Daňová příloha časopisu Ekonom 19.2.2015

Pokud patříte k těm, kteří nesvěřují přípravu daňového přiznání do rukou odborníků a raději si své přiznání připravují pečlivě sami, pak je tento praktický průvodce, jak vyplnit formulář řádek po řádku, určen právě vám.

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách Finanční správy (odkaz níže v textu). Vždy si však v zápatí první strany překontrolujte, zda máte aktuální verzi označenou jako vzor č. 21. K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3.
Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (vzor č. 22), které si společně s přiznáním a jeho přílohami můžete stáhnout na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/ ).
Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy DAP na řádku „Další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky nebo oddíly proškrtněte a nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je vůbec nepřikládejte.
Měna a zaokrouhlování Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte-li i příjmy ze zahraničí, budete je muset přepočítat pomocí následujících kurzů. Nevedete-li účetnictví, máte tři možnosti:
* Buď použijte jednotný kurz stanovený pro rok 2014 oficiálním pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-20 (http://www.financnisprava.cz ).
* Nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj uskutečnili. Najdete je podle data na webových stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu.
* Nebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí, třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roku. Vedete-li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které v účetnictví uplatňujete. Není-li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, například prostřednictvím amerického dolaru či eura.

Přehled jednotných kurzů
nejdůležitějších cizích měn
1 CAD = 18,85 CZK
1 EUR = 27,55 CZK
1 GBP = 34,32 CZK
1 CHF = 22,72 CZK
1 PLN = 6,57 CZK
100 RUB = 53,87 CZK
1 USD = 20,90 CZK
Zdroj: Pokyn Generálního finančního ředitelství platný pro rok 2014

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu výpočtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa, přičemž zaokrouhlete až konečnou částku (postupné zaokrouhlování není přípustné).
Potřebné úvodní informace už víte a můžete se směle pustit do vyplňování formuláře.

Daňový formulář

Strana 1

Záhlaví (viz obr. 1) Milovníci čísel si budou muset ještě chvíli počkat a kalkulačku nechat ještě odloženou, protože první strana daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.
Do prvních dvou rámečků s názvem „Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu“ a „Územnímu pracovišti v, ve, pro“ napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části „Kde přiznání podat na str. 34“. Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ).
Řádek 01 Pokud máte daňové identifikační číslo, neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o registraci, vepište jej do řádku 1. Pokud DIČ nemáte, toto pole nevyplňujte.
Řádek 02 Na řádek 2 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.
Řádek 03 V řádku 3 křížkem označte, zda podáváte řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání. Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část „Termíny pro podání přiznání na str. 32“).
O dodatečné přiznání se bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/ nižší nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přiznání již uplynula. V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést i datum, kdy jste zjistili důvody pro podání dodatečného přiznání. Toto datum je důležité pro určení lhůty, dokdy je třeba dodatečné přiznání podat. V případě zvýšení vaší daňové povinnosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.
Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného nebo dodatečného přiznání, ale není podáno jako první.
Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném nebo dodatečném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. V tomto případě budete mít vždy zaškrtnutá dvě políčka, a to „opravné“ a k tomu buď „řádné“, anebo „dodatečné“ podle toho, které přiznání opravujete. Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).
Řádek 04 Řádek 4 společně se související kolonkou „Datum“ se obvykle vůbec nevyplňuje.
Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt: A – do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, B – do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy, G – v případě insolvence – za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno, I – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno, N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost, O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce.
Řádek 05 V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2015 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 1. dubna 2015 uložena na podatelně vašeho územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu.
Nestačí ji 1. dubna odeslat poštou a také nestačí plnou moc podat osobně na jakémkoli finančním úřadu.
Řádek 05a V řádku 5a křížkem zaškrtněte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem. Tato povinnost se vás dotkne, když jste v minulém a předminulém roce splnili dvě z následujících tří podmínek: * aktiva více než 40 milionů korun (rozumějte úhrn aktiv zjištěný z rozvahy neupravený o opravné položky a odpisy) * roční obrat více než 80 milionů korun * průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.
Pod nadpisem přiznání je kolonka, do které vepište, za které zdaňovací období daňové přiznání podáváte.
Pokud je podáváte za loňský kalendářní rok, uveďte pouze číslo 2014.
Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpodobně využijete spíše dvě kolonky, kde uvedete, za jakou část zdaňovacího období (kalendářního roku) přiznání podáváte.

Údaje o poplatníkovi


Řádky 06–11 V 1. oddílu přiznání (viz obr. 2) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje.
Číslo pasu vyplňujte pouze, pokud jste českým daňovým nerezidentem (viz vysvětlení u řádku 29). Do řádků 12 až 18 napište svou aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání.
Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, pokud by vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání. Např. pokud jste se přestěhovali a došlo tím ke změně vašeho trvalého bydliště.
Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.
Řádek 29 a 29a vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat – s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí.
V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.
Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ).
Do řádku 29a pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.
V řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahraniční osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.
Máte-li tedy například přímý či nepřímý podíl v zahraniční společnosti dosahující alespoň čtvrtinu na základním kapitálu či hlasovacích právech, nebo se podílíte na vedení zahraniční společnosti, zaškrtněte či uveďte v tomto políčku „ano“.

Jak přiznávat aneb Navigace podle typu příjmů


V této části přiznání o dalším postupu rozhodne to, kolika různých druhů příjmů jste v roce 2014 dosáhli. Pokud jich máte více, budete se v rámci formuláře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete. Pomůže vám s tím následující rozcestník a poté i pokyny uvedené na konci jednotlivých bodů: Začátek (řádek 31)

Rozcestník

* Máte příjem ze závislé činnosti?
ano – přejděte na BoD 1 (str. 41) ne – pokračujte dále * Máte příjem z podnikání (ze živnosti, autorských honorářů, z jiného podnikání)?
ano – přejděte na BoD 2 (str. 43) ne – pokračujte dále * Máte úrokové příjmy ze směnky, podnikatelského účtu, bankovního účtu v zahraničí, z poskytnutých úvěrů a půjček či příjmy z úroků z prodlení, nebo příjmy z prodeje předkupních práv k cenným papírům?
ano – přejděte na BoD 3 (str. 47) ne – pokračujte dále * Máte příjem z pronájmu nemovitostí nebo z dlouhodobého pronájmu movitého majetku?
ano – přejděte na BoD 4 (str. 48) ne – pokračujte dále * Máte jiný příjem, který nespadá do výše uvedených kategorií?
ano – přejděte na BoD 5 (str. 50) ne – přejděte na BoD 6 (str. 52)

BoD 1

Příjmy ze zaměstnání


Přesuňte se ve formuláři na:

2. oddíl Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona) (viz obr. 3) Řádek 31 Uveďte součet příjmů, neboli hrubých mezd, od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, které jste obdrželi do 31. ledna 2015. Na tento řádek patří i příjmy, které se vztahovaly k předchozím obdobím, ale byly vyplaceny až v roce 2014. Údaje o svých příjmech můžete zjistit například z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2014“, které vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel.
Formulář je dostupný na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ).
Na řádku 31 daňového přiznání by se měl objevit součet řádků 2, 4 a 5 z potvrzení od všech vašich zaměstnavatelů. Řádek 32 Z potvrzení od vašeho zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, vyčtete také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 32. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl a které je v potvrzení uvedené na řádku 6 a 7.
Pokud nemáte příjmy za zahraničí, přejděte dále rovnou k řádku 34 a následně 36, řádky 33 a 35 nevyplňujte.
Řádek 34 Na tomto řádku pouze sečtěte řádky 31 a 32. Tato částka by se měla rovnat řádku/řádkům 8 „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2014“. Stejnou částku pak vyplníte na řádku 36 (viz BOD 6).
A jestliže nemáte příjmy ze zahraničí, tím máte tuto část přiznání hotovou.
Máte-li příjmy ze zahraničí, musíte navíc použít ještě následující postup:
Mzdu za práci v zahraničí do přiznání uveďte pouze tehdy, jestliže jste v České republice daňovým rezidentem. Jedině tak ji zde zdaníte, a proto i uvedete do daňového přiznání.
Za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na váš úmysl se v něm trvale zdržovat. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi k dispozici pro jeho potřeby, a to vlastní i pronajatý. A úmysl poplatníka zdržovat se ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k jeho osobnímu a rodinnému stavu – tj. žije-li v něm s rodinnými příslušníky nebo jeho bydlení zde má vazbu na jeho ekonomické aktivity, ať už podnikání, nebo zaměstnání.
Vaše rezidentství v Česku může změnit ještě smlouva o zamezení dvojímu zdanění s příslušným státem, která zpravidla ve svém článku 4 stanoví podmínky pro určení daňového rezidentství. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz ).
Pokud jste českým daňovým rezidentem a pobíráte mzdu i v zahraničí, vezměte její roční úhrn v hrubé výši (tedy nesnížený o zahraniční daň a případné odčitatelné položky) a uveďte ji na řádek 31 v korunách spolu s příjmy od zaměstnavatelů v České republice (viz výše). Přepočet proveďte dle instrukcí uvedených výše v části „Měna a zaokrouhlování“.
Následně uveďte na řádek 32 fiktivní pojistné, které by váš zahraniční zaměstnavatel odvedl, pokud by se jednalo o zaměstnání v tuzemsku. Zaměstnavatel platí pojistné na sociální zabezpečení ve výši 25 procent a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 9 procent hrubých mezd. Při výpočtu je třeba zohlednit maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení (1 245 216 korun). Z částky hrubých mezd přesahující u jednotlivých zaměstnavatelů tento limit už se pojistné na sociální zabezpečení dále neplatí.
Další postup při vyplňování přiznání bude záviset na tom, v jakém státě jste své zaměstnávání vykonávali: 1. Ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojímu zdanění: přejděte na řádek 33 a uveďte do něj daň, kterou jste ve státě zaměstnání odvedli. Dále vyplňte řádek 34 (tzn. sečtěte řádek 31 a 32 a odečtěte řádek 33).
2. Ve státě, s nímž Česká republika tuto smlouvu uzavřela: z příslušné smlouvy si zjistěte (zpravidla v článcích 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se bude na vaši zahraniční mzdu aplikovat.
* V případě příjmů ze závislé činnosti se nejčastěji aplikuje metoda zápočtu odvedené daně v zahraničí oproti dani v České republice, jejíž použití vede k nutnosti vyplnit kromě 2. oddílu přiznání rovněž i Přílohu č. 3 (více viz BOD 9) a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění, jež opět naleznete na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ).
* Druhou možností je metoda vynětí, v jejímž případě byste o hodnotu vyňatého příjmu snížili řádek 36a (viz BOD 6), a to včetně fiktivního pojistného, které jste uvedli na řádku 32. Příloha č. 3 se v tomto případě nevyplňuje, Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění však ano.
I když mezinárodní smlouva říká, že se má použít metoda zápočtu daně, stále ještě máte možnost využít metodu vynětí. Umožňuje to přímo český zákon o daních z příjmů. Podmínkou je, že vaším zaměstnavatelem bude zahraniční společnost nebo stálá provozovna vašeho tuzemského zaměstnavatele v zahraničí a vaše příjmy v zahraničí podléhají zdanění (i kdyby vám třeba tamější daň vyšla nulová).
Metoda vynětí je výhodná zejména v případech, kdy bude daň odvedená v zahraničí nižší, než by byla daň odvedená v tuzemsku.
Řádek 35 Na závěr nezapomeňte na řádek 35 uvést úhrn svých zahraničních příjmů, z nichž nebyly v České republice uhrazeny zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, zvýšený o „fiktivní“ tuzemské pojistné, případně také snížený o daň zaplacenou z vašich příjmů ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
Tento řádek poslouží pro výpočet vašich případných záloh na daň.

