznáním také tzv. kontrolní hlášení. Zároveň již nebudou povinni podávat správci daně výpis z evidence pro daňové účely (pro stavební práce, šrot a jiné vybrané komodity). Naopak povinnost podávat souhrnné hlášení bude zachována pro plátce DPH i identifikované osoby. Cílem zavedení kontrolního hlášení má být získání informací o vybraných transakcích plátců DPH a identifikace tzv. řetězových podvodů. Kontrolní hlášení „odkryje karty“ ohledně všech obchodů uskutečňovaných plátci DPH, tj. bude z něj patrné, zda plátci DPH vykazují pořízená i poskytnutá plnění správně a zda hradí případnou daňovou povinnost na DPH včas.

Inspirací pro zavedení kontrolního hlášení v České republice se stala slovenská úprava stejného institutu, která je na Slovensku účinná od roku 2014.

Podrobnější informace ke kontrolnímu hlášení a tipy, na co si dát pozor při jeho implementaci, Vám přinášíme v tomto materiálu.

         I.          CO JE KONTROLNÍ HLÁŠENÍ?

Kontrolní hlášení není možno ztotožňovat s evidencí pro účely DPH, dle které je DPH přiznání sestavováno. V kontrolním hlášení jsou vykazovány pouze vybrané transakce a to ve formě a členění vymezeném Finanční správou České republiky (dále jen „Finanční správa“). Kontrolní hlášení bude možné podávat pouze elektronicky ve formátu xml.

 V kontrolním hlášení budou vykazována:

  • uskutečněná tuzemská zdanitelná plnění a úplaty přijaté za tato plnění přede dnem uskutečnění plnění (tj. transakce souhrnně vykazované na řádcích 1 a 2 DPH přiznání),
  • přijatá tuzemská zdanitelná plnění a úplaty poskytnuté za tato plnění přede dnem uskutečnění plnění (tj. transakce souhrnně vykazované na řádcích 40 a 41 DPH přiznání),
  • přijatá nebo uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato,
  • přijatá nebo uskutečněná plnění v režimu tuzemského reverse-charge (tj. transakce souhrnně vykazované na řádcích 10, 11 a 25 DPH přiznání),
  • přijatá plnění, u nichž je plátce DPH povinen přiznat DPH na principu reverse-charge (tj. transakce souhrnně vykazované řádky 3 až 6, 9, 12 a 13 DPH přiznání).

Pokud plátce DPH žádné z výše zmíněných plnění neuskuteční, povinnost podat kontrolní hlášení mu nevznikne. Povinnost podávat kontrolní hlášení nevzniká ani osobám, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet, a identifikovaným osobám.

V kontrolním hlášení se nevykazuje dovoz a vývoz zboží, dodání nového dopravního prostředku neplátci z jiného státu EU, zasílání zboží do EU a ostatní uskutečněná plnění uváděná na řádku 26 DPH přiznání (s výjimkou dodání investičního zlata). Dodání zboží, poskytnutí služeb do EU a prodej zboží prostřední osobu v rámci třístranného obchodu se nadále bude vykazovat pouze v souhrnném hlášení. Zavedením kontrolního hlášení nezaniká plátcům DPH povinnost vést evidenci pro účely DPH dle ustanovení § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Komentář Mazars: Návrh formuláře kontrolního hlášení, včetně jeho xml struktury, byl spolu s předběžnou informací k jeho vyplnění (dále jen „Informace“) zveřejněn na stránkách Finanční správy. Finanční správa prozatím nepotvrdila, zda se jedná o finální verzi formuláře, domníváme se však, že specifikace proměnných ve formuláři ještě budou upraveny, a to vzhledem k chybám, na které upozornila Komora daňových poradců a ostatní profesní komory. Informace o změnách formuláře kontrolního hlášení proto doporučujeme sledovat na webu Finanční správy.

         II.          LHŮTY PRO PODÁNÍ A FORMA KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Plátce DPH, který je právnickou osobou, bude vždy podávat kontrolní hlášení na měsíční bázi. Lhůta pro podání kontrolního hlášení je stejná jako pro podání řádného měsíčního DPH přiznání.

Plátce, který je fyzickou osobou, bude podávat kontrolní hlášení ve stejné lhůtě, ve které podává DPH přiznání. Pokud je fyzická osoba čtvrtletním plátcem DPH, nebude muset podávat kontrolní hlášení každý měsíc, ale jen jednou za čtvrtletní spolu s DPH přiznáním.

