Ekonom: Jak na daně 2013, 13.2.2014

A je to opět tady. Rok 2013 uplynul jak voda a s tím přichází čas srovnání našich daňových povinností. Těm šťastnějším vyrovná daně zaměstnavatel, letos ale přibude těch, kteří si budou povinni vyřešit své daně sami, tzn. podat si své přiznání k dani z příjmů na finanční úřad.

Řeč je o nových povinnostech souvisejících s nově zavedenou tzv. solidární daní. Všichni zaměstnanci, kterým v minulosti prováděl zaměstnavatel roční zúčtování daně, budou letos povinni podat přiznání k dani z příjmů, pokud jejich hrubý příjem alespoň v jednom měsíci přesáhl částku 103 536 korun.

Pokud jste daňové přiznání vyplňovali i loni, již víte, do čeho jdete, ale pozor na změny, které oproti loňskému roku nastaly. Kromě rizika, že vaše příjmy podlehnou solidárnímu zvýšení daně, se připravte ještě na zrušení maximálního vyměřovacího základu (stropu) na zdravotní pojištění.

Jestliže jste OSVČ uplatňující výdaje paušálem, nebudete moci možná uplatnit slevu na děti a na manželku. Pokud navíc nejste zemědělec nebo osoba s živnostenským oprávněním, čeká vás omezení výše těchto paušálních výdajů. Doufáme tedy, že jste si na základě naší loňské rady na začátku roku 2013 spočítali, jestli je pro vás výhodné nadále uplatňovat výdaje paušálem a rozhodli se v tom pokračovat, nebo jste usoudili, že bude výhodnější přejít na skutečné výdaje, a po celý rok jste poctivě sbírali účtenky.
Kromě toho nepotěšíme důchodce. Ti si nebudou moci uplatnit základní slevu na dani. Na druhou stranu však nebudou muset danit svůj důchod, pokud mají vysoké příjmy.

Kdo se musí přiznat Zákon stanoví, že daňové přiznání je povinen podat každý, kdo v uplynulém roce obdržel příjmy převyšující 15 tisíc korun. Kromě toho daňové přiznání musí podat i ten, jehož příjmy podlehly/podléhají dani navýšené o solidární zvýšení daně. Kdo povinnost podat přiznání nemá a rozhodne se tak učinit dobrovolně, nikdo mu v tom bránit nebude.

Do uvedené částky 15 tisíc se nezapočítávají příjmy zdaněné v tuzemsku srážkovou daní (s výjimkou některých cizinců), příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně. Z uvedeného pravidla existuje hned několik výjimek pro různé okruhy osob.

Kdy vyplňuje zaměstnanec Většina zaměstnanců daňové přiznání nepodává, zpravidla jim totiž zaměstnavatel připravuje roční zúčtování.

Přiznání nepodávají také zaměstnanci pobírající pouze mzdu ze zahraničí, která je v Česku vyjmuta ze zdanění.
I přesto se však jako zaměstnanec můžete ocitnout v situaci, kdy budete muset přiznání podat. Jde o následující případy:

* Dosáhli jste alespoň v jednom měsíci hrubé mzdy vyšší než 103 536 korun, tzn. vaše příjmy byly předmětem solidárního zvýšení daně.
* Nestihnete do 15. února u svého zaměstnavatele podepsat za uplynulý rok „prohlášení“.
* Pracovali jste během roku postupně pro více zaměstnavatelů, dostávali od nich více než 5 tisíc korun měsíčně, a u některého z nich nepodepsali „prohlášení“.
* Pracovali jste během roku pro více zaměstnavatelů najednou, každý z nich vám vyplácel více než 5 tisíc korun měsíčně.
* Měli jste kromě platu nebo mzdy také další příjmy (například z podnikání, pronájmu, prodeje majetku/akcií a příležitostných činností), které jsou vyšší než 6 tisíc korun.
* Mimo příjmu od svého českého zaměstnavatele jste měli také příjmy od zaměstnavatele v cizině.
* V České republice jste považováni za daňového nerezidenta, ale měli jste více než 90 procent příjmů ze zdrojů na území České republiky a chcete uplatňovat slevy na dani (mimo slevy na poplatníka, třeba na dítě) nebo odčitatelné položky (úroky z hypotéky a další).
* Jako odčitatelnou položku si chcete
uplatnit dar do zahraničí.