Příjmy jen ze zaměstnání * Pan Šetrný je celý rok zaměstnaný v tuzemsku, žije zde spolu se svou manželkou.
* V měsících červenec a srpen pracoval brigádně i na Slovensku, kde si za tuto dobu vydělal 1500 eur hrubého, slovenská daň činila 285 eur.
* Z tuzemského potvrzení o příjmech za rok 2014 vyplývá následující: * úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků – 276 000 korun, * úhrn povinného pojistného ze zúčtovaných příjmů – 93 840 korun, * základ daně – 369 840 korun, * záloha na daň z příjmů – 55 620 korun.
* Vzhledem k tomu, že pan Šetrný celý rok žije v České republice, bude zde považován za daňového rezidenta a bude zde muset zdanit své celosvětové příjmy.
* Na řádek 31 proto uvede součet tuzemské roční hrubé mzdy a slovenské mzdy, tj. 276 000 + 41 325 (tzn. 1500 eur, přepočtené jednotným kurzem stanoveným vyhláškou Generálního finančního ředitelství 27,55 CZK/EUR).
* Na řádek 32 uvede částku v tuzemsku odvedeného pojistného, tj. 93 840 korun, a zvýší ji o fiktivní pojistné ze svých slovenských příjmů, tedy 14 051 korun (zaokrouhleno na celé koruny nahoru), jež vypočetl jako 34 procent (25 plus 9) z hrubé mzdy ve výši 41 325 korun.
* Poté vyplní řádek 34, kde uvede součet předešlých řádků, tj. vepíše hodnotu 425 216 korun.
* Jako poslední uvede na řádek 35 součet slovenské hrubé mzdy a fiktivního pojistného ze slovenských příjmů, tedy 55 376, který bude sloužit pro účely výpočtu zálohy na daň.
* Podle česko-slovenské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude slovenská daň započtena na daň v tuzemsku.
* Ale protože se pan Šetrný nejmenuje Šetrný jen tak zbůhdarma, spočítá si, že pro něj bude výhodnější, když zvolí metodu vynětí, neboť tuzemská daň bude i přes nižší sazbu, v důsledku navýšení základu daně o fiktivní pojistné, vyšší než na Slovensku.
* Pan Šetrný proto o slovenské příjmy zvýšené o fiktivní pojistné sníží řádek 36a, a tím dojde k jejich vynětí ze zdanění v tuzemsku.

Kam se nyní v přiznání posunout:

* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli? Ano – pak se vraťte na ZAČÁTEK (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)

BOD 2

Příjmy z podnikání


Přesuňte se ve formuláři na:

Příloha č. 1

Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) (viz obr. 4) Informace o svých příjmech z podnikání uvedete v rámci přiznání do Přílohy č. 1 (dále jen příloha), a to včetně příjmů ze zahraničí.
Formulář přílohy získáte spolu s formulářem přiznání buď na internetu, nebo v papírové podobě na finančním úřadu a jeho územních pracovištích.
Nejčastěji se do přílohy uvádějí příjmy: * ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, * ze živnosti, * z podnikání podle zvláštních zákonů (například auditoři, advokáti, daňoví poradci), * z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, * z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, * z nezávislého povolání (např. hudebníci, herci), * z činnosti znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, * z činnosti insolvenčního správce, * z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
Pokud máte podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo jste komplementářem komanditní společnosti, svoji část zisku firmy zdaníte také v této části přiznání.
Hned v úvodu přílohy zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo zda uplatňujete výdaje procentem z příjmů.
U výdajových paušálů platí pro rok 2014 stejné sazby jako v roce předchozím: a) 80 procent u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů ze živností řemeslných, b) 60 procent u příjmů z jiných živností, než řemeslných, c) 40 procent u ostatních příjmů, nejvýše však do částky 800 000 korun, d) 30 procent u příjmů z pronájmu obchodního majetku, nejvýše však do částky 600 000 korun (viz tab. 2).
Přiznáváte-li podíl na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti, musíte vždy vycházet ze skutečných nákladů a výnosů společnosti, upravených o položky zvyšující a snižující základ daně. Paušální výdaje použít nelze.
Jste-li činorodí a máte více druhů podnikatelských aktivit, nezapomeňte, že metody uplatňování výdajů nelze kombinovat. To znamená, že pokud si zvolíte uplatňování výdajů paušálem u jedné z činností, nemůžete u dalších zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši. Volba uplatňování výdajů platí pro celou samostatně výdělečnou činnost.
Výjimkou jsou pouze případy, kdy rozhodnutí o výdajích „přebíráte“. To se děje například u příjmů spolupracující osoby nebo při podílu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Pokud máte i příjmy z podnikatelských aktivit v zahraničí, které v příslušné zemi podléhají zdanění, a v úvodu přiznání jste nevyplnili políčka 29 a 29a, protože jste v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte tyto příjmy do přiznání uvést také.
V přiznání a příloze doplníte tedy nejen příjmy a výdaje související s vašimi podnikatelskými aktivitami v tuzemsku, ale také obdobné údaje (vypočtené podle tuzemských pravidel) související s vaším podnikáním v zahraničí. Přepočet na české koruny proveďte podle pravidel uvedených v bodu „Měna a zaokrouhlování“.
Budete si muset dále vzít k ruce příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, uzavřenou mezi Českou republikou a zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.
V příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla články 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.
V případě, že smlouva určuje použití metody vynětí, nezapomeňte, že o případnou ztrátu z vašeho zahraničního podnikání musíte na řádku 105 zvýšit základ daně.
Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete muset navíc vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz bod 9). V obou případech každopádně budete muset vyplnit i přílohu Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění pak naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz ).
Řádky 101–104 (viz obr. 5) V prvé části přílohy se uvádějí souhrnné hodnoty. Podrobnosti k těmto hodnotám musíte uvést ve druhé části přílohy označené jako „Doplňující údaje“.)
Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 101, 102 a 103 a začněte vyplňovat první část přílohy až na řádku 104.
Zde uveďte hospodářský výsledek, který převezmete z účetnictví. Nezapomeňte v tomto případě k přiznání přiložit také vaši účetní závěrku. Vy, kteří účetnictví nevedete, začněte řádkem 101, na který vyplňte celkovou výši příjmů obdržených v roce 2014. Na řádek 102 zapište celkové výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vynaložené v roce 2014. Pokud uplatňujete paušální výdaje, je údaj na řádku 102 vypočten z částky na řádku 101 příslušným procentem.
Na řádku 104 se pak vypočte rozdíl mezi řádkem 101 a 102. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z podnikání.
Některé příjmy související s vaším podnikáním však do této části přiznání nepatří. Příkladem jsou úroky z podnikatelského účtu nebo úroky a poplatky z prodlení. Tyto příjmy je třeba zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (více viz bod 3 „Kapitálové příjmy“).
Pokud je tedy nedopatřením zahrnete již do údaje na řádku 101 (popřípadě 104), je třeba je později na řádku 106 vyloučit a uvést v základu daně z kapitálového majetku na řádku 38.
Než přejdete k vyplňování řádků 105 a 106, vyplňte ještě oddíly A až D v části přílohy „Doplňující údaje“, kde uveďte informace o vašem podnikání.
Pokud vedete účetnictví, vyplníte v oddíle A hodnotu ročního čistého obratu, vypočteného jako výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.
Dále zde vyčíslete hodnotu uplatněných daňových odpisů v daném zdaňovacím období a kolik z této hodnoty tvoří odpisy nemovitého majetku.
Oddíl B již musejí vyplnit všichni, bez ohledu na to, zda vedou účetnictví, nebo ne. Zde je nutné uvést údaje o převažující činnosti, tedy činnosti, ze které jste dosahovali v daném roce nejvyšších příjmů. Pokud jste provozovali více činností, uveďte podrobné údaje na dalších řádcích také k ostatním činnostem.
Oddíl C druhé části přílohy budete muset vyplnit, pokud v daném zdaňovacím období zahajujete, přerušujete, ukončujete nebo obnovujete činnost.
V takovém případě uvedete do oddílu C datum této skutečnosti. Údaje o skutečnostech, které nastaly v předchozích letech, se zde neuvádějí. Jestliže podnikáte již několik let a k žádné změně u vás nedošlo, nechte tento oddíl prázdný.
Poplatníci vedoucí daňovou evidenci jsou také povinni uvést v oddílu D údaje o svém obchodním majetku na počátku a na konci zdaňovacího období.
Povinné jsou údaje o výši hmotného majetku (v zůstatkové hodnotě po odečtení uplatněných odpisů), dále hodnota zásob, hodnota pohledávek, včetně poskytnutých úvěrů a půjček, hodnota závazků, včetně přijatých úvěrů a půjček, hodnota vytvořených rezerv a suma mezd vyplacených zaměstnancům ve zdaňovacím období.
K nepovinným údajům patří hodnota peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a zůstatková hodnota ostatního majetku (majetku jinde neuvedeného). Řádky 105–106 Nyní se vraťte do první části přílohy a pokračujte na řádcích 105 a 106, kde uvedete částky snižující a zvyšující základ daně.

Položky, které zvyšují základ daně * Závazek, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu; toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.
* Neuhrazený závazek, od jehož splatnosti uplynulo 36 měsíců; toto ustanovení se přitom týká pouze těch závazků, které bylo možno uplatnit do výdajů bez ohledu na jejich úhradu.
* Částky neoprávněně zkracující příjmy, mezi něž patří například nepeněžní příjmy nebo prominuté pohledávky u poplatníků nevedoucích účetnictví.
* Daňově neuznatelné náklady uvedené především v § 25 zákona o daních z příjmů; mezi ně patří např.: – Výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, výdaje nad limity stanovené zákonem, výdaje na reprezentaci, občerstvení a dary, výdaje na osobní spotřebu poplatníka.
– Výdaje uplatněné v předchozích letech, pokud došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost. – Výdaje, jež souvisely s předchozím obdobím, a proto jste je uplatnili ve vašem minulém přiznání, a až letos se vám objevily v účetnictví.
* U zaměstnavatele, který vede účetnictví, částky pojistného na důchodové spoření, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které srazil, ale neodvedl do konce ledna.
* Přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, pokud byly položkou snižující základ daně v předchozích letech – u poplatníka, který vede účetnictví.
* U poplatníka, který nevede účetnictví, částku zrušené zákonné rezervy (dříve uplatněné jako daňově uznatelný náklad).
* V souvislosti s ukončením nebo přerušením vašeho podnikání, pokud nevedete účetnictví, například hodnota nespotřebovaných zásob a hodnota pohledávek.
**** Položky, které snižují základ daně
* Neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů – u poplatníka, který vede účetnictví.
* Částky pojistného na důchodové spoření, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, o které byl zvýšen základ daně v minulém zdaňovacím období, došlo-li k jejich odvedení - u poplatníka, který vede účetnictví.
* Výdaje, které jsou daňově uznatelné, jen pokud byly zaplaceny (smluvní pokuty), dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
* Částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, nebo částky nezahrnuté do výdajů, které mohou být daňově uznatelné jako např. odpisy nebo tvorba rezerv u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.
* Závazek nebo jeho část zaniklá splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
* Dividendy, neboli příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní.
* Příjem zdaněný v předchozích zdaňovacích obdobích.
* Zaúčtované příjmy související s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů.
* Hodnota některých neuhrazených závazků v souvislosti s ukončením nebo přerušením podnikání u poplatníka, který nevede účetnictví.

