Jak bude živnostník danit v roce 2015?, 1.12.2014

Největší změna čeká živnostníky ve výdajových paušálech. K dalším významným změnám patří obnovení slev pro pracující důchodce nebo zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.

Od příštího roku čeká živnostníky velká změna. Výdajové paušály totiž budou nově omezeny stropem. Nové podmínky budou platit i pro živnostníky a zemědělce. Všechny OSVČ by měly včas provést důkladný finanční propočet, zdali se jim vyplatí paušál, nebo daňová evidence.

„Nová legislativní úprava sjednocuje přístup ke všem kategoriím osob samostatně výdělečně činných v tom ohledu, že si budou moci plnou procentní výši výdajů uplatnit u příjmů do maximálně dvou milionů korun, pak již nastupuje omezení absolutní částkou,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 Samotná procentní sazba paušálů zůstává zachována a bude se nadále pohybovat od 30 do 80 procent dle vykonávané činnosti. V přiložené tabulce je pro názornost uvedena maximální částka výdajových paušálů pro jednotlivé činnosti.

 Změny v paušálech

 Pro některé OSVČ jsou výdajové paušály výhodné, pro jiné nikoli. Situace je individuální. Je potřeba si provést vlastní finanční propočty, zohlednit časovou úsporu a vedlejší náklady.

 Protože však procentní výše paušálů stoupala, zvyšovala se i jejich obliba. OSVČ, které mají skutečné výdaje nižší než výdaje stanovené paušálem, odvedou na dani z příjmu i sociálním a zdravotním pojištění méně než při uplatnění výdajů ve skutečné výši.
 Paušály přinášejí též časovou úsporu a šetří i administrativní výdaje, neboť OSVČ mnohdy zvládnou veškeré daňové povinnosti samy, nemusejí využívat externích služeb. Výdajové paušály jsou jednoduché, jelikož není potřeba zjišťovat, zdali jsou vynaložené výdaje daňově uznatelné, či nikoli.

 Výši paušálního výdaje ovlivňuje nejen to, kolik se zaplatí na dani z příjmu, ale rovněž i povinné odvody na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se vypočítává z daňového základu, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Sociální a zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Jsou-li výdaje paušálem vyšší než skutečné výdaje, dochází k úspoře na dani z příjmu fyzických osob i na sociálním a zdravotním pojištění.

„Uplatňování paušálních výdajů je při výkonu uvedených činností zajímavou alternativou spíše pro drobné zemědělce a živnostníky s příjmy do dvou milionů korun. K dalšímu významnému nárůstu OSVČ, které přejdou na daňovou evidenci, by nemělo dojít,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Přehled významných změn v dani z příjmů pro OSVČ:

 • Obnovení možnosti uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě dle § 35c ZDP (pro rok 2015: na jedno dítě v částce 13 404 korun, na druhé dítě v částce 15 804 korun, na třetí dítě a další v částce 17 004 korun)

• Omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné
 a) u činností spadajících do paušálů ve výši 80 procent (§ 7 odst. 7 písm. a) ZDP) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena na 1,6 milionu korun (tedy maximálním možným odpočtem rovným 80 procentům z mezního příjmu stanoveného ve výši dva miliony korun), b) u činností spadajících do paušálů ve výši 60 procent (§ 7 odst. 7 písm. b) ZDP) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena na 1,2 milionu korun (tedy maximálním možným odpočtem rovným 60 procentům z mezního příjmu stanoveného ve výši dva miliony korun) • Zdanění příspěvků zaměstnavatele v případě předčasného výběru pojistného na životní pojištění dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3, § 15 odst. 6 zákona o dani z příjmu

• Omezení osvobození majetkového prospěchu zaměstnance z bezúročné půjčky do výše 300 tisíc korun dle § 6 odst. 9 písm. v) zákona o dani z příjmů
***
• Zahraniční agentury práce, které mají na území České republiky zřízenu organizační složku a povolení k pronájmu pracovní síly, budou zdaňovat tuto pracovní sílu prostřednictvím organizační složky dle § 38c, 6 odst. 2, § 38h odst. 10 zákona o dani z příjmů • Opět budou samostatným základem daně podléhajícím srážkové dani pouze příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize, jako tomu bylo do konce roku 2013, změna je pouze ve výši příjmů z původních sedmi tisíc na deset tisíc korun dle § 7 odst. 6 zákona o dani z příjmů

• Daňové přiznání již za rok 2014 nebude muset podávat poplatník – fyzická osoba, u níž se zvýšila během roku o solidární zvýšení daně pouze záloha na daň; povinnost podat daňové přiznání bude pouze v případě, že se o tohoto poplatníka zvyšuje o solidární zvýšení daň za zdaňovací období dle § 16a zákona o dani z příjmů

• Nové ustanovení § 38v zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob  novou oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů; poplatník bude oznamovat každý osvobozený příjem (jednotlivý příjem), a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel, oznamuje se příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než pět milionů korun – příjem se posuzuje jednotlivě dle § 38v zákona o dani z příjmů

• Dále se mění lhůty spojené s ročním zúčtováním.

Bylo publikováno v magazínu Profit, 1.12.2014