Kdy vyplňují ostatní

Vyplňování daňového formuláře vás nemine ani tehdy, nacházíte-li se alespoň v jedné z následujících situací: * Váš roční příjem přesáhl 15 tisíc korun (před odečtením případných souvisejících výdajů).

* Vykazujte daňovou ztrátu (kterou byste případně mohli odečítat v následujících letech).
**** Sankce za pozdní podání přiznání * Když doručíte přiznání na finanční úřad o pět
pracovních dnů později, nehrozí vám žádný postih. * Když podáte přiznání po této lhůtě, činí pokuta 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení.
* Je-li výsledkem přiznání daňová ztráta, činí pokuta 0,01 procenta ze stanovené ztráty za každý den prodlení.
* Vychází-li pokuta za pozdní podání méně než
200 korun, pokuta se neplatí.
* Maximální výše pokuty je 5 procent stanovené daně
nebo daňové ztráty.
* Nepodáte-li daňové přiznání vůbec, finanční úřad vás k tomu vyzve a vy nestihnete ani tuto dodatečnou lhůtu, činí pokuta 5 procent stanovené daně nebo daňové ztráty.
* Maximální výše pokuty je 300 tisíc korun.
Termíny pro podání přiznání Daňové přiznání musíte podat do 1. dubna 2014.
Pokud je vám už nyní jasné, že tento termín nestihnete, máte dvě možnosti, jak dosáhnout prodloužení lhůty.
První je zplnomocnění daňového poradce – tím se vám lhůta posune z 1. dubna na 1. července.
Druhou možností je, že o prodloužení lhůty sami požádáte. Berní úřad na základě vaší žádosti může lhůtu odsunout až o tři měsíce, ve většině případů tedy do 1. července.

Máte-li příjmy ze zahraničí, vyhrajete žádostí další čtyři měsíce. Podat přiznání a zaplatit daň můžete až za deset měsíců od konce daného zdaňovacího období, většinou tedy až prvního listopadového dne. Se žádostí o prodloužení lhůty neotálejte. Plnou moc udělenou daňovému poradci, respektive žádost o prodloužení lhůty, musíte finančnímu úřadu předložit ještě před uplynutím zákonné lhůty, tedy do 1. dubna.

K žádosti o prodloužení nezapomeňte připojit kolek v hodnotě 300 korun.
Těm z vás, kteří mají povinný audit, se lhůta pro podání přiznání automaticky prodlužuje až do 1. července, a nemusíte ani zplnomocňovat daňového poradce, ani žádat o prodloužení. Povinnost auditu by se vás týkala, pokud byste v minulém a předminulém roce splnili dvě z následujících tří podmínek: * aktiva více než 40 milionů korun, * roční obrat více než 80 milionů korun a * průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.
**** Vzorová žádost o prodloužení lhůty Jan Novák Horní 121 101 00 PRAHA 10 DIČ: CZ7912240936 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 10 Petrohradská 1486/6 101 00 PRAHA 10 V Praze, 7. 3. 2014 Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání Vážení, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, Vás žádám o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 do 1. listopadu 2014.
Důvodem pro tuto žádost je skutečnost, že součástí mých zdaňovaných příjmů za rok 2013 jsou i příjmy podléhající zdanění v zahraničí. Dosud nemám k dispozici podklady související s těmito příjmy potřebné pro přípravu tuzemského daňového přiznání. Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.
S pozdravem Jan Novák Příloha: Kolek 300 korun
Budete-li přiznání podávat na poslední chvíli, ať už 1. dubna nebo 1. července, a podatelna územního pracoviště finančního úřadu i pošta už budou zavřené, odešlete ho jako tzv. e-tiskopis.