Celkové hodnoty uvedené na řádcích 105 a 106 je zároveň třeba upřesnit v oddílu E druhé části přílohy (viz obr. 6).
Pokud podnikáte v rámci sdružení bez právní subjektivity, zahrňte vaše příjmy a výdaje z této aktivity do řádků 101 a 102 (popř. do řádku 104, pokud vedete účetnictví).
Bližší informace o sdružení pak blíže rozveďte v oddílu F druhé části přílohy (viz obr. 7). Jako účastník sdružení si ohlídejte, jestli někomu ze členů sdružení nevznikla v závěru roku povinnost vést účetnictví. Pak totiž tato povinnost vzniká automaticky i vám.
Zároveň je třeba vzít v úvahu, že paušální výdaje můžete v tomto případě uplatnit pouze tehdy, když si účastníci sdružení rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem (tedy stejný díl příjmů a stejný díl výdajů).
Řádky 107–108 Pokud příjmů z podnikání dosahujete za spolupráce manžela/manželky nebo osob, se kterými žijete ve společné domácnosti, můžete na tyto osoby rozdělit část příjmů a výdajů.
Tato úprava měla význam spíše dříve, dokud byla sazba daně progresivní, může však pro někoho být výhodná i nyní. Pokud se tedy rozhodnete příjmy a výdaje na spolupracující osoby rozdělit, uveďte je na řádky 107 nebo 108, podle toho, zda rozdělujete zisk nebo ztrátu.
Přitom nezapomeňte, že výše podílů na společných příjmech a výdajích musí být stejná. V oddílu G druhé části přílohy (viz obr. 8) dále uveďte osobní údaje o spolupracujících osobách, na které příjmy a výdaje rozdělujete.
Při rozdělení příjmu z podnikání na spolupracující manželku/manžela mějte na paměti, že přidělovaný podíl příjmů nesmí činit více než 50 procent.
Po snížení o příslušné výdaje smí činit nejvýše 540 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 45 tisíc korun za každý započatý měsíc spolupráce.
V případě spolupráce ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem se příjmy dosažené při podnikání rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 procent. Zisk připadající v úhrnu na spolupracující osoby může činit nejvýše 180 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 15 tisíc korun za každý i započatý měsíc spolupráce. Pamatujte přitom, že podíl, který přidělíte spolupracující osobě, nemusí odpovídat míře její skutečné spolupráce, a že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky. Neopomeňte také to, že osoba, na kterou přerozdělíte příjmy, bude povinna podat daňové přiznání a platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud přerozdělíte příjmy na své dítě, nebudete na ně moci uplatnit slevu na dani. Stejně tak nemůžete uplatnit slevu na manželku/ manžela, pokud na ně přerozdělíte část svého základu daně z podnikání. Pro úplnost uvádíme, že na spolupracující osobu nelze přerozdělit podíl na zisku společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.
Řádky 109–111 Řádky 109 a 110 budete vyplňovat, pokud jste spolupracující osobou vy a někdo jiný na vás přerozdělí část svých příjmů a výdajů. Výše uvedená pravidla pro rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu platí i zde. V tomto případě v oddílu H druhé části přílohy (viz obr. 9) uvedete osobní údaje o osobě, která na vás příjmy a výdaje rozděluje.
Řádek 111 je neobsazený, můžete jej s klidem přeskočit.
Řádek 112 Řádek 112 použijete, pokud jste dosáhli podílu na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti. V tomto případě nezapomeňte v oddílu I druhé části přílohy (viz obr. 10) uvést DIČ veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, ve které máte podíl, a zároveň s tím i výši tohoto podílu.
Řádek 113 Řádek 113 je součtovým řádkem dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.
Vyčíslíte jej sečtením řádků 104, 105, 108, 109 a 112 a odečtením řádků 106, 107, 110 a 111.
A ještě poslední poznámku, než úplně opustíte tento druh příjmů: nezapomeňte, že k příjmům z podnikání se vážou také povinnosti v sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění.
Řádek 114 V případě, že jste v roce 2014 obdrželi příjmy z podnikání, které byly zdaněny v zahraničí, a v České republice budou v souladu s příslušnou dohodou o zamezení dvojímu zdanění vyňaty ze zdanění, a zároveň se na vás vztahuje solidární zvýšení daně, pak do řádku 114 vyplňte rozdíl mezi celkovým dílčím základem daně z příjmů z podnikání uvedeným na řádku 113 a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí.

Jak na příjmy z podnikání * Pan Mlynář a jeho manželka podnikají.
* Pan Mlynář dosáhl v roce 2014 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun.
* Dále pan Mlynář působil ve sdružení řemeslníků, jehož prostřednictvím dosáhl v roce 2014 příjmů ve výši 500 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují účastníci sdružení rovným dílem.
* Pan Mlynář také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něj jako spolupracující osobu převede za rok 2014 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun.
* Pan Mlynář uplatňoval v minulých letech výdaje paušálem a chtěl by do budoucna tento způsob zdanění zachovat.
* Vzhledem k tomu, že pan Mlynář nemá povinnost vést účetnictví ani daňovou evidenci, zaškrtne v úvodu přílohy, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
* Na řádku 101 sečte své příjmy, tj. 1 800 000 + 500 000 = 2 300 000 korun.
* Své výdaje vyčíslí s využitím paušálu odpovídajícího druhu vykonávané činnosti a uvede je na řádek 102.
* Protože je pan Mlynář řemeslník, jeho paušál činí 80 procent celkových příjmů. Výdaje tedy budou 0,8 x 2 300 000 = 1 840 000. * Řádek 104 představuje zisk pana Mlynáře ve výši 460 000 korun.
* Na řádcích 105, 106 uvede 0, protože nemá žádnou položku, která by měla zvýšit nebo snížit jeho základ daně.
* Protože pan Mlynář nechce na svou manželku přerozdělit žádné příjmy jako na svou spolupracující osobu, bude i na řádku 108 vyplněna 0.
* Naopak pan Mlynář je pro paní Mlynářovou spolupracující osobou, a proto na řádku 109 uvede příjem 50 tisíc korun, který na něj manželka rozděluje. * Na řádek 110 ještě zapíše výdaje 30 tisíc korun, připadající na něj z manželčiných výdajů.
* Dílčím základem pana Mlynáře tak bude částka 480 tisíc korun.
* Nyní musí ještě vyplnit doplňující údaje přílohy.
* Část A se ho týkat nebude, protože nevede účetnictví.
* V části B uvede název své řemeslné živnosti, což je jeho převažující činnost.
* Do sazby výdajů zadá 80 procent, do příjmů znovu hodnotu 2 300 000 korun a do výdajů 1 840 000 korun, obojí tedy bez částek převzatých od manželky.
* Část C pan Mlynář přeskočí, protože během roku 2014 nezahajoval, neukončoval, neobnovoval ani nepřerušoval své podnikání.
* Nevyplní ani části D, E, G a I, protože se ho netýkají.
* Do části F vyplní údaje o účastnících sdružení a v části H uvede údaje o manželce, která na něj rozděluje příjmy.

Kam se nyní v přiznání posunout:

* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na ZAČÁTEK (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)

BOD 3

Kapitálové příjmy


Přesuňte se ve formuláři na:

2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta Váháte-li nad tím, co vlastně příjmy z kapitálového majetku jsou a které příjmy byste měli do této části přiznání uvést, projděte si následující přehled nejtypičtějších příjmů z kapitálového majetku: * úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, včetně úroků a poplatků z prodlení; * úroky z vkladů na běžných účtech, které slouží k podnikání (neuvádějte je v Příloze č. 1 jako součást příjmů z podnikání, ale v rámci skupiny příjmů z kapitálového majetku); * úrokové a jiné výnosy z držby směnek; * plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění; * úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností; * úroky, dividendy a podíly na zisku plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Pokud máte pocit, že zde některé kapitálové příjmy chybějí, máte pravdu. Ke kapitálovým příjmům patří také například úroky z vkladů na běžných účtech, dividendy nebo podíly na zisku z tuzemských společností či rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu při splatnosti a jeho emisním kurzem.
Ty jsou však zdaněny srážkovou daní již při jejich výplatě a v daňovém přiznání se proto vůbec neuvádějí.
Výjimkou jsou přitom obdobné příjmy ze zahraničí, které možná sice již byly při jejich výplatě zdaněny srážkovou daní v zahraničí, ale do přiznání se uvést musejí, jelikož nebyly zdaněny v České republice.
Řádek 38 Pokud některé z výše uvedených příjmů máte, uveďte je v přiznání v souhrnné výši na řádek 38.
Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte hodnotu těchto příjmů zvýšit i o příjmy dosažené v zahraničí.
V tomto případě si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz ).
Nejprve si ověřte v příslušném článku smlouvy, který se týká vašeho příjmu ze zahraničí (např. úroků či dividend), zda má zahraniční stát, odkud vám příjem plyne, nárok na jeho zdanění. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že se tento příjem zdaňuje pouze v České republice, nelze případnou daň sraženou v zahraničí nijak zohlednit a smlouvu tak můžete zase odložit. Tento případ často nastává u zahraničních úrokových příjmů.
Pokud smlouva říká, že lze příjem zdanit i v zahraničí, zjistěte si v příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23), kterou z metod zamezení dvojímu zdanění máte pro zohlednění zahraniční daně použít.
U kapitálových příjmů se přitom nejčastěji použije metoda zápočtu, a proto budete muset vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9).
Dejte si přitom pozor na to, že vůči příjmům z kapitálového majetku nemůžete obvykle uplatnit žádné výdaje, proto příjmy na řádek 38 uveďte v jejich hrubé výši bez zohlednění jakýchkoli poplatků, daně zaplacené v zahraničí apod. Výjimkou je pouze příjem ve formě dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění, důchodového spoření či životního pojištění, kdy lze jako výdaj uplatnit zaplacené příspěvky či zaplacené pojistné. Jedná-li se o kapitálový příjem, který plyne do společného jmění manželů, zdaňuje ho celý vždy jen jeden z manželů – nikoli každý polovinu. Je jen na vás, který z manželů tento příjem ve svém daňovém přiznání uvede.
Jedině pokud má jeden z manželů zdroj takového příjmu zahrnut ve svém obchodním majetku pro podnikání, musí jej ve svém daňovém přiznání uvést on.
Na závěr ještě jedno pozitivum – z příjmů z kapitálového majetku nemusíte odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Mohou ale ovlivnit výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.

Kam se nyní v přiznání posunout:

* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na ZAČÁTEK (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)

BOD 4

Příjmy z pronájmu


Přesuňte se ve formuláři na:

PŘÍLOHA č. 2

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) Do části daňového přiznání týkající se příjmů z pronájmu (viz obr. 11) uveďte příjmy z následujících činností: * Příjmy z pronájmu nemovitého majetku.
* Příjmy z pronájmu movitého majetku, pokud pronájem není vaší živností a zároveň není pouze příležitostný.
(Podnikáte-li, myslete na to, že do tohoto dílčího základu daně nepatří pronájem majetku, který máte zařazený ve vašem obchodním majetku. Ten musíte zdanit spolu s příjmy z vašeho podnikání a bude tak součástí Přílohy č. 1.) * Je-li váš pronájem movitých věcí pouze příležitostný, příjmy v přiznání uveďte do skupiny ostatních příjmů.
Stejně jako u příjmů z podnikání se můžete i zde rozhodnout, zda si budete evidovat příjmy i výdaje, nebo výdaje uplatníte paušálem. U pronájmu jsou paušální výdaje stanoveny zákonem ve výši 30 procent z příjmů, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. Pokud se rozhodnete pro tento způsob uplatňování výdajů, zaškrtněte tuto variantu v úvodu přílohy.
Budete-li však vykazovat jeden rok skutečné výdaje a další rok se rozhodnete přejít na výdaje paušální, nebo obráceně, jste povinni provést úpravu základu daně obdobným způsobem jako při ukončení podnikání nebo pronájmu obchodního majetku.
Máte-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, bude se danit pouze u jednoho z vás. Pokud tedy pronajímáte například dva byty ve společném jmění manželů, buď zdaníte veškeré příjmy z pronájmu obou bytů jen vy, anebo jen druhý z manželů.
Budete-li tím vyvoleným vy, uveďte tuto skutečnost rovněž hned v úvodu přílohy. Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem a máte příjmy z pronájmu dosažené v zahraničí, nezapomeňte do přiznání uvést i tyto příjmy (a s nimi související výdaje) přepočtené na české koruny. Postup přepočtu najdete v pasáži „Měna a zaokrouhlování“.
V této souvislosti si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.
V příslušném článku smlouvy, podle toho zda pronajímáte nemovitost nebo movitou věc, si ověřte, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.
Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete muset vyplnit rovněž Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9) a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.
Budete-li uplatňovat metodu vynětí, Přílohu č. 3 vyplňovat nebudete, ale Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění vyplnit musíte. Seznam smluv o zamezení dvojího zdanění naleznete na webových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz ).
Řádky 201–202 Celkovou výši dosažených příjmů uveďte na řádek 201. Jsou-li mezi těmito příjmy zahrnuty také příjmy z pronájmu nemovitých věcí, vyčleňte příslušnou částku těchto příjmů na řádku 201a.
Skutečné, respektive paušální výdaje pak uveďte na řádek 202. Pokud uplatňujete paušální výdaje a máte příjmy z pronájmu vyšší než 2 miliony korun, asi vás nepotěší, že 30procentní paušální výdaje jsou omezeny absolutní částkou 600 tisíc korun. Jestliže tedy zaškrtnete, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, neměla by se na řádku 202 objevit částka převyšující 600 tisíc korun.
Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 201 až 202 a začněte přílohu vyplňovat až na řádku 203. Zde uveďte hospodářský výsledek, který vychází z vašeho účetnictví.
Součástí nájemného z bytů, nebytových prostor nebo jejich částí nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním, například topení, voda či elektřina. Zálohy na tyto služby, které po uplynutí roku zúčtujete se skutečnými výdaji za tyto služby, proto nezahrnujete do zdanitelných příjmů, ani platby za tyto služby nezahrnujete do daňových výdajů. Uplatňujete-li k příjmům z pronájmu skutečné výdaje, platí zde takřka stejná pravidla jako u výdajů u podnikání.
Na řádek 202 tak můžete uvést například následující výdaje: * odpisy pronajímaného majetku, * výdaje na opravy pronajímaného majetku, * úroky z úvěru, pokud byl pronajímaný majetek pořízen na úvěr, * zaplacenou daň z nemovitostí v případě pronájmu nemovitého majetku, * skutečné nebo paušální výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které je používané při pronájmu, * rezervu na opravu hmotného majetku. Řádek 203 Částku na řádku 203 dostanete odečtením řádku 202 od řádku 201, anebo zde napíšete výsledek hospodaření převzatý z účetnictví. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z pronájmu.
Řádky 204–205 Na řádcích 204 a 205 jsou uvedeny částky snižující a zvyšující základ daně. Tyto položky jsou podrobně popsány výše v BODU 2 u příjmů z podnikání.
Řádek 206 Řádek 206 je součtovým řádkem dílčího základu daně z pronájmu. Vyčíslíte jej sečtením řádků 203 a 204 a odečtením řádku 205.
Doplňujícími údaji jsou u dílčího základu daně z pronájmu údaje o výši rezerv. Uvádí se výše rezerv na počátku a na konci zdaňovacího období. Pokud rezervy tvoříte, nezapomeňte příslušnou částku také převést na samostatný účet v bance, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Toto opatření platí pro rezervy, jejichž tvorba započala od roku 2009 dále.
A ještě poznámka na závěr: příjmy z pronájmu nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.

Jak na příjmy z pronájmu
* Wolfovi v roce 2014 pronajímali chatu, kterou společně zakoupili v roce 2009 za 550 tisíc korun.
* Pan Wolf zakoupil v roce 2014 k úpravě okolí chaty za 50 tisíc korun sekací traktůrek, který od počátku napůl pronajímá sousedovi.
* Za pronájem chaty obdrželi Wolfovi v roce 2014 35 tisíc korun, za spotřebované energie v chatě 2500 korun a pan Wolf dostal v roce 2014 od souseda za ,pronájem traktůrku 5 tisíc korun.
* V roce 2014 Wolfovi provedli na chatě opravy za 8 tisíc korun a zaplatili daň z nemovitosti ve výši 550 korun.
* Wolfovi se musejí dohodnout, kdo z nich uvede oba dva příjmy z pronájmu ve výši 40 tisíc korun do svého přiznání.
* Příjem za spotřebované energie v pronájmu nezohlední ani jeden z nich.
* Dále se musejí rozhodnout, jestli budou vykazovat výdaje paušálem, nebo budou evidovat skutečné výdaje.
* Klíčem k jejich rozhodnutí bude porovnání výhodnosti obou variant, tzn. zda by paušální výdaje ve výši 30 procent z příjmů ve výši 40 tisíc korun, tj. 12 tisíc korun, byly vyšší, nebo nižší než skutečné výdaje.
* skutečnými výdaji mohou být:
* odpisy chaty, které by při použití zrychlené metody odpisování mohly být v prvním roce odpisování 18 334 korun,
* náklady na provedené opravy ve výši 8 tisíc korun,
* zaplacená daň z nemovitostí ve výši 550 korun,
* 50 procent z odpisů u sekacího traktůrku, tj. v případě zrychlených odpisů v prvním roce odpisování 5 tisíc korun.
* Wolfovým se tedy vyplatí uplatnit výdaje ve skutečné výši, protože jsou vyšší, než by byly paušální.
* Bude-li příjem z pronájmu uvádět do svého přiznání pan Wolf, zaškrtne v úvodu přiznání políčko „Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů“ a příjem 40 tisíc korun uvede na řádek 201. Jelikož 35 tisíc byl příjem za pronájem nemovitosti, uvede pak ještě tuto částku na řádku 201a.
* Skutečné výdaje ve výši 31 884 korun pak vypíše na řádek 202. Zisk ve výši 8116 korun pan Wolf uvede na řádek 203 a současně i na řádek 206.

Kam se nyní v přiznání posunout:

* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na ZAČÁTEK (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 52)

BOD 5

Ostatní příjmy


Přesuňte se ve formuláři na:

PŘÍLOHA č. 2

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona) Řádky 1–4 V této části přiznání (viz obr. 12) uveďte na řádky 1 až 4 všechny své takzvané ostatní příjmy a s nimi související výdaje podle jejich druhu bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky, nebo ze zahraničí.
Přepočet proveďte dle pravidel uvedených v úvodu této části článku, přičemž zahraniční příjmy musí uvádět jen tuzemský daňový rezident.
Vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v jejích příslušných ustanoveních, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují. Pokud smlouva přiznává nárok na zdanění i zahraničnímu státu a byla skutečně nějaká zahraniční daň sražena, vyhledejte si v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.
Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz ).
Označení „ostatní“ mají tyto příjmy proto, že nepatří do žádné ze skupin příjmů uvedených v předchozích bodech.
Jejich výhodou je, že nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a rovněž neovlivní vaši zálohovou povinnost na příští rok. Zákon o daních z příjmů mezi ně řadí zejména následující příjmy:
* Z příležitostných činností (A) nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, například příjmy z prodeje ovoce z vlastní zahrady. Pokud jste v uplynulém roce takové příjmy měli a jejich celková výše nepřekročila 30 tisíc korun, zdaňovat je nemusíte a do přiznání je neuvádíte – do této částky jsou totiž osvobozené. Pokud jste ovšem obdrželi více, zdanit musíte veškeré tyto příjmy, nikoli pouze částku převyšující 30 tisíc korun.
* Z převodu vlastních nemovitostí (B), movitých věcí (C), cenných papírů (D), nesplníte-li podmínky osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte na str. 35“).
* Z převodu účasti (E) na s. r. o., na k. s. nebo z převodu členských práv k družstvu, rovněž pouze nesplníte-li podmínky osvobození (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte na str. 35 “).
* Ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských (F).
* Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky (s výjimkou uvedenou v boxu „Příjmy, které zdaňovat nemusíte na str. 35 “) a ostatní příjmy jinde neuvedené (F).
Nově jsou sem pro rok 2014 zahrnuty také bezúplatné příjmy (G), nesplníte-li podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte na str. 35 “). Sloupce 1–2 Jestliže tedy některý z výše uvedených příjmů máte, uveďte nejprve do sloupce 1 jeho druhové označení (písmeno v závorkách ve výše uvedeném výčtu) včetně slovního popisu a jeho výši do sloupce 2.
Než však toto uděláte, raději si ještě jednou ověřte, zda váš příjem náhodou není osvobozený (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte na str. 35 “).
Sloupec 3 Pokud váš příjem podmínky osvobození nesplní, uveďte jej do přiznání a přiřaďte k němu do sloupce 3 i výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jeho dosažení.
V této souvislosti si dejte pozor na dva specifické případy:
* U zemědělské výroby můžete namísto skutečných výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve stejné výši, jako mohou učinit zemědělci, pro které je tato činnost podnikáním - tedy 80 procent.
* U příjmů ze zahraničí si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v příslušných ustanoveních této smlouvy, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na váš příjem bude vztahovat; bude-li to metoda vynětí, příjmy sice v Česku vyjmete ze zdanění (viz BOD 6 – řádky 37–41), ale nesmíte u nich vůbec uplatnit výdaje.
Při vyplňování příjmů a výdajů do jednotlivých řádků uvádějte vždy součtové hodnoty za jednotlivé druhy příjmů.
Pokud máte například příjmy z prodeje různých akciových titulů nebo jste prodali více nemovitostí, uveďte hodnoty těchto příjmů do přiznání souhrnně, stejně jako výdaje na ně vynaložené.
Tím prakticky dojde ke vzájemné kompenzaci zisků a ztrát v rámci jednotlivých druhů příjmů.
U prodeje akcií patří mezi výdaje zpravidla pořizovací cena akcií a případné vedlejší výdaje, např. poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem.
U prodeje nemovitostí kromě jejich pořizovací ceny také např. daň z převodu nemovitostí.
Máte-li tedy například příjem z prodeje akcií společnosti X ve výši 20 a výdaje na tyto akcie 30 a současně z prodeje akcií společnosti Y příjem 30 a výdaje 10, uveďte do sloupce 1 druh příjmu D, do sloupce 2 celkový příjem 50 a do sloupce 3 výdaj ve výši 40. Ve sloupci 4 se poté uvede celkový výsledek ve výši +10.
Na závěr ještě jedna poznámka – pokud jste si v úvodu přílohy našli, že váš příjem z prodeje některých akcií je osvobozen, nemůžete se osvobození vzdát.
A to ani v případě, že šlo o ztrátový prodej, kterým byste tak mohli vykompenzovat zisk u příjmu, kde jste na osvobození nedosáhli.
Sloupec 4 V posledním řádku tabulky uveďte do sloupce 4 součet kladných rozdílů mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů, tedy součet kladných částek uvedených výše ve sloupci 4.
Případné ztráty lze totiž kompenzovat jen v rámci jednoho druhu ostatních příjmů, ale nikoli vzájemně mezi jednotlivými druhy, a už vůbec ne oproti dalším příjmům, jako z podnikání, pronájmu apod. Tím, že sečtete pouze kladné rozdíly, je této kompenzaci zamezeno.
V součtové kolonce sloupce 4 v přiznání tedy může být uvedena pouze hodnota vyšší nebo rovná nule. Máte-li tak například ztrátu z obchodování s cennými papíry a zároveň zisk z prodeje nemovitosti (což obojí patří do skupiny „Ostatní příjmy“), zdaníte zisk z prodeje nemovitosti a ztráta z obchodování s cennými papíry vám propadne.
V součtovém řádku 4 byste v tomto případě uvedli pouze zisk a ztráty z obchodování s cennými papíry byste si dále nevšímali.
Sloupec 5 V tabulce pro výpočet dílčího základu daně pro ostatní příjmy už zbývá vyplnit jen sloupec 5, který navíc někdy zůstává prázdný. Pouze v některých případech se do něj k jednotlivým druhům příjmů uvádějí speciální kódy, které finanční úřad potřebuje pro kontrolu dodržení příslušných ustanovení zákona:
* Pokud jste daného druhu příjmu dosáhli ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80 procent), vyplňte kód „p“.
* Pokud vám daný druh příjmu plyne z majetku, který máte ve společném jmění manželů (nezapomeňte, že pokud vám příjmy plynou z majetku ve společném jmění manželů, příjem zdaní pouze jeden z vás), vyplňte kód „s“.
* Pokud vám dané příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, vyplňte kód „z“.
Pokud je uveden bezúplatný příjem a jedná se o nemovitost, vyplňte kód „n“. Řádky 207–209 Nyní pokračujte s vyplněním údajů pod tabulkou. Do řádku 207 uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.
Do řádku 208 uveďte součet částek výdajů z téže tabulky ze sloupce 3.
Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů.
Na závěr už zbývá jen vyplnit řádek 209, kam uvedete rozdíl mezi řádky 207 a 208.
Pokud jste počítali správně, měla by vám na řádku 209 vyjít stejná hodnota, jaká je uvedena v úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v posledním řádku tabulky ve sloupci 4.