Obdobně jako v případě DPH přiznání bude kontrolní hlášení členěno na řádné, opravné a následné. Řádné kontrolní hlášení bude plátce DPH podávat do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období. Pokud plátce DPH zjistí chybu v již podaném kontrolním hlášení ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání, podá opravné kontrolní hlášení. V opravném kontrolním hlášení uvede plátce daně znovu veškeré údaje za předmětné období s promítnutím oprav.

Pokud plátce DPH zjistí po uplynutí lhůty pro podání řádného kontrolního hlášení, že v hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, podá následné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení bude mít plátce daně povinnost podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. Následné kontrolní hlášení musí obsahovat veškeré údaje za předmětné období s promítnutím oprav.

Komentář Mazars: Právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím budou povinny podávat kontrolní hlášení na měsíční bázi. Kontrolní hlášení podávané spolu s řádným čtvrtletním DPH přiznáním bude obsahovat pouze údaje za poslední kalendářní měsíc a data v něm uvedená se tedy budou lišit o dat uvedených ve čtvrtletním DPH přiznání. 

         III.          FORMÁT VYKAZOVANÝCH DAT

Finanční správa stanovila formu a strukturu dat, které mají být vykazovány v kontrolním hlášení. Kontrolní hlášení obsahuje většinu údajů, které mají být uvedeny v evidenci pro účely DPH dle ustanovení § 100 ZDPH, tj. DIČ zákazníka / dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu, DUZP nebo datum povinnosti přiznat daň, základ a výši DPH a u vybraných plnění i kód typu plnění (plnění v režimu tuzemského reverse-charge).

U přijatých zdanitelných plnění použitých pro ekonomické a soukromé účely musí plátce DPH v kontrolním hlášení uvést nárok na odpočet DPH jen v poměrné výši. V případě plnění, které byly použity pro osvobozená, resp. zdanitelná plnění se výše nároku na odpočet DPH v kontrolním hlášení nekrátí.

Plnění vymezená v části I. tohoto materiálu musí být v kontrolním hlášení vykazována buď nezaokrouhlená (včetně haléřové položky) nebo zaokrouhlená na celé koruny.

Informace uveřejněné na webových stánkách Finanční správy ČR přinesla mnoho nejasností v oblasti formátu dat vykazovaných v kontrolním hlášení. Zásadní diskuse jsou vedeny především ohledně formátu evidenčního čísla daňového dokladu a uvedení DIČ zákazníka v kontrolním hlášení v případě tuzemských zdanitelných plnění. Finanční správa ČR požaduje, aby v kontrolním hlášení byla uváděna i DIČ přidělená neplátcům DPH pro účely ostatních daní. Výjimku pro zjednodušené vykazování dostanou jen vybraní plátci DPH (např. maloobchodníci).

Vzhledem k tomu, že k formuláři bylo vzneseno několik připomínek ze strany Komory daňových poradců a profesních komor, očekáváme, že dojde k upřesnění struktury vykazovaných dat ze strany Finanční správy ČR v následujících týdnech.

Komentář Mazars: Povinnost podat první kontrolní hlášení vznikne plátcům DPH již za necelé 4 měsíce, tj. 25. února 2016. Doporučujeme proto již nyní prověřit, zda data obsažená ve Vašem účetním systému budou dostačující pro účely přípravy kontrolního hlášení. Zároveň doporučujeme v co nejbližší době kontaktovat poskytovatele Vašeho účetního systému a popřípadě Vašeho daňové poradce, aby s Vámi nově nastavili interní procesy vztahující se k vykazování DPH.

         IV.          OPRAVY ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ

Opravy základu a výše daně dle ustanovení § 42 a § 74 ZDPH (tj. např. slevy a zvýšení ceny apod.) se uvádějí do řádného kontrolního hlášení. Do kontrolního hlášení se uvede pouze rozdíl mezi původním a opraveným základem daně / výší daně a to v období, které stanoví zákon. Dobropisy budou promítnuty do kontrolního hlášení nejdříve v období, kdy plátce DPH obdrží potvrzení o přijetí dobropisu od zákazníka. Vrubopisy budou promítnuty do kontrolního hlášení v období, ve kterém se plátce DPH o změně ceny zboží dozvěděl.

Opravy podle ustanovení § 43 ZDPH (tj. chyby ve vykázaných údajích) musí být promítnuty v následném souhrnném hlášení. V následném souhrnném hlášení se dobropis / vrubopis uvede spolu s původně vykázanými daty.

V případě opravy výše daně dle ustanovení § 44 ZDPH (insolvence) nahrazuje kontrolní hlášení podání samostatného výpisu přehledu oprav dle ustanovení § 44 ZDPH. Plátce DPH bude mít stále povinnost zaslat správci daně spolu s kontrolním hlášením kopie všech souvisejících daňových dokladů.