K tomu nepotřebujete ani datovou schránku, ani zaručený elektronický podpis. Stačí, když přiznání vyplníte ve formuláři, který najdete na webových stránkách Daňového portálu Finanční správy (https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces), a poté je elektronicky odešlete svému územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu.
Aby však bylo vaše přiznání považováno za včas podané, musíte do pěti dnů po jeho elektronickém odeslání na finanční úřad doručit vytištěné a podepsané potvrzení o odeslání daňového přiznání, které vám aplikace na závěr nabídne. Daňové přiznání už na finanční úřad v papírové podobě znovu neposílejte.

!Pozor: za pozdní podání přiznání můžete být pokutováni.
Při posuzování toho, zda jste daňové přiznání podali včas, bude finanční úřad zohledňovat den předání přiznání na podatelně finančního úřadu, den jeho odeslání z vaší datové schránky, popřípadě den jeho předání na poštu.

Jak přiznání podat Na výběr máte mezi dvěma způsoby podání – elektronickým nebo klasickým papírovým, přičemž záleží jen na vás, které zvolíte. oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Nicméně termíny, dokdy musí být přiznání doručeno územnímu pracovišti finančního úřadu, jsou pro oba způsoby totožné.

Papírová forma Pokud upřednostňujete klasický formulář, musíte vyplnit aktuální tiskopis daňového přiznání platný pro rok 2013. Přitom si můžete vybrat, zda jej vyplníte ručně (oficiální tiskopis včetně příloh a pokynů je dostupný na webových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/ danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu), nebo jej nejprve vyplníte elektronicky a následně vytisknete. Pro tyto účely můžete využít interaktivní formuláře Finanční správy, které vás přiznáním provedou a samy doplní všechny součtové řádky anebo zmiňované formuláře na webových stránkách Daňového portálu Finanční správy.

Až budete mít přiznání vyplněné, stačí je podepsat a odeslat nebo osobně odnést na územní pracoviště finančního úřadu. Pojistěte se doporučeným zasláním, budete tak mít k dispozici potvrzení o včasném odeslání. Pokud se rozhodnete pro osobní návštěvu, mějte s sebou nachystanou kopii svého vyplněného daňového přiznání, aby vám mohli na podatelně přijetí daňového přiznání razítkem potvrdit.

Elektronická forma Máte-li však raději elektronickou komunikaci a současně disponujete datovou schránkou nebo elektronickým podpisem, tiskárnu ani poštu potřebovat nebudete. Stačí, když přímo na stránkách Finanční správy v tzv.
aplikaci EPO přiznání vyplníte a následně ho elektronicky odešlete.

Formulář přiznání naleznete na adrese (https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces).
Pro vyplnění můžete využít i jiný program – dnes jich je na trhu celá řada. Výhodou tohoto způsobu podání je nejen snadnější a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje.
Hotové přiznání musíte následně podat v předepsaném formátu, kterým je formát .xml. Soubor tohoto typu zpravidla získáte tak, že vyplněné přiznání jednoduše uložíte do vašeho počítače.

V případě, že máte k přiznání i přílohy, je možné je pouze naskenovat a ve formátu .pdf, .doc, .xls, .jpg, .txt či .rtf k přiznání připojit (pozor na případné limity pro objem dat, u zmíněného EPO jsou to 4 MB). Takto připravený balíček dokumentů následně příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu elektronicky odešlete, například přímo po vyplnění formuláře na výše uvedené adrese Finanční správy.

V tomto případě je nutné připojit váš zaručený elektronický podpis.
Druhou možností je odeslat dokumenty prostřednictvím vaší datové schránky – to lze i bez zaručeného elektronického podpisu. V obou případech si nezapomeňte vytisknout nebo uložit potvrzení o doručení.