Jak naložit s ostatními příjmy
* Pan Činorodý si v roce 2010 pořídil dílnu za 250 tisíc korun a garáž za 80 tisíc korun.
* Plánoval, že v nich bude podnikat. K tomu však nedošlo a rozhodl se proto obojí prodat.
* Ze zahrady za dílnou stačil ještě očesat jablka a prodat je do místní moštárny za 25 tisíc korun.
* V roce 2014 kromě toho zdědil a následně prodal i byt po své matce, která v něm žila 21 let a po celou tu dobu jej vlastnila.
* Celkem v roce 2014 obdržel 25 tisíc korun z prodeje jablek, 210 tisíc korun z prodeje dílny, 100 tisíc korun z prodeje garáže a 2 500 000 korun z prodeje bytu.
Na dani z převodu nemovitostí u dílny a garáže odvedl 12 400 korun.
* Pan Činorodý musí zdanit pouze prodej dílny a garáže.
* Prodej jablek bude osvobozen, neboť se jedná o příjem příležitostný a nepřesáhl hodnotu 30 tisíc korun za rok.
* Dále bude osvobozen i prodej bytu, neboť splní podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte na str. 35“) – matka pana Činorodého jej vlastnila déle než pět let.
* Příjem z prodeje zbylých dvou nemovitostí zdanit musí, uvede proto ve sloupci 1 ve výpočtové tabulce písmeno B - prodej nemovitostí, do sloupce 2 uvede v souhrnné částce příjmy 310 tisíc korun a do sloupce 3 výdaje 342 400 korun (pořizovací cena nemovitostí a zaplacená daň z převodu nemovitostí).
* Rozdíl mezi oběma hodnotami ve výši -32 400 korun uvede do sloupce 4 a sloupec 5 ponechá prázdný.
* Do součtového řádku tabulky uvede do sloupce 4 hodnotu nula a na řádky 207 a 208 pod tabulkou vždy hodnotu 310 tisíc. Tím mu na řádku 209 vyjde opět hodnota nula.

Kam se nyní v přiznání posunout:

* Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?
Ano – pak se vraťte na ZAČÁTEK (str. 41) Ne – pak přejděte na BOD 6

BOD 6

Součet dílčích základů podle § 6 až 10


Přesuňte se ve formuláři na:

2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta Řádky 36–36a Na tomto místě (viz obr. 13) budete postupně sčítat hodnoty uvedené v předchozí části přiznání a případně i jeho přílohách.
Začněte řádkem 36, na který přeneste údaj z výše uvedeného řádku 34. Pokud budete vyjímat příjmy ze zaměstnání v zahraničí, uveďte na řádek 36a rozdíl mezi hodnotou na řádku 36 a částkou těchto příjmů (včetně fiktivního pojistného). Na řádku 36a už vám tak zbydou pouze příjmy ze zaměstnání včetně pojistného, u kterých metodu vynětí neuplatňujete.
Nemáte-li takové zahraniční příjmy, přeneste na řádek 36a pouze hodnotu z řádku 36. Řádky 37–41 Nyní pokračujte vyplněním řádku 37, kam vepište údaj z řádku 113 Přílohy č. 1.
Pokud máte nějaké kapitálové příjmy, následující řádek 38 již máte vyplněný. V opačném případě zůstává prázdný, a proto přejděte rovnou k řádkům 39 a 40. Do nich uveďte údaj z řádků 206 a 209 Přílohy č. 2.
Do řádku 41 vyplňte součet řádků 37, 38, 39 a 40 a přejděte k řádku 41a.
Do něj vepište buď přímo částku uvedenou na řádku 41, nebo částku na řádku 41 sníženou o zisky, které vám plynou z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu či ostatních aktivit (viz výše BOD 2, BOD 3, BOD 4 a BOD 5) ze zahraničí, u nichž se pro zamezení dvojímu zdanění uplatní metoda vynětí.
Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ) a který přiložte k přiznání.
Vyjde-li vám na řádku 41a záporná hodnota, jedná se o ztrátu, kterou budete moci využít v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Přeneste ji na řádek 61 čtvrtého oddílu přiznání, ale již bez znaménka minus.
Řádek 42 Nyní přejděte k řádku 42, kam se uvede součet řádku 36a a kladné hodnoty z řádku 41a. Zápornou hodnotu nezohledňujte a pouze uveďte hodnotu z řádku 36a. Příjem ze zaměstnání není možné snížit o případné ztráty z vašich ostatních aktivit.
Řádek 43 Řádek 43 vyplňte, pouze pokud se vás týká solidární zvýšení daně. Bude zde uveden rozdíl úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů ze závislé činnosti a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí ze závislé činnosti.
Řádek 44 Do řádku 44 uveďte část nebo celou ztrátu z minulých období, kterou chcete v tomto přiznání uplatnit.
Ve zdaňovacím období 2014 můžete uplatnit pouze ztráty vzniklé v letech 2009, 2010, 2011 a 2012, 2013, maximálně přitom do výše částky uvedené na řádku 41a.
Část uplatňované ztráty, kterou nevyužijete v tomto zdaňovacím období, si můžete přenést do následujících zdaňovacích období. V tomto přiznání máte ale poslední šanci uplatnit ztrátu za rok 2009, pak už propadne.
Vždy proto uplatňujte ztráty podle jejich vzniku, a to od nejstarší po nejnovější.
Pokud ztrátu z předchozích období uplatníte, nezapomeňte ještě vyplnit samostatnou přílohu přiznání – je ke stažení na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/ ).
Řádek 45 Jako poslední v rámci této části přiznání vyplňte řádek 45, do něhož uveďte rozdíl mezi řádkem 42 a 44 neboli váš základ daně snížený o uplatněnou daňovou ztrátu.

Kam se nyní v přiznání posunout:

Chcete odečíst některou z následujících odčitatelných položek?
* dary na veřejně prospěšné účely a odběry krve, * úroky z úvěrů na bytové potřeby, * příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, * pojistné na soukromé životní pojištění, * zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, * úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, * výdaje při realizaci výzkumu a vývoje, * výdaje na podporu odborného vzdělávání.
Ano – přejděte na BOD 7 Ne – přejděte na BOD 8 (str. 56)

BOD 7

Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem


Posuňte se ve formuláři na:

3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Nyní vyplňte příslušné řádky ve 3. oddílu přiznání (viz obr. 14) podle uplatňovaných odčitatelných položek.
Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete si uplatnit nezdanitelné části základu daně (vyjma odpočtů na výzkum a vývoj a podporu odborného vzdělávání) pouze v případě, že vaše příjmy ze zdrojů v České republice dosahují alespoň 90 procent vašich celosvětových příjmů.
U odečtu úroků z úvěru na bytové potřeby se tato podmínka vztahuje pouze na smlouvy o úvěru uzavřené po 1. lednu 2008.
Řádek 46 Pokud jste v průběhu roku 2014 věnovali na veřejně prospěšné účely dar, popřípadě více darů, jejichž úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla dvě procenta ze základu daně uvedeného na řádku 42, uveďte tuto částku na řádek 46.
Nově od roku 2014 takto můžete odečíst 15 procent ze základu daně. Pamatujte přitom, že se nemusí jednat pouze o peněžitý dar. Odečíst můžete i hodnotu věcného daru či bezplatně vykonané služby, a to v rámci celé Evropské unie, Norska nebo Islandu.
Každý dar, jehož hodnota se objeví v řádku 46 vašeho daňového přiznání, je třeba finančnímu úřadu doložit potvrzením o jeho poskytnutí.
Podle platných pravidel se za veřejně prospěšný účel považuje zejména financování vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, ochrany zvířat, politických stran, odstraňování následků živelní pohromy na území České republiky, Evropské unie, Norska nebo Islandu, popřípadě financování oblasti sociální, zdravotnické, tělovýchovné, ekologické, náboženské nebo charitativní.
Podobně můžete obdarovat i fyzickou osobu, podmínkou však je, že tato osoba je poskytovatelem zdravotnických služeb, provozuje školu nebo školské zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat či ohrožených druhů. Odečíst si můžete také dary na zdravotnické prostředky, popř. další pomůcky, poživatelům invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.
Pokud jste v průběhu roku bezplatně darovali krev, nezapomeňte, že každý takový odběr je považován za dar na zdravotnické účely v hodnotě 2 tisíc korun. Jestliže jste v roce 2014 darovali orgán, můžete si odečíst částku 20 tisíc korun. Na řádek 46 v takovém případě uveďte příslušnou částku.
Řádek 47 Pokud jste v roce 2014 zaplatili úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, uveďte je na řádek 47. Podmínkou zde je, že:
* jste úvěr použili na financování svých bytových potřeb, popřípadě potřeb svých blízkých, to jest manžela/manželky, dětí, rodičů nebo prarodičů, ať už vašich či manžela/manželky
* a že jste nemovitost po celý rok měli ve vašem vlastnictví a využívali k vašemu trvalému bydlení nebo bydlení svých blízkých.
Pokud jste nemovitost nabyli teprve v roce 2014, stačí, abyste ji vlastnili a využívali k 31. prosinci 2014. V tomto prvním roce si pak můžete uplatnit i úroky z předhypotečního nebo překlenovacího úvěru.

Co jsou to bytové potřeby * Výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby.
* Koupě pozemku, pokud na něm bude do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájena výstavba některé ze staveb zmíněných v předchozím bodě, anebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytového nebo rodinného domu či bytu.
* Koupě bytového nebo rodinného domu (v obou případech se může jednat i jen o rozestavěné stavby) a koupě bytu.
* Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, nájmu nebo v užívání.
* Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu.
* Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného nebo bytového domu.
* Úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného ožívání bytu.
* Splacení úvěru nebo půjčky (tzv. refinancování) použitých na financování výše uvedených bytových potřeb. Nezapomeňte, že možnost odpočtu nelze využít, pokud je financovaná nemovitost využívána k podnikání nebo pronájmu.

