E15 - Auditorský trh čeká revoluce, 23.6.2014

Finanční krize výrazně otřásla důvěrou investorů na kapitálových trzích. Podle nejnovějších ekonomických studií se však obchodní aktivity investorů v Evropě postupně vracejí na úroveň z roku 2007. Krize se výrazně promítla i do trhu auditorských služeb, který v příštích dvou letech čekají revoluční změny. Evropský parlament totiž v dubnu přijal takzvanou evropskou reformu auditu, jež se dotkne mimo jiné bank, pojišťoven a společností kotovaných na burze. „Auditorský trh čekají v budoucnu i s ohledem na reformu velké změny. Bude zkrátka platit Darwinovské heslo, že přežijí jen ti nejsilnější, ale to vždycky nemusí být ti největší,“ říká vedoucí partner oddělení auditu společnosti Mazars Pavel Škraňka.

* E15: Jak se promítla finanční krize do trhu auditorských služeb?
Samozřejmě výrazně. Myslím, že prakticky všechny významné společnosti působící na českém trhu se potýkaly s tlakem svých klientů na snížení honorářů a drobením dosaženého obratu za auditorské služby. Více než kdy jindy bylo nutné orientovat auditorské postupy na identifikovaná rizika, zefektivnit průběh auditu a přesvědčit klienty o přidané hodnotě auditorských služeb.

 * E15: A jak se krize dotkla poskytování auditorských služeb přímo ve vaší firmě?
Především jsme museli aktivněji vyhledávat nové obchodní příležitosti či investovat do marketingu. Ukázalo se, že to byla správná volba, podařilo se nám rozšířit portfolio našich klientů a krize tak pro nás nakonec představovala šanci, kterou jsme podle mého názoru úspěšně využili. Každý rok se nám podařilo zvýšit dosažený obrat. Neříkám, že šlo o období překotného růstu, ale fakt, že v době krize rostla naše aktivita, považuji za úspěch. V poslední době vnímáme, že situace na trhu se i v souvislosti s předpokládaným růstem ekonomiky začíná obecně zlepšovat. Klienti už tolik netlačí na honoráře, zvláště když vidí kvalitu a přínos oboustranné spolupráce. Spokojení a dlouhodobí klienti zkrátka svého auditora tak snadno neopouštějí.

 * E15: Hovoříte o dlouhodobém partnerství mezi auditorem a jeho klientem. Myslíte, že tyto vazby budou nadále přetrvávat i po nedávném přijetí takzvané evropské reformy auditu Evropským parlamentem, která počítá s povinnou rotací auditorů po určité době pro banky, pojišťovny a tak dále, respektive pro společnosti veřejného zájmu v členských zemích EU?

Evropská unie se tímto svým rozhodnutím rozhodla trh v některých směrech regulovat. Do roku 2016 musí každý členský stát EU převzít tuto reformu do své národní legislativy, čili vzniknou nové legislativní požadavky na výkon auditorské činnosti včetně povinné rotace auditorů. Nově by mělo platit, že pokud je společnost, která je subjektem veřejného zájmu, auditována pouze jedním auditorem, vzniká jí po deseti letech povinnost vyhlásit nové výběrové řízení na auditora a mandát původního auditora může být prodloužen maximálně o dalších deset let. V případě, že je společnost v rámci takzvaného sdíleného auditu auditována dvěma společnostmi, může být jejich prvotní desetiletý mandát prodloužen o dalších 14 let bez povinnosti vypisovat po deseti letech nové výběrové řízení na auditora.

 * E15: Co si o této reguli myslíte?
Toto rozhodnutí představuje podle mého názoru vyjádření podpory systému takzvaného sdíleného nebo společného auditu. Jedná se o systém, který momentálně česká právní úprava nezná. Při sdíleném auditu je mateřská společnost auditována dvěma auditorskými společnostmi, které si rozdělí mandát, spolupracují spolu, sdílejí informace a společně také formulují a vydávají výrok auditora. Pokud jde o audit dceřiných společností, ty jsou nadále auditovány pouze jedním auditorem. Osobně si myslím, že sdílený audit je fungujícím systémem, který povede ke zvýšení kvality auditorských služeb.

 * E15: Součástí reformy je rovněž kritérium pro výběr auditora, které počítá s tím, že subjekty veřejného zájmu budou muset přizvat do výběrového řízení i společnosti, které měly v předchozím roce méně než 15procentní podíl na trhu. Vidíte v tom příležitost pro svoji firmu?
Ano, domnívám se, že tento princip povede obecně ke zvýšení podílu středně velkých auditorských společností na trhu auditu subjektů veřejného zájmu, a podpoří tak konkurenci na trhu.

 * E15: Jak se reforma dotkne finančního ohodnocení služeb auditorů?
Žádný zásadní dopad v tomto směru nečekám. Možná stojí za to zmínit, že bude zaveden seznam nepovolených služeb, které auditor nemůže poskytovat, protože jsou neslučitelné s jeho mandátem a požadavkem na nezávislost. Zároveň bude stanoven hodnotový limit pro povolené služby. Honoráře z poskytování povolených služeb tak podle nové úpravy nemohou přesáhnout 70 procent z hodnoty průměrných auditních honorářů za poslední tři roky. Věřím, že tento bod bude auditorskou veřejností přijat s pochopením, neboť souběh některých poradenských služeb se službami auditu je jednoznačně neslučitelný a auditoři si to velmi dobře uvědomují.

 * E15: Vaše společnost bude brzy slavit 20. výročí působení na českém trhu. Jak hodnotíte svoje současné postavení a budoucnost auditorských služeb?
Je to bezpochyby významný milník. Mazars působí v České republice prakticky celé období po listopadu 1989. Uvědomímeli si, že Komora auditorů byla založena v roce 1993 a Mazars začal v České republice působit v roce 1994, respektive 1995, tak se účastníme rozvoje profese prakticky po celou její polistopadovou historii. Doba našeho fungování na trhu a stabilní růst, kterého jsme dosáhli jak v rámci České republiky, tak skupina Mazars celosvětově, je dobrým důkazem toho, že se vyplatí investovat do vztahu se svými klienty. Auditorský trh čekají v budoucnu i s ohledem na reformu velké změny. Bude zkrátka platit Darwinovské heslo, že přežijí jen ti nejsilnější, ale to vždycky nemusí být ti největší.

 ****
 Pavel Škraňka (42)
 Ve společnosti Mazars působí 16 let, od roku 2009 jako partner oddělení auditu a od roku 2011 jako společník celé mezinárodní sítě Mazars. Je certifikovaným auditorem u Komory auditorů ČR a expertem na oblasti: finanční audit, interní audit a transakční poradenství. Je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří sport a myslivost.

Článek byl publikován v deníku E15, 23.6.2014