Kde přiznání podat Daňové přiznání podejte na takové územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu máte bydliště. Pro českého občana se přitom bydlištěm rozumí adresa trvalého pobytu, pro cizince adresa hlášeného místa pobytu. Jste-li v situaci, kdy ani jedním z uvedených způsobů adresu nemůžete určit, bude vaším územním pracovištěm to, v jehož obvodu se převážně zdržujete, pokud ani toto nelze určit, pak Praha 1.

Jestliže jste se v uplynulých měsících přestěhovali, nezapomeňte, že se tím automaticky nemění vaše příslušnost k finančnímu úřadu. Úřady by sice měly mít přístup k údajům o trvalém pobytu, nic však nezkazíte tím, že jim změnu vašeho bydliště sami nahlásíte. Následně vám bude oznámeno, od kterého data máte komunikovat již s novým finančním úřadem. Pokud jste na finančním úřadě registrováni (například jako podnikatel), povinnost hlásit veškeré změny máte ze zákona.

Pokud nejdete se svým daňovým přiznáním na úřad osobně (tj. posíláte ho poštou nebo podáváte elektronicky), dejte si velký pozor na správné určení vašeho územního pracoviště finančního úřadu. Když se spletete a pošlete daňové přiznání jinam, riskujete, že než si mezi sebou úřady vaše přiznání předají, uplyne lhůta pro řádné podání přiznání.

Potom vám hrozí sankce za pozdní podání, počítaná od pátého pracovního dne po uplynutí lhůty. Pokud se ale vaše daňové přiznání takto zatoulá jen v rámci vašeho kraje a dorazí na územní pracoviště, které spadá pod stejný finanční úřad jako to vaše, nemusíte se penalizace obávat. Jestliže ale půjdete se svým daňovým přiznáním na finanční úřad osobně a netrefíte ten „správný“, nic vám nehrozí, osobní podání můžete učinit u jakéhokoli územního pracoviště.

Kam a kdy zaplatit daň Mějte na paměti, že pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tj. do 1. dubna 2014, respektive 1. července 2014. Daň můžete zaplatit buď v hotovosti na pokladně kteréhokoli územního pracoviště, finančního úřadu, nebo bezhotovostně (převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou typu A) na bankovní účet finančního úřadu, pod který spadá vaše územní pracoviště.

Při bezhotovostní platbě musíte dávat pozor na označení platby, aby bylo zřejmé, že chcete převodem uhradit daň z příjmů fyzických osob a že jste to právě vy, kdo daň poukazuje.

Svou totožnost finančnímu úřadu prokážete prostřednictvím variabilního symbolu, kterým je buď vaše DIČ (bez písmen „CZ“), bylo-li vám přiděleno, nebo vaše rodné číslo bez jakýchkoli mezer, pomlček a lomítek.

Číslo bankovního účtu se pak skládá z následujících částí: * Předčíslí bankovního účtu, které určuje, jakou daň platíte; pro daň z příjmů fyzických osob je to 721.