V takovém případě úroky patří do výdajů v rámci příslušného základu daně (viz BOD 2, jde-li o podnikání, nebo BOD 4, jedná-li se o pronájem).
Ovšem pouze za předpokladu, že neuplatňujete výdaje paušálem.
Pokud vámi financovanou nemovitost využíváte jak k podnikání, respektive k pronájmu, tak k bydlení, uplatněte na řádku 46 úroky pouze v poměrné výši.
Maximálně můžete uplatnit 300 tisíc korun na jednu domácnost a rok.
Strop se přitom krátí o 25 tisíc korun za každý měsíc, kdy nejsou splněny podmínky.
Proto je třeba na řádek 47 kromě výše zaplacených úroků uvést i počet měsíců, za které odpočet úroků uplatňujete.
Nezapomeňte také, že výši zaplacených úroků byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením od vaší banky či stavební spořitelny. První rok, kdy si tento odpočet uplatňujete v daňovém přiznání, doložte finančnímu úřadu také kopii smlouvy o úvěru a další dokumenty podle konkrétního typu bytové potřeby (například u koupě nemovitosti výpis z katastru prokazující vlastnictví nemovitosti).
Řádek 48 Pokud jste si v roce 2014 platili příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření a máte k tomu potvrzení od vašeho penzijního fondu, respektive penzijní společnosti, uveďte na řádek 48 částku rovnající se úhrnu všech vámi zaplacených příspěvků sníženému o 12 tisíc korun. Uvést zde můžete i příspěvky na penzijní pojištění, za podmínky, že ve vaší smlouvě s institucí penzijního pojištění byla sjednána výplata plnění až po 60 měsících a současně nejdříve v roce vašich 60. narozenin.
Celkem si zde můžete odečíst nejvýše 12 tisíc korun, a to i v případě, že jste nebyli pojištěni po celý rok 2014. Dejte si však pozor na to, že na řádek 48 nepatří částka příspěvků zaplacených za vás vaším zaměstnavatelem.
Pokud vám penzijní připojištění nebo penzijní pojištění během roku 2014 zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně vám bylo vyplaceno odbytné, nemůžete si zaplacené příspěvky odečíst.
Navíc musíte v Příloze č. 2 (viz BOD 5) uvést jako váš ostatní příjem součet všech zaplacených příspěvků, o které jste si základ daně snížili v předešlých letech.
Řádek 49 Máte-li uzavřenou smlouvu o soukromém životním pojištění (tj. pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, popřípadě důchodové pojištění) s pojišťovnou z České republiky nebo z Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, můžete si na řádku 49 snížit váš základ daně o pojistné zaplacené vámi v roce 2014.
Podmínkou je, že:
* výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let,
* a máte-li pojistnou smlouvu s pevně stanovenou pojistnou částkou pro případ dožití, musí její výše u smluv s pojistnou dobou na 5 až 15 let včetně činit nejméně 40 tisíc korun a u smluv s dobou 15 let a více alespoň 70 tisíc korun.
Stejně jako v případě penzijního připojištění, penzijního pojištění a doplňkového penzijního spoření je stanoven maximální odpočet ve výši 12 tisíc korun.
Nárok na odpočet byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením vaší pojišťovny o zaplaceném pojistném. Pokud vaše potvrzení není v českém jazyce, nezapomeňte je nechat úředně přeložit.
Pokud vám v průběhu roku 2014 pojistná smlouva zanikla nebo se změnila, a v důsledku toho nesplníte výše uvedené podmínky, nemůžete si od základu daně pojistné odečíst. Navíc budete muset dříve odečtené pojistné uvést v Příloze č. 2 jako ostatní příjem, a tedy i zdanit.
Řádek 50 Do řádku 50 vepište částku členských příspěvků, které jste v roce 2014 zaplatili odborové organizaci. Zákonný limit pro tento odpočet je 1,5 procenta vašich příjmů ze závislé činnosti uvedených na řádku 31, maximálně však 3 tisíce korun.
Úhradu příspěvku byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením o zaplacení.
Řádek 51 Na tomto řádku si můžete od základu daně odečíst výši úhrad za zkoušky ověřující výsledky vašeho dalšího vzdělávání, nejvýše však 10 tisíc korun, respektive 13 tisíc korun u osob se zdravotním postižením a 15 tisíc korun u osob s těžším zdravotním postižením. Neodečítejte si zde ale jazykové či rekvalifikační kurzy. Na odpočet také nemáte právo, pokud za vás poplatek uhradil váš zaměstnavatel.
Řádek 52 Na řádku 52 si můžete od základu daně odečíst 100 procent nákladů (výdajů) vynaložených v roce 2014 na projekty výzkumu a vývoje, nepřevyšujících „loňský úhrn“. A nově v roce 2014 je možno dále odečíst 110 procent nákladů (výdajů) vynaložených v období roku 2014, jež převyšují „loňský úhrn“. „Loňským úhrnem“ se rozumí náklady (výdaje) vynaložené na realizaci daného projektu výzkumu a vývoje v bezprostředně předchozím a stejně dlouhém období, jako je období, v němž je odpočet nárokován.
Projekty výzkumu a vývoje se, stejně jako v minulém roce, rozumějí projekty, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části.
Řádek 52a Tato odčitatelná položka je pro rok 2014 zcela nová a může být z daňového hlediska velmi zajímavá. Odborným vzděláváním se rozumí vzdělávací činnost v rámci: * praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo * odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona nebo * části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle vysokoškolského zákona za předpokladu, že: * vzdělávácí činnost je uskutečňována na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a * uzavřeli jste s danou školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách pro odborné vzdělávání.
Odpočet na podporu odborného vzdělávání je součtem odpočtu na pořízení majetku na odborné vzdělávání koupí nebo finančním leasingem a odpočtu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.
Odpočet na pořízení majetku Majetkem, na který je možné uplatnit podporu, může být pouze: * hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 a * software se vstupní cenou vyšší než 60 tisíc korun.
Přičemž se musí jednat o majetek, který: * je vymezen v příslušné smlouvě s příslušnou školou, * jde o nový majetek (v případě finančního leasingu nový u leasingového vlastníka), * na jeho pořízení nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet: * 110 procent vstupní ceny majetku využitého pro odborné vzdělávání více než z 50 procent doby jeho provozu ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích, * 50 procent vstupní ceny majetku využitého pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 až 50 procent doby jeho provozu ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích.
Odpočet na pořízení majetku může činit v úhrnu maximálně částku ve výši součinu 5000 korun a počtu hodin odborného vzdělávání.
Odpočet výdajů na žáka nebo studenta činí součin 200 korun a počtu hodin uskutečněných na vašem pracovišti v roce 2014.
Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně (nebo daňové ztráty), lze je odečíst nejpozději v roce 2017.

Kam se nyní v přiznání posunout:

Máte vyplněny veškeré příjmy a zbývá spočítat daň.
Přejděte na BOD 8.

BOD 8

Výpočet daně


Posuňte se ve formuláři na:

3. ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň včetně solidárního zvýšení daně

Řádky 54–57 Na řádek 54 (viz obr. 15) uveďte součet všech částek, které uplatňujete jako odčitatelnou položku od základu daně na řádcích 46 až 53. Neuplatňujete-li žádnou z nich, řádek přeskočte.
Na řádek 55 zadejte rozdíl řádků 45 a 54, tedy hodnotu vašeho základu daně sníženého o nezdanitelné části.
Pokud by bylo výsledkem záporné číslo, vepište do tohoto řádku nulu, neboť uplatněním odčitatelných položek nemůžete dosáhnout ztráty.
Výslednou hodnotu z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů a uveďte na řádek 56. Ten poté vynásobte koeficientem 0,15, jenž odpovídá sazbě daně z příjmů fyzických osob pro rok 2013, a výsledek uveďte na řádek 57. Řádek 59 (viz obr. 16) Tento řádek budete vyplňovat pouze, pokud váš příjem ze zaměstnání (řádek 31) v součtu s dílčím základem daně z podnikání (řádek 113, popř. 114 Přílohy č. 1) přesáhl částku 1 245 216 korun. Z částky přesahující tento rozdíl pak vypočtěte 7 procent a vepište do řádku 59. Pokud vám na řádku 113, popř.114 Přílohy č. 1 z podnikání vyjde ztráta, je poprvé v tomto roce možné si o tuto ztrátu snížit příjmy ze zaměstnání pro výpočet solidárního zvýšení daně.

Co je to solidární zvýšení daně?
* Od roku 2013 bylo zavedeno solidární zvýšení daně.
* Tato dodatečná daň se aplikuje na poplatníky, jejichž příjem ze zaměstnání v součtu s dílčím základem daně z podnikání (po případném odečtení příjmů ze zahraničí, které se vyjímají ze zdanění) přesáhl v roce 2014 částku 1 245 216 korun. Solidární zvýšení daně činí 7 procent a uplatní se na příjem přesahující tuto částku, tzn. z přesahujícího příjmu se platí kromě 15procentní daně ještě dalších 7 procent.
* V případě příjmů ze zaměstnání se těchto 7 procent již nepočítá ze superhrubé mzdy, ale pouze z hrubé mzdy.

Kam se nyní v přiznání posunout:

* Měli jste příjmy ze zahraničí, u nichž se uplatní metoda zápočtu?
Ano – přejděte na BOD 9 Ne – opište na řádek 58 hodnotu daně uvedenou na řádku 57 a přejděte na BOD 10 (str. 57)

BOD 9

Zápočet zahraniční daně


Přesuňte se ve formuláři na:

PŘÍLOHA č. 3

Pokud se u vašeho zahraničního příjmu uplatní dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění metoda zápočtu, připravte si k ruce Přílohu č. 3 přiznání (dále jen příloha, viz obr. 17).
Máte-li zahraniční příjmy z více států, budete potřebovat ke každému z nich samostatný list přílohy. Jeho formulář naleznete na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ) a vyplníte jej úplně stejně jako přílohu (vždy až do řádku 327). Na každém listu přílohy uveďte kód státu, ze kterého vám příjmy plynou.
Přepočet cizí měny proveďte dle instrukcí uvedených výše v části „Měna a zaokrouhlování“.
Řádek 321 Na první řádek přílohy, tj. řádek 321, uveďte hodnotu zahraničních příjmů z daného státu, přičemž u příjmů ze zaměstnání nezapomeňte připočíst i tuzemské pojistné, ať již skutečné, nebo fiktivní (viz instrukce k řádku 34).
Řádky 322–323 Hned poté vyčíslete v řádku 322 s příjmy související výdaje a na řádku 323 daň, kterou jste v souvislosti s těmito příjmy zaplatili v zahraničí.
Její procentuální část z hrubé výše příjmu přitom může být jen taková, jakou mohl daný stát z vašeho příjmu vybrat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
Pokud smlouva například říká, že zahraniční stát smí z příjmu srazit maximálně 10 procent, ale ve skutečnosti bylo sraženo více, částku převyšující těchto 10 procent sem neuvádějte.
Nezapomeňte, že částku daně uplatněnou k zápočtu byste měli být schopni prokázat potvrzením zahraničního finančního úřadu o jejím zaplacení anebo potvrzením zahraničního plátce příjmu, který daň srazil.
Řádek 324 Nyní od řádku 321 odečtěte hodnotu řádku 322, rozdíl vydělte částkou, kterou máte uvedenou na řádku 42 daňového přiznání, vynásobte stem a výsledek zaokrouhlený na 2 desetinná místa napište do řádku 324.
Jeho výše přitom může nabývat pouze hodnoty od 0 do 100, a v případě, že bude záporná, uveďte do řádku 324 nulu.
Řádek 325 V dalším kroku vypočtěte na řádku 325, kolik můžete ze zahraniční daně v tuzemsku maximálně započítat (sečtěte řádek 57 a 59 z přiznání, tento součet vynásobte řádkem 324 a výsledek vydělte stem).
Řádky 326–327 Na řádek 326 následně uveďte částku daně zaplacenou v daném státě (viz řádek 323), maximálně však částku daně uznané k zápočtu (viz řádek 325).
Rozdíl mezi vámi zaplacenou zahraniční daní a částkou daně, kterou můžete započíst (tj. rozdíl řádků 323 a 326), potom napište do řádku 327. V případě, že vám tento rozdíl vyšel záporný, řádek pouze proškrtněte.
Řádky 328–330 Pokud jste kromě přílohy vyplnili i samostatné listy pro příjmy z dalších států, sečtěte všechny řádky 326 a výsledek uveďte na řádek 328 přílohy (maximálně však částku z řádku 57 navýšenou o hodnotu uvedenou v řádku 59 přiznání).
Stejným způsobem pak sečtěte i řádky 327 a výsledek napište na řádek 329 (pokud je rozdíl řádků záporný, řádek proškrtněte). Tato hodnota představuje celkovou zahraniční daň, kterou nemůžete v letošním přiznání v tuzemsku započíst. Nepřijdete o ni ale úplně, protože si ji budete moci uplatnit v příštím roce jako výdaj.
Jako poslední vyplňte řádek 330, jenž je rozdílem mezi součtem řádků 57 a 59 a řádkem 328. Tento údaj poté přeneste na řádek 58 a stejnou částku (zaokrouhlenou na koruny nahoru) také na řádek 60 přiznání (tzn. ve vašem případě již nebudete na řádku 60 dále zohledňovat řádek 59, ten je již zohledněn v řádku 330).
Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz /).