Komentář Mazars: Upozorňujeme na skutečnost, že v případě oprav základu daně a výše daně dle § 43 ZDPH se údaje vykázané v kontrolním hlášení nebudou shodovat s údaji v dodatečném DPH přiznání, ve kterém se uvádějí pouze rozdíly mezi původními a opravenými daty. 

         V.          SANKCE

S nepodáním kontrolního hlášení se pojí poměrně tvrdé sankce. V případě, že plátce DPH opomene podat kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, bude mít povinnost uhradit pokutu ve výši:

•           1.000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by byl vyzván správcem daně,

•           10.000 Kč, pokud jej podá až poté, co byl vyzván správcem daně,

•           30.000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů vydané správcem daně,

•           50.000 Kč, pokud kontrolní hlášení nepodá nebo jej nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Plátci DPH, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může být správcem daně uložena pokuta až do výše 500.000 Kč. Předpokládáme, že správce daně sáhne k uložení této pokuty v případech, kdy plátce DPH nepodá opakovaně kontrolní hlášení nebo nebude opakovaně reagovat na výzvy vydané v souvislosti s kontrolním hlášením.

Komentář Mazars: Sankce za pozdní podání kontrolního hlášení bude vyměřena i v případě, že plátce DPH podá hlášení jen jeden den po lhůtě. Na kontrolní hlášení se nevztahuje pětidenní lhůta stanovená Daňovým řádem, během níž se nevyměřuje pokuta za opožděné tvrzení daně. V případě neúplnosti údajů pro zhotovení kontrolního hlášení, proto doporučujeme podat hlášení včas a chybějící údaje případně následně opravit.

         V.          DAŇOVÁ ŘÍZENÍ

Finanční správa plánuje využívat zkrácené daňové řízení, během něhož bude kontrolovat data vykázaná plátci DPH v kontrolních hlášeních. Toto řízení bude mít formu výzvy k podání řádného nebo následného kontrolního hlášení. Výzva bude plátci DPH doručena na email nebo do datové schránky, kterou plátce daně vyplní v záhlaví hlášení. Plátce DPH je povinen na výzvu reagovat do 5 kalendářních dnů od jejího oznámení a data doplnit, případně správci daně sdělit, že jím vykázaná data jsou správná.

Reakce na výzvu, která nevede k opravě hlášení, bude prováděna prostřednictvím volby „Rychlá odpověď na výzvu“ v záhlaví formuláře kontrolního hlášení. Plátce DPH zde z nabídky zvolí jednu z možností, tj. „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení“ nebo „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení“. Zároveň uvede číslo výzvy, kterou od správce daně obdržel. V případě, že plátce DPH na základě výzvy zjistí, že jím vykázaná data jsou nesprávná, podá následné kontrolní hlášení.

Lhůta pro odpověď na výzvu správce daně je velmi krátká a v praxi může znamenat, že na odpověď bude mít plátce DPH pouze jeden pracovní den (v případě, že bude výzva plátci DPH doručena před víkendem nebo státními svátky).  Finanční správa si od zavedení krátké lhůty pro odpověď na výzvu ke kontrolnímu hlášení slibuje zvýšení transparentnosti daňového řízení a zrychlení procesu vracení DPH. Plátcům DPH ale stanovuje přísná pravidla, tj. nedává jim možnost lhůtu zákonně prodloužit a za její nedodržení lhůty automaticky vyměří pokutu ve výši 30.000 Kč.

Komentář Mazars: Vzhledem k velmi krátké lhůtě pro odpověď na výzvu správce daně týkající se kontrolního hlášení doporučujeme zadat do kontaktních informací v záhlaví hlášení jen údaje o datové schránce plátce DPH (nikoliv email). Výzva k doplnění kontrolního hlášení se považuje za doručenou okamžikem přihlášení pověřeného uživatele do datové schránky. Lhůtu pro odpověď na výzvu správce daně lze tímto způsobem zákonně prodloužit, tj. pokud není schránka otevřena před víkendem / svátkem, zpráva může být doručena až v dalším týdnu a lhůta začíná běžet později. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jsme připraveni konzultovat s vámi konkrétní daňové a finanční dopady všech uvedených opatření na vaši společnost a možnosti jejich nejvhodnějšího daňového i účetního řešení.

Budete-li mít zájem o bližší informace o výše uvedených změnách, případně se chcete blíže seznámit s dalšími dopady kontrolního hlášení na vaši společnost, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Další informace o službách, působení společnosti Mazars v České republice a týmu našich odborníků najdete na mazars.cz.

KONTAKT

Mazars

Pobřežní 3 – IBC
186 00 Praha 8
Tel: +420 224 835 730
Fax: +420 224 835 799
mazars@mazars.cz