* Matrikové části, která slouží pro definování finančního úřadu, pod který spadá vaše místně příslušné územní pracoviště; seznam čísel matrik naleznete v naší příloze anebo na internetových stránkách Finanční správy na adrese (http://www.financnisprava. cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/ bankovni-ucty-financnich-uradu/2014). * Kódu banky, kterým je pro všechny finanční úřady 0710, což je Česká národní banka.
**** Nové matrikové části bankovních účtů finančních úřadů
Název Matriková část
finančního bankovního
úřadu účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Pramen: http://www.financnisprava.cz/
**** Jak sestavit číslo účtu vašeho finančního úřadu
* Petr Novák má trvalé bydliště na Václavském náměstí v Praze 1, DIČ mu přiděleno nebylo.
* Chce bezhotovostně zaplatit daň z příjmů fyzických osob za rok 2013.
* Místně příslušným finančním úřadem pana Nováka je Finanční úřad pro hlavní město Prahu; pan Novák správně podal své daňové přiznání na územní pracoviště tohoto úřadu pro Prahu 1.
* Předčíslí účtu bude pro 721, matriková část 77628031 a kód banky 0710. Celé číslo tak bude 721-77628031/0710.
* Jako variabilní symbol pan Novák uvede své rodné číslo bez lomítka a při bezhotovostním bankovním převodu použije univerzální konstantní symbol 1148.
Při úhradě daně z příjmů, stejně jako ostatních daní, mějte na paměti, že se za den platby považuje buď ten den, kdy je částka zaplacena v hotovosti na finančním úřadě nebo územním pracovišti, nebo den, kdy je platba daně připsána na bankovní účet tohoto úřadu – nikoli tedy kdy odešla z vašeho bankovního účtu.
Nezapomeňte proto peníze převést včas. * Zpozdíte-li se s platbou o více než pět pracovních dní, hrozí vám ze strany berního úřadu sankce.
**** Důležité termíny spojené s přiznáním
za rok 2013 Když nemáte daňového poradce ani povinný audit * 1. dubna 2014 – podání daňového přiznání + úhrada
daně (nebo doplatku daně) za rok 2013.
* 2. května 2014 – podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ u příslušné správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
* 12. května 2014, resp. do osmi dnů po podání přehledu.– úhrada doplatku pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění OSVČ, Když máte daňového poradce nebo povinný audit * 1. dubna 2014 – předložení plné moci ke zpracování a podání přiznání udělené daňovému poradci příslušnému finančnímu úřadu.
* 30. dubna 2014 – doložení skutečnosti, že přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce nebo OSVČ podléhá povinnému auditu, na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
* 1. července 2014 – podání daňového přiznání + úhrada
daně (nebo doplatku daně) za rok 2013.
* 1. srpna 2014 – podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ u příslušné správy sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny.
* 11. srpna 2014, resp. do osmi dnů po podání přehledu – úhrada doplatku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ,
Příjmy, které nemusíte do přiznání uvádět Ne všechny příjmy musíte do přiznání uvádět, protože některé z nich nepodléhají dani z příjmů fyzických osob. Týká se to tří následujících skupin: * Příjmy, které nejsou předmětem daně. Jde v prvé řadě o příjmy, které jste získali zděděním, darováním, s výjimkou darů přijatých v souvislosti se zaměstnáním či podnikáním, příjmy osob provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných či ohrožených zvířat, příjmy ze zúžení, rozšíření či vypořádání společného jmění manželů a příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky.
* Příjmy, které jsou od daně osvobozené. Přehled většiny těchto příjmů najdete v boxu „Zdaňovat nemusíte tyto příjmy“.
* Příjmy, které byly zdaněné zvláštní srážkovou daní – například úroky z běžného účtu, podíly na zisku, úroky ze stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek.
