Novela o dani z přidané hodnoty

Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti jedna z nejrozsáhlejších novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Novela ZDPH navazuje na poslední změny evropské legislativy a současně implementuje některá rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Ambice této novely jsou však mnohem větší, neboť zavádí dosud chybějící metodologii pro úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku používaného k soukromému užívání nebo zavádí změny v oblasti oprav nároku na odpočet při opravách základu daně.

Novela zavádí i některé zcela nové instituty, kterými jsou například ručení za platbu DPH nezaplacenou dodavatelem, možnost snížit základ daně o výši pohledávek v insolvenčním řízení či tzv. lokální reverse charge, který bude uplatněn pro vybrané zboží a služby.