Kam se nyní v přiznání posunout:

Už máte zohledněnou případnou zahraniční daň, přejděte proto na určení celkové daňové povinnosti na Bod 10.

Bod 10

Daň celkem


Přesuňte se ve formuláři na:

4. oddíl daň celkem, ztráta

Řádky 58–61 Z předchozích bodů již máte řádek 58 a 59 ve 4. oddílu (viz obr. 16) vyplněný.
Pokud jste vyplňovali přílohu 3, máte vyplněn i řádek 60. V opačném případě vyplňte do řádku 60 součet z řádku 58 a 59 zaokrouhlený na koruny nahoru.
Na řádek 61 pak přeneste výši případné daňové ztráty z řádku 41a bez znaménka minus. Její hodnotu budete moci uplatnit oproti základu daně v následujících pěti letech, tj. nejpozději v daňovém přiznání za rok 2019.

Kam se nyní v přiznání posunout:

Vypočtenou daň ještě můžete snížit o slevy na dani nebo daňová zvýhodnění na 3. straně formuláře.
Přejděte na BOD 11.

BOD 11

Slevy a daňová zvýhodnění


Přesuňte se ve formuláři na:

5. ODDÍL Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Pátý oddíl formuláře přiznání (viz obr 18) vyplňte podle toho, které z následujících slev a zvýhodnění můžete využít: * za zaměstnance se zdravotním postižením – řádek 62, * z titulu investičních pobídek – řádek 63, Tabulka č. 1 – str. 3 daňového přiznání: * na poplatníka – řádek 64, * manželku/manžela – řádek 65a, popřípadě 65b, * z titulu invalidního důchodu – řádky 66 a 67, * z titulu ZTP/P – řádek 68, * z titulu studia – řádek 69, * za umístění dítěte – řádek 69a.
Tabulka č. 2 – str. 3 daňového přiznání: * na vyživované děti – řádek 72.
!POZOR: Pokud patříte mezi osoby uplatňující výdaje paušálem a součet dílčích základů daně, u nichž byly takto uplatněny výdaje je vyšší než 50 %, v daňovém přiznání za rok 2014 si nebudete moci uplatnit slevu na manželku/manžela a ani uplatnit daňové zvýhodnění na děti.
!POZOR: Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete slevy v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2 (kromě slevy na poplatníka a studenta) uplatnit jen tehdy, dosáhnou-li vaše příjmy v České republice nejméně 90 procent vašich celosvětových příjmů.
Řádek 62 Pracují-li pro vás zaměstnanci se zdravotním postižením, můžete na ně uplatnit na řádku 62 slevu. Návod, jak slevu spočítáte, naleznete na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz ).
Tabulka č. 1 Do první tabulky na straně 3 formuláře uveďte osobní údaje manžela/ manželky, na kterého/kterou budete uplatňovat slevu na řádku 65a nebo 65b. Pokud slevu uplatňovat nebudete, údaje nevyplňujte.
Řádek 64 Sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun pro zdaňovací období 2014 se uvádí na řádek 64.
Řádky 65a–65b Slevu na dani na manželku/manžela, která se zapisuje na tyto řádky, můžete uplatnit tehdy, když její/jeho příjmy za rok 2014 nepřesáhly 68 tisíc korun a není vaší spolupracující osobou.
Do příjmů 68 tisíc korun se přitom nezapočítává zejména porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu. Například mateřská anebo důchod se ale do těchto příjmů počítají. Zároveň tuto slevu nemůžete uplatnit, pokud jste u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů (paušál) a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje takto uplatněny, je vyšší než 50 procent z celkového základu daně.
Jestli budete pokračovat na řádku 65a nebo 65b, závisí na tom, zda je váš/vaše manžel/manželka držitelem průkazu ZTP/P: * Není držitelem – pak vyplníte řádek 65a. Roční výše slevy činí 24 840 korun (tedy 2070 korun měsíčně).
* Je držitelem – pak vyplníte řádek 65b. Roční výše slevy činí 49 680 korun (tedy 4140 korun měsíčně).
V obou případech uveďte do prvního políčka počet měsíců, ve kterých s manželem/manželkou žijete v jedné v domácnosti.
Pokud se váš/vaše vyživovaný/á manžel/manželka stal/a držitelem průkazu ZTP/P až během roku 2014, uplatníte si část slevy v měsíční výši 2070 korun na řádku 65a a část slevy v měsíční výši 4140 korun na řádku 65b – počínaje měsícem, jehož první den již měl/měla průkaz ZTP/P.
Řádky 66 a 67 Pobíráte-li invalidní důchod pro invaliditu: * Prvního nebo druhého stupně, můžete si na řádku 66 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 210 korun, tj. za rok až 2520 korun.
* Třetího stupně, můžete si na řádku 67 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 420 korun, tj. za rok až 5040 korun.
Slevu pro invaliditu přitom můžete uplatnit i v měsících, kdy vám nárok na výplatu invalidního důchodu zanikl z důvodu nároku na důchod starobní.
Řádek 68 Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, můžete si na řádku 68 snížit daň o 1345 korun za každý měsíc, v němž průkaz máte, tj. až o 16 140 korun ročně.
Překážkou pro její uplatnění není ani to, že si uplatníte jinou slevu uváděnou v některém z předchozích dvou řádků.
Řádek 69 Za předpokladu, že studujete střední nebo vysokou školu, můžete si na řádku 69 snížit daň o 335 korun za každý měsíc, v němž studujete, tj. ročně až o 4020 korun.
Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu střední školy si však nesmíte zároveň vydělávat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti. U studia vysoké školy takové omezení není.
Za dobu studia na střední škole se považují nejen letní prázdniny mezi jednotlivými školními roky, ale i ty po skončení studia – jen pokud jste během nich nevykonávali závislou nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo vám nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Toto omezení pro vás neplatí, pokud jste hned na podzim začali studovat vysokou školu.
Během studia na vysoké škole máte nárok na slevu až do dovršení 26 let.
V případě studia doktorského studijního programu v prezenční formě se hranice prodlužuje až do 28 let.
Nárok na slevu nezapomeňte finančnímu úřadu doložit potvrzením o studiu za rok 2014, respektive za ty školní roky nebo semestry, které do roku 2014 zasahují. Potvrzení o studiu na školách v zahraničí si nechte úředně přeložit.
Zde po vás navíc může správce daně vyžadovat potvrzení ministerstva školství, že studium v cizině odpovídá studiu na střední nebo vysoké škole v ČR.
Řádek 69a Tento zcela nový řádek nabízí využití nové slevy za umístění dítěte v mateřské škole. Uveďte sem částku ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, jež jste vynaložili v roce 2014, avšak max. ve výši 8500 korun za každé vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Slevu za umístění dítěte si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž dítě žije v domácnosti.
Řádky 70–71 Na řádku 70 sečtěte veškeré slevy, které uplatňujete na řádcích 62 až 69. Poté vyjádřete rozdíl daně uvedené na řádku 60 a sumy slev uvedené na řádku 70 a výsledek zapište na řádek 71.
Pokud by výsledkem tohoto rozdílu bylo záporné číslo, vyplňte nulu. Uplatněním slev na dani totiž nelze nikdy dosáhnout „záporné daně“, tedy dostat se do situace, kdy by vám vznikl nárok na přeplatek. Ten lze dosáhnout pouze uplatněním daňového zvýhodnění na dítě.
Slevy neuplatněné v daňovém přiznání za rok 2014 nelze nikterak převádět do následujících období a nárok na ně propadá.
Tabulka č. 2, řádek 72 Chcete-li uplatnit zvýhodnění na dítě, které s vámi žije v jedné domácnosti, nejprve se přesvědčte, zda na ně máte vůbec nárok (viz „Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě“). Měsíční částka daňového zvýhodnění činí 1117 korun, respektive 2234 korun za dítě se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce.
Jestliže uplatňujete u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu výdaje procentem z příjmů (paušál), nemůžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet vašich dílčích základů daně, u kterých byly výdaje takto uplatněny, je vyšší než 50 procent z celkového základu daně. Pokud váš manžel/ manželka není ve stejné situaci a přitom má dostatečné příjmy pro uplatnění zvýhodnění, můžete letos přenechat uplatnění zvýhodnění na ni/něj, abyste o ně nepřišli. Dodáváme, že pokud byl/a váš manžel/manželka vaší spolupracující osobou a přerozdělíte na ni/něj příjem alespoň 51 tisíc korun a k nim související paušální výdaje, je oprávněn/a si toto daňové zvýhodnění ve svém daňovém přiznání uplatnit.
Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě * Vyživovaným dítětem může být dítě až do 26 let. Po dovršení 18 let je však podmínkou, že studuje na střední škole (s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia, kdy si dítě zároveň vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti) nebo vysoké škole.
* Dítě starší 18 let by vám ze školy mělo donést potvrzení o studiu, které přiložíte k daňovému přiznání.
* Nárok na daňové zvýhodnění na dítě narozené v roce 2014 doložíte kopií jeho rodného listu.
* Zvýhodnění uplatněte již za měsíc, v němž se dítě narodilo, popřípadě začalo studovat.
* Pro využití zvýhodnění není nutné, aby se jednalo přímo o dítě vlastní, zvýhodnění můžete uplatnit i pro děti osvojené, v náhradní péči nebo děti druhého z manželů (nikoli však družky/přítelkyně).
* Pokud dítě například z důvodu studia nebo léčení dočasně pobývá mimo domácnost, není to důvodem pro to, aby vám byl odepřen nárok na daňové zvýhodnění.
* Uplatnění zvýhodnění obecně nebrání to, že si vaše dítě při studiu vydělává.
* Daňové zvýhodnění si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž dítě žije v domácnosti. V případě střídavé péče je třeba se dohodnout, příslušníkem které domácnosti dítě je a po jakou dobu, a podle toho si každý z poplatníků uplatní/neuplatní slevu na dani. * Pro nárok na daňový bonus musí vaše celkové příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, kapitálového majetku a pronájmu za rok 2014 činit alespoň 51 tisíc korun.
* Nemáte-li dostatečné příjmy, zvýhodnění na vaše dítě mohou uplatnit i jeho prarodiče, žijí-li s ním v jedné domácnosti.

Můžete-li uplatnit slevu na dítě, vyplňte do prvních dvou sloupců Tabulky č. 2 osobní údaje dětí a do zbylých dvou počet měsíců, v nichž splníte podmínky pro uplatnění zvýhodnění.
Údaje o počtu měsíců poté sečtěte a výsledek zapište do řádku celkem.
Pokud vám nebude tabulka stačit, uveďte data do zvláštní přílohy a připojte ji k daňovému přiznání.
Pro získání celkové částky daňového zvýhodnění nyní vynásobte počet měsíců ve sloupci 3 částkou 1117 a výsledek sečtěte s násobkem počtu měsíců ze sloupce 4 a částky 2234. Výsledek uveďte na řádek 72.
Řádek 73 Na řádku 73 uveďte výši daňového zvýhodnění z řádku 72, které ve formě slevy na dani můžete uplatnit, maximálně však do výše vypočtené daňové povinnosti na řádku 71. Bude-li částka vašeho daňového zvýhodnění z řádku 72 vyšší než daň po uplatnění slev na řádku 71, rozdíl uveďte na řádek 75. Ten představuje váš daňový bonus, který vám bude vrácen.
Podmínkou je, že činí nejméně 100 korun a nejvýše 60 300 korun.
Řádky 74–77 Nyní přejděte k řádku 74, který představuje vaši daň po uplatnění slevy na vyživované dítě. Uveďte zde rozdíl mezi řádky 71 a 73.
Řádek 75 máte již vyřešený, a pokud jste v roce 2014 nepobírali měsíční daňové bonusy, můžete rovnou přejít k bodu 12 „Placení daně“.
Jestliže jste bonusy pobírali, uveďte jejich výši na řádku 76. Zjistíte ji z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“, které vám vystavil váš zaměstnavatel.
Jako poslední pak v tomto oddílu přiznání vyplňte řádek 77, kam vypočtěte rozdíl mezi řádky 75 a 76.
Výsledek představuje částku daňového bonusu, na který máte po zohlednění bonusů vyplacených v průběhu roku ještě nárok (kladná hodnota), popřípadě výši daňového bonusu, jež vám byla vyplacena „navíc“ (záporná hodnota).

Jak na slevy
* Pan Kaplan v lednu 2014 úspěšně zakončil magisterské studium a v únoru oslavil své 26. narozeniny.
* Do zaměstnání nastoupil až k 1. březnu, aby mohl pomoci své těhotné přítelkyni s přípravou jejich svatby, kterou si naplánovali na začátek dubna.
* Krátce po svatbě, ještě v tomtéž měsíci, se jim narodila holčička.
* Paní Kaplanová až do nástupu na mateřskou dovolenou podnikala, ale příliš se jí nedařilo a vykázala ztrátu 20 tisíc korun (příjmy 50 tisíc korun, výdaje 70 tisíc korun). Z prvního manželství má čtyřletého syna Jakuba, jež s paní Kaplanovou a panem Kaplanem žil po celý rok 2014 ve společné domácnosti. Navštěvuje školku, kde roční školkovné činí 10 tisíc korun.
* Kromě výše uvedených příjmů pobírala paní Kaplanová pouze peněžitý příspěvek v mateřství (63 tisíc korun), rodičovský příspěvek (30 400 korun) a bylo jí vyplaceno porodné (13 tisíc korun).
* V prvé řadě má pan Kaplan nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.
* Slevu na manželku by si pan Kaplan mohl uplatnit za měsíce květen–prosinec.
* Nejdříve je však nutné zjistit, jak vysoké jsou příjmy manželky za rok 2014: Rodičovský příspěvek ani porodné se pro tyto účely do jejích příjmů nezapočítávají.
Zbylé příjmy (50 tisíc korun + 63 tisíc korun) však převyšují hranici 68 tisíc korun pro nárok uplatnění slevy, a tak si pan Kaplan slevu na manželku nebude moci od daně odečíst.
* Daňové zvýhodnění na dcerku náleží panu Kaplanovi již od měsíce, ve kterém se narodila (tj. 9 x 1117 korun).
* Dále si pan Kaplan odečte slevu za umístění Jakuba ve školce v maximální výši 8500 korun a daňové zvýhodnění od měsíce, kdy uzavřel sňatek s Jakubovou matkou (tj. 9 x 1117 korun).
* V úvahu připadá ještě sleva na studenta, kterou si pan Kaplan bude moci uplatnit za měsíc leden, ve kterém zakončil studium, a ještě za měsíc následující, jelikož v něm nevykonával výdělečnou činnost a na počátku měsíce splňoval i věkový limit 26 let. Výše slevy za tyto dva měsíce dosahuje 670 korun.
* Pan Kaplan si tak bude moci svou daň za rok 2014 snížit celkem o 54 116 korun (24 840 + 2 x 10 053 + 8500 + + 670 korun).
* Kdyby jeho daň před uplatněním slev byla nižší než tato částka, vznikne mu nárok na daňový bonus, a to maximálně ve výši 20 106 korun.

Kam se nyní v přiznání posunout:

Zbývá vám určit, kolik máte na dani doplatit. K tomu slouží tabulka ve spodní části 3. strany formuláře.
Přejděte na BOD 12.

BOD 12

Placení daně


Přesuňte se ve formuláři na:

7. ODDÍL Placení daně

Řádky 84–90 Sedmý oddíl (viz obr. 19) poslouží k tomu, abyste zjistili, zda zálohy odvedené v průběhu roku na daň z příjmů postačí k pokrytí vaší výsledné daňové povinnosti, nebo bude třeba ještě něco doplatit. Oddíl vyplníte podle toho, která z následujících situací se vás týká:
* Byl jsem zaměstnán a zaměstnavatel mi z příjmu odváděl zálohy Na řádek 84 uveďte sumu sražených záloh v rámci vašeho zaměstnání.
Zjistíte ji z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění období 2014“, které vám vystavil váš zaměstnavatel. Pokud jste měli zaměstnavatelů v uplynulém roce více, uveďte zde součet záloh sražených všemi zaměstnavateli.
!POZOR: Jestliže vám ještě před podáním přiznání zaměstnavatel provedl roční zúčtování a vrátil případný přeplatek na dani, nezapomeňte o tuto částku řádek 84 snížit.
* Zálohy jsem odváděl v rámci svého podnikání řeč je zde o zálohách, které jste si vypočítali na základě předchozího daňového přiznání. Jejich výši uveďte na řádek 85, avšak zohledněte pouze zálohy, které jste uhradili (měli uhradit) ve zdaňovacím období roku 2014. Pokud jste takovou zálohu uhradili pozdě, avšak stihli jste to ještě do konce lhůty pro podání daňového přiznání, zahrňte tam i tyto zálohy.
* Daň mi byla stanovena paušální částkou Zaplacenou daň uveďte na řádek 86.
* Mám úrokové příjmy ze státních dluhopisů a jsem v tuzemsku daňovým rezidentem Výši daně sražené z těchto úrokových příjmů uveďte na řádek 87, zohledněte však přitom pouze úroky z dluhopisů, které jste pořídili ze zvláštního vázaného účtu v bance.
* V roce 2014 jsem měl příjmy z dohody o provedení práce anebo autorské honoráře, z nichž mi byla sražena konečná srážková dań, a rozhodl jsem se zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání Výši sražené daně z těchto příjmů uveďte na řádku 87a.
* Jsem v České republice daňovým nerezidentem a mám zde příjmy, z nichž mi byla sražena daň Jedná-li se o příjmy ze služeb, obchodního a technického poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti, ze svobodných povolání, licencí, autorských honorářů, úroků z poskytnutých úvěrů a půjček, pronájmu movité věci, odměn členů statutárních orgánů, popřípadě o sankce ze závazkových vztahů, pak tuto daň uveďte na řádek 87b.
* Nejsem daňovým rezidentem v České republice ani v EU a z mých příjmů v Česku mi bylo sraženo zajištění daně Pak celkovou částku zajištění vyplňte na řádek 88.
* Mám účet v jiném členském státu EU a tento stát mi srazil daň z úroků vyšší, než jakou povoluje příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, avšak plně v souladu se směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (číslo 2003/48) Pak částku sražené daně převyšující „povolenou“ výši uveďte na řádek 89.
* Minulý rok jsem kvůli insolvenčnímu řízení již jedno přiznání podával, avšak neuplatnil jsem si žádnou slevu ani jiné daňové zvýhodnění Pak uveďte daň zaplacenou na základě tohoto přiznání na řádek 90.
Řádek 91 Přejděte k řádku 91. Na něj uveďte rozdíl vaší daňové povinnosti z řádku 74 a řádků 84 až 90.
Pokud vám vyšla záporná částka, můžete se těšit, že dostanete od státu nějaké peníze zpátky. Ale pouze v případě, že přeplatek je alespoň 100 korun. Máte-li v řádku 91 kladnou částku, budete muset naopak sáhnout do své peněženky.
!POZOR: V tomto případě si pro jistotu ještě jednou prostudujte část „Kam a kdy zaplatit daň na str. 34“, abyste daň zaplatili správně a včas.

KONEC

Právě jste se zdárně dopracovali na samotný konec daňového přiznání. Kalkulačku už můžete odložit, protože teď vám zbývá splnit už jen pár formalit.
Přesuňte se ve formuláři na:

Přílohy

Strana 4 Přílohy DAP

Na čtvrté straně daňového přiznání (viz obr. 20) uveďte ke každému z jednotlivých druhů příloh připojených k přiznání i počet jejich listů. Pokud přiznání nepodáváte elektronicky, pamatujte, že veškeré přikládané dokumenty musejí být originály, popřípadě úřední překlady, jsou-li v cizím jazyce. Některé z nich přitom k přiznání přikládat musíte povinně, jiné přikládáte pouze dobrovolně: Povinné přílohy Máte-li alespoň zčásti vyplněnou Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 nebo Přílohu č. 3, k přiznání je musíte přiložit. Musíte také přiložit i pojistné přiznání (to, které souvisí s účastí v II. pilíři důchodového systému), pokud jste povinni je podat.
Vedete-li účetnictví, máte navíc povinnost přiložit také vaši účetní závěrku, tj. rozvahu a výkaz zisků a ztrát.
Máte-li příjmy ze zaměstnání, pak musíte doložit své Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, jež by vám měl vystavit váš zaměstnavatel.
Máte-li příjmy ze zahraničí a u nich nárok na vyloučení dvojího zdanění, nezapomeňte také vyplnit jejich seznam, jenž naleznete na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/assets/ tiskopisy/5405b_2.pdf).
Nepovinné přílohy Zbylé přílohy ve výše uvedeném seznamu můžete k přiznání přiložit dobrovolně. Jde především o doklady, na základě kterých si můžete uplatnit nezdanitelné částky základu daně, odčitatelné položky či slevy na dani. Bez jejich doložení vám však finanční úřad nárok na odpočty neuzná.
Některé přitom nejsou v seznamu uvedeny, ačkoli je vhodné je k přiznání přikládat. Jde například o potvrzení o studiu vašeho zletilého dítěte, čestné prohlášení manželky/manžela, že její/jeho příjmy nepřesahují částku 68 tisíc korun ročně, čestné prohlášení manželky/ manžela, že si v daňovém přiznání neuplatňuje úroky z úvěru na bytové potřeby, atd.
Počet listů těchto příloh uveďte na řádek „Další přílohy výše neuvedené“.
Prohlášení Nyní pokračujte vyplněním prohlášení (viz obr. 21). V případě, že si daňové přiznání zpracováváte a podáváte sami, přeskočte oblast „Údaje o podepisující osobě“ a přejděte rovnou k vyplnění data vypracování daňového přiznání a dokument podepište v kolonce „Vlastnoruční podpis daňového subjektu“.
Pokud přiznání podáváte jako něčí zástupce, uveďte své osobní údaje a kód typu zastupování: 1 – zákonný zástupce nebo opatrovník, 2 – ustanovený zástupce, 3 – společný zástupce, společný zmocněnec, 4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba, 4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát, 4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství 5a – osoba spravující pozůstalost 5b – zástupce osoby spravující pozůstalost 6a – dědic po skončení řízení o pozůstalosti 6b – zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti 7a – právní nástupce právnické osoby 7b – zástupce právního nástupce právnické osoby, přičemž kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů.
Žádost o vrácení přeplatku V tuto chvíli máte již přiznání hotové a zbývá je jen odeslat na územní pracoviště vašeho finančního úřadu a zaplatit případný nedoplatek (více viz část „Kam a kdy zaplatit daň“ na str. 34). Pokud vám naopak vyšel přeplatek na dani, můžete si ještě prostřednictvím přiznání požádat o jeho vrácení.
Stačí, abyste na poslední straně dole vyplnili jednoduchou žádost (viz obr. 22) a nezapomněli připojit ještě jeden váš podpis. Finanční úřad má na vrácení přeplatku čas až do uplynutí 30 dní od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 1. května 2015 pro termín podání do 1. dubna 2015 a do 31. července 2015 pro termín podání do 1. července 2015.