**** Příjmy, které zdaňovat nemusíte * Z prodeje rodinného domu, bytu, včetně souvisejícího pozemku, pokud uplynuly dva roky od jeho pořízení a pokud v nich bezprostředně před prodejem máte bydliště. Pokud v nemovitosti nebydlíte celé dva roky, lze osvobození zachovat, pokud příjmy z prodeje použijete na uspokojení svých bytových potřeb.
* Z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, a vlastníte je déle než pět let; pokud takovou nemovitost zdědíte v řadě přímé, třeba po rodičích, manželce/manželovi či dětech, započítává se do uvedených pěti let i doba, po kterou byla nemovitosti ve vlastnictví zůstavitele (tzn. zemřelého příbuzného).
* Příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou vozidla,
které vlastníte méně než jeden rok).
* Příjmy přijaté jako náhrada škody včetně úmrtného
a příspěvku na pohřeb.
* Ceny z některých soutěží nepřevyšující
10 tisíc korun.
* Dávky a služby z nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby.
* Pravidelně vyplácené důchody do výše
288 tisíc korun.
* Výživné.
* Odměny za darování krve.
* Stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.
* Podpory a příspěvky z nadací, nadačních fondů
a občanských sdružení.
* Plnění z pojištění osob s výjimkou plnění z pojištění
pro případ dožití.
* Dávky z úrazového pojištění.
* Příjmy z prodeje podílu na obchodních společnostech a z převodu členských práv v družstvech, pokud podíl držíte déle než pět let.
* Státní podporu ze stavebního spoření.
* Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý podle zvláštního právního předpisu.
* Náhrady za uvolnění bytu.
* Příjmy z prodeje cenných papírů, držíte-li je déle než šest měsíců a váš přímý podíl na základním kapitálu společnosti nepřesáhne během 24 měsíců před prodejem pět procent.
* Dary přijaté v souvislosti s podnikáním ve formě reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 korun.
* Náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo
rozhodnutím státního orgánu.
* Kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku.
* Daňový bonus. Nezapomeňte na sociální a zdravotní pojištění Pokud jste alespoň po část roku 2013 vykonávali samostatně výdělečnou činnost, nezapomeňte podat na svou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou správu sociálního zabezpečení také přehledy o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti.
Zdravotní pojištění Přehled pro svou zdravotní pojišťovnu musíte podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno vaše daňové přiznání, tedy nejpozději do 2. května 2014.
Když přiznání zpracovává daňový poradce, termín pro podání přehledu se posune na 1. srpen 2014. Podmínkou však je, že tuto skutečnost oznámíte své zdravotní pojišťovně do 30. dubna 2014.
Tiskopisy přehledu má každá zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách, kde si je můžete také stáhnout.
Použít byste měli tiskopis té pojišťovny, u které jste byli v roce 2013 pojištěni.
Po zadání údajů do přehledu zjistíte, jaká je výše vašeho pojistného za rok 2013. Sazba pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu.
Po odečtení případných záloh, které jste uhradili za rok 2013 (tzn. včetně zálohy za prosinec 2013 uhrazené do 8. ledna 2014, ale bez zálohy za prosinec 2012 uhrazené do 8. ledna 2013), vám v přehledu vyjde částka výsledného přeplatku či nedoplatku na pojistném.
Vyjde-li vám nedoplatek, nezapomeňte ho do 8 dnů od podání přehledu také uhradit. Za datum úhrady se považuje den připsání částky na bankovní účet zdravotní pojišťovny.
Na základě údajů v přehledu vám může vzniknout povinnost hradit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění. Jejich minimální výše je v roce 2014 stanovena na 1752 korun.
Kdy musíte povinně odvádět zálohy?
Rozhodující bude, máte-li kromě podnikání i zaměstnání a představuje-li pro vás podnikání hlavní, či vedlejší zdroj příjmů.
V měsících, ve kterých je pro vás hlavním zdrojem příjmů závislá činnost, (tj.dle výkladu legislativy tehdy, kdy ve vašem zaměstnání vyděláváte alespoň minimální mzdu a zaměstnavatel za vás z tohoto příjmu odvede pojistné), bude vaše podnikání považováno za vedlejší zdroj příjmů. Nevznikne vám ani povinnost hradit zálohy. Ty nemusíte dále hradit v měsících, v nichž: * jste byli po celou dobu v pracovní
neschopnosti, * byla vám nařízena karanténa, nebo * začínáte s výdělečnou činností a zároveň je za vás plátcem pojistného stát.
Zálohy jsou splatné vždy od 1. dne měsíce do 8. dne měsíce následujícího. Zálohu na zdravotní pojištění ve výši vypočtené na základě přehledu za rok 2013 je třeba zaplatit poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být tento přehled podán. Do té doby je pro vás určující výše záloh, která vám vyšla v přehledu za rok 2012. Pokud však platíte minimální zálohy, je třeba jejich částku zvýšit na 1752 korun již za leden 2014.
Pojistné na sociální zabezpečení Poté, co se vypořádáte s přehledem pro zdravotní pojišťovnu, čeká na vás ještě přehled pro správu sociálního zabezpečení. Zpracováváte-li si daňové přiznání sami bez pomoci daňového poradce a podáváte-li je v řádném termínu, musíte přehled odevzdat nejpozději do 2. května 2014.
Když vaše přiznání zpracovává poradce, a tuto skutečnost do 30. dubna 2014 doložíte správě sociálního zabezpečení, prodlužuje se vám lhůta pro podání přehledu do 1. srpna 2014.
Tiskopis přehledu pro správu sociálního zabezpečení je na rozdíl od přehledu pro zdravotní pojišťovny univerzální.
Klasické papírové tiskopisy přehledu si můžete vyzvednout na každé okresní správě sociálního zabezpečení, anebo si můžete formulář včetně pokynů k jeho vyplnění stáhnout v elektronické podobě na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc).
Disponujete-li zaručeným elektronickým podpisem, můžete přehled podat elektronicky. Stále to však není povinností.
Výjimka z povinné elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení udělená v minulém roce zůstává i nadále platná. Přehled lze proto i letos doručovat také v papírové podobě.
Po vypočtení výše vašeho pojistného za rok 2013 a odečtení záloh zaplacených za minulý rok, tedy včetně zálohy za prosinec 2013 uhrazené do 21. ledna 2014, ale bez zálohy za prosinec 2012 uhrazené do 21. ledna 2013, vám vyjde výše nedoplatku či přeplatku na pojistném.
Doplatek na pojistném neopomeňte uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl, popřípadě kdy měl být podán váš přehled. Za datum úhrady se stejně jako u zdravotního pojištění považuje den připsání částky na bankovní účet správy sociálního zabezpečení.
Chcete-li platit pojistné poštovní poukázkou, musíte o to správu sociálního zabezpečení písemně, telefonicky, datovou schránkou, osobně nebo e-mailem požádat.
Kromě přeplatku či nedoplatku na pojistném si na základě údajů v přehledu vypočítáte i výši záloh pro rok 2014, pokud jste je vůbec povinni hradit.
Takto vypočtené zálohy musíte poprvé uhradit již za měsíc, ve kterém přehled podáte.
Do té doby byste měli platit zálohy ve výši vypočtené na základě přehledu z loňského roku, popřípadě zálohy v zákonem stanovené minimální výši.
Povinnost platit zálohy je přitom ovlivněna tím, zda je vaše podnikání v daném měsíci považováno za hlavní, či vedlejší činnost. Povinnost platit zálohu totiž máte pouze tehdy: * je-li vaše podnikání považováno za vaši hlavní činnost (minimální záloha v tomto případě pro rok 2014 činí 1894 korun měsíčně, a pokud v roce 2014 nezačínáte s podnikáním, platí se v této nové výši až od podání přehledu); * je-li vaše podnikání činností vedlejší a váš roční příjem z ní plynoucí překročil za rok 2013 částku 62 121 korun (částka se snižuje o 5177 korun za každý měsíc, ve kterém není vedlejší výdělečná činnost vykonávána, minimální záloha pro rok 2014 v tomto případě činí 758 korun).
Za vedlejší činnost je vaše podnikání v daném měsíci považováno tehdy, když pro vás platí alespoň jedna z následujících podmínek, s tím, že v roce 2013 bylo třeba, aby po celý měsíc platila vždy alespoň některá z podmínek, ale od roku 2014 stačí i jen po část měsíce: * kromě podnikání jste rovněž zaměstnáni (a toto zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců – nejedná se tedy např. o dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 korun); * máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo vám byl přiznán starobní důchod; * máte nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, či pečujete o osobu, která je na vaší péči závislá; * vykonáváte vojenskou službu, kromě
vojáků z povolání; * studujete a není vám více než 26 let.
Pokud jste se nenašli mezi výše zmíněnými skupinami, pak je vaše podnikání považováno za činnost hlavní a zálohy hradit musíte vždy. V roce 2013 je vaše samostatná výdělečná činnost považována za hlavní ještě v situaci, kdy se z vašeho podnikání dobrovolně účastníte nemocenského pojištění.
Tato podmínka je však od letošního roku zrušena. Od roku 2014 se tedy můžete zvesela účastnit nemocenského pojištění, aniž by kvůli tomu byla vaše činnost automaticky považována za hlavní.
Důchodové spoření Pokud se účastníte 2. pilíře důchodového systému (tedy důchodového spoření), budou pro vás platit o něco nižší částky minimálních záloh na důchodové pojištění pro rok 2014. Konkrétně 1700 korun, pokud je vaše podnikání považováno za hlavní činnost, a 680 korun, pokud je činností vedlejší. Je to dané tím, že vaše pojistné na sociální zabezpečení je při účasti na důchodovém spoření o tři procenta nižší, místo 29,2 procenta vyměřovacího základu jen 26,2 procenta.
Kromě toho ale musíte zaplatit dalších 5 procent na důchodové spoření prostřednictvím finančního úřadu. Tato platba je ale povinná až po skončení roku, žádné zálohy zatím platit nemusíte, nerozhodnete-li se je platit dobrovolně.
Jako „předplacení“ důchodového spoření funguje však pouze částka do 100 tisíc korun, cokoli navíc může finanční úřad použít na váš případný nedoplatek na jakékoli dani.
Pokud jste se tedy v roce 2013 účastnili 2. pilíře důchodového systému, nezapomeňte na finanční úřad podat také vaše pojistné přiznání. Pojistné přiznání se na finanční úřad podává jako příloha daňového přiznání, a proto se na jeho podání i na úhradu případného doplatku pojistného na důchodové spoření vztahují stejné lhůty. Na platbu však pozor! Pojistné se sice platí finančnímu úřadu stejně jako daň z příjmů fyzických osob, musíte ale použít jiné předčíslí bankovního účtu. Namísto 721 uveďte 31018.
Variabilní symbol zůstává vaše DIČ (bez CZ) Pokud jste v průběhu roku platili dobrovolně zálohy, tak to již máte natrénované, ale pro některé to bude nyní premiéra.
Nemocenské pojištění Účastníte-li se jako podnikatelé nemocenského pojištění, musíte platit minimálně 115 korun za měsíc, a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. U nemocenského pojištění je více než kde jinde praktické nastavit si pro platbu trvalý příkaz.
Pokud byste totiž na úhradu zapomněli anebo ji zaplatili v nižší částce, účast na nemocenském pojištění by vám zanikla.
Nemocenské pojištění OSVČ opět doznalo pár změn. Rok 2013 už sice zpětně neovlivní, aktuálně placeného pojistného se ale již týkají. Od 1. ledna 2014 se již maximální výše pojistného na nemocenské pojištění neodvozuje z měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení zálohy na pojistné na důchodové pojištění, ale vychází z měsíčního průměru vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích. K přehledům starším než za rok 2011 se letos už nepřihlíží a stejně tak nelze využít přehled za rok, ve kterém byla činnost vykonávána méně než 4 měsíce. Pokud tedy například s podnikáním začínáte a žádný relevantní poslední přehled nemáte, řiďte se maximem odvozeným pro tento účel od průměrné mzdy, které v roce 2014 činí 299 Kč. Neměli byste tedy platit méně než 115 Kč a zároveň více než 2,3 procenta z průměrného vyměřovacího základu z posledního přehledu. Cokoli nad tuto částku nebude bráno v potaz pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ani dávek v pracovní neschopnosti a po podání přehledu se stane přeplatkem, který vám bude vrácen. Provázanost výše uhrazených záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění byla zrušena, protože s sebou přinášela komplikace. Pokud jste například nedopatřením zaplatili v jednom měsíci zálohu na pojistné na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, byl tento vyměřovací základ považován za definitivní a ani po podání přehledu jej nebylo možné snížit, omyl napravit a získat tak peníze zpět. V přehledu za rok 2013 se s takovou situací ještě můžete potkat, v roce 2014 vás už strašit nemusí.

Pramen